Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.

Innsynshenvendelsen ble avvist av Akershus fylkeskommune.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Vi ønsker etter innsyn i dokumenter som forklarer stillings utlysning hos Akerhus fylkeskommune (Ref.nr.: 2251170704). Det vi er ute etter er dokumenter som er om årsaken til at vedkommende stilling utlyses i sin tid. Alle svar bør sendes hit dvs til mimesbronn.no.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak AFK,

Hei!

Din henvendelse er mottatt og videresendt saksbehandler. Vennligst referer til dette saksnummeret 2016/8292-31 ved henvendelse til oss. AFK behandler ditt innsynskrav i henhold til offentlighetsloven.
Dersom svar ikke er mottatt innen 5 virkedager, regnes dette som avslag og kan påklages.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Akershus fylkeskommune.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ørvar Sigfusson <[Innsyns-e-postadresse #1030]>
Sendt: lørdag 16. juni 2018 21.58
Til: Postmottak AFK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.

Kjære Akershus fylkeskommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Vi ønsker etter innsyn i dokumenter som forklarer stillings utlysning hos Akerhus fylkeskommune (Ref.nr.: 2251170704). Det vi er ute etter er dokumenter som er om årsaken til at vedkommende stilling utlyses i sin tid. Alle svar bør sendes hit dvs til mimesbronn.no.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1030]

Er [Akershus fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Akershus fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Renate Støa,

Jeg viser til din henvendelse om innsyn 16.6.18 der du ber om: «… innsyn i
dokumenter som forklarer stillingsutlysning hos Akershus fylkeskommune
(Ref.nr.:2251170704) Det vi er ute etter er dokumenter som er om årsaken
til at vedkommende stilling utlyses i sin tid.»

 

Dette er samme innsynsbegjæringen som Akershus fylkeskommunen har mottatt
og behandlet tidligere. Jeg viser til e-post 24.5.18 fra Akershus
fylkeskommune til deg der det fremkommer følgende:

 

« I innsynsbegjæring 21.05.18 ber du om «innsyn i dokumenter som kommer
til i forkant av utlysning av stilling, underveis og i etterkant av
utlysningen.» Akershus fylkeskommune har tidligere behandlet dine
innsynsbegjæringer knyttet til denne saken med ref nr. 2251170704, i
vedtak 14.11.17 og vedtak 09.04.18. Fylkesmannen har stadfestet
fylkeskommunens behandling av dine innsynsbegjæringer i vedtak 12.02.18 og
25.04.18.

 

Akershus fylkeskommune fastholder vår tidligere vurdering i de ovennevnte
vedtakene, som er stadfestet av Fylkesmannen. Det har ikke kommet til nye
dokumenter i denne saken etter vårt siste vedtak 09.04.18, med unntak av
Fylkesmannens vedtak 25.04.18 og dine innsynshenvendelser.»

 

Akershus fylkeskommune har ingen ytterligere dokumenter eller tilføyelser
å komme med i saken.

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Støa

advokat

______________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73

www.akershus.no

 

 

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer nekt på innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.».

Det vises til avslag på mitt krav om innsyn i sak…«Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.». I avslaget oppgis ikke lovhjemmel for avslaget. Dette er i strid med offentleglova §31(1), der det heter:
”Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.”

Vi ber derfor om at det snarest opplyses hvilken lovhjemmel i offentleglova som hjemler avslaget.
Vi tillater oss samtidig å minne om kravet til merinnsyn som gjelder i alle tilfeller der det ikke foreligger plikt til å unnta fra offentlighet, dvs. i alle tilfeller der det i lovteksten heter at opplysningene kan unntas fra offentlighet. Vi viser her til § 11, der det heter:
”Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.”

I dette ligger en plikt til alltid å vurdere om det foreligger et reelt og saklig behov for innsyn som om det er hjemmel for å unnta dokumenter eller opplysinger. Behovet for unntak skal veies opp mot allmennhetens interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene.

Det å utlyse en stilling innom fylkeskommunen kan og bør være av interesse for allmennhet og derfor er det aktuelt å vise frem grunnlaget til denne utlysninga i sin tid. Det er trolige beslutt tatt innom fylkeskommunen som er grunnlaget, og i et demokratisk samfunn da skal vel være mulighet å se på handlinger som hører under de folkevalgte i organer som skal kunne fungere til å gjøre nytte for sine medborgere. Et beslutt om og utlyse stilling innom fylkeskommunen kan knappest være en hemmelighet men og om den er det da ønskes det fullstendig forklaring med henvisning til lovverket hvordan det kan stå til at det er som det er.

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av vårt innsynskrav hos klageorgan (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) som kan gi sin faglige vurdering på om Akershus fylkeskommune har rett å hemmeligholde denne typen informasjon. Vi minner videre om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunna opphold”, noe som stiller krav om rask behandling. Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106: ”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Dette vil seie at kravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Fleirtalet av innsynskrav gjeld dokument som det ikkje er aktuelt å gjere unntak for eller relativt korte dokument der det fort vil gå fram om det er aktuelt med unntak. Desse krava er såpass enkle å avgjere at dei ofte bør kunne avgjerast same dag som dei er mottekne, om det aktuelle kravet då ikkje kjem heilt på slutten av dagen, det kjem svært mange innsynskrav, eller det oppstår andre liknande situasjonar. To til tre verkedagar må vere nærast maksimal tid i slike tilfelle. Dersom det derimot må gjerast undersøkjingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid, men kravet må like fullt behandlast så snart det er praktisk mogleg.”

Vi ber derfor om snarlig og korrekt behandling av vårt innsyn i aktuell informasjon som skulle være enkel å behandle om vilje være til stede å følge offentlighetsloven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arsak_...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

Hei!

 

Jeg viser til din henvendelse 21. juni 2018, hvor du klager på at vi ikke
har opplyst om grunnlag for avslaget, herunder lovhjemler.

 

I e-post 19. juni skriver advokat Støa i e-post til deg:

 

 

«Jeg viser til din henvendelse om innsyn 16.6.18 der du ber om: «… innsyn
i dokumenter som forklarer stillingsutlysning hos Akershus fylkeskommune
(Ref.nr.:2251170704) Det vi er ute etter er dokumenter som er om årsaken
til at vedkommende stilling utlyses i sin tid.»

Dette er samme innsynsbegjæringen som Akershus fylkeskommunen har mottatt
og behandlet tidligere. Jeg viser til e-post 24.5.18 fra Akershus
fylkeskommune til deg der det fremkommer følgende:

« I innsynsbegjæring 21.05.18 ber du om «innsyn i dokumenter som kommer
til i forkant av utlysning av stilling, underveis og i etterkant av
utlysningen.» Akershus fylkeskommune har tidligere behandlet dine
innsynsbegjæringer knyttet til denne saken med ref nr. 2251170704, i
vedtak 14.11.17 og vedtak 09.04.18. Fylkesmannen har stadfestet
fylkeskommunens behandling av dine innsynsbegjæringer i vedtak 12.02.18 og
25.04.18.

Akershus fylkeskommune fastholder vår tidligere vurdering i de ovennevnte
vedtakene, som er stadfestet av Fylkesmannen. Det har ikke kommet til nye
dokumenter i denne saken etter vårt siste vedtak 09.04.18, med unntak av
Fylkesmannens vedtak 25.04.18 og dine innsynshenvendelser.»

Akershus fylkeskommune har ingen ytterligere dokumenter eller tilføyelser
å komme med i saken.

 

Grunnlag for avslaget, herunder lovhjemler, fremgår av våre vedtak
14.11.17 og 09.04.18 som tidligere er sendt deg, og stadfestet av
Fylkesmannen i vedtak 12.02.18 og 25.04.18. Det er disse lovhjemlene
Akershus fylkeskommune fastholder når vi etter en ny vurdering har kommet
til at det ikke er grunnlag for å gi deg innsyn i sakens dokumenter, med
unntak av de dokumentene du allerede har fått innsyn i.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [1][epostadresse]

[2]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.akershus.no/

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.».

Som det påpekes i siste brev da ønskes at denne klagesaken sendes til organ som kan ta seg av klagen og vurdere om hvem har rett. Er det gjort, og er klageprosessen igangsatt hos klageorganet.
Denne innsynhenvendelsen er ikke den samme og den som var sendt inn fra før, lang ifra. Denne saken dreiser seg kun om årsak til utlyst stilling og kun det. Det spørsmålet har aldri vært besvart.

Avgjørelser i det offentlige som skal være til det beste for folk flest, kan ikke være hemmelige for den allmenne borgeren.

Det som kommer frem her nevner ikke hvilke dokumenter det er som nektes innsyn i og derfor tolkes det som om det ikke er reellvurdering som har funnet sted ned og nekte innsyn.
Kun gammel vane å nekte innsyn i alt av informasjon/dokumenter som skulle finnes og være tilgjengelige for innsyn hos Akershus fylkeskommune.

Det er opp til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og bedømme i denne saken, men det er også passende og sende denne klagen til Kommunaldepartementet til vurdering av innsynnekt og handteringen av innsynhenvendelsen i sin helhet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arsak_...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organer som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Årsak for utlysning av stilling hos Akershus fylkeskommune.».

Er denne saken videresendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til Kommunaldepartementet til ettersyn av hanteringen fra Akershus fylkeskommunes side. Om ikke da send denne saken snarest til begge organer til behandling.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arsak_...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Jorun Bjerke,

1 Attachment

Hei!

 

Dine klager er nå oversendt fylkesmannen. Jeg legger ved kopi av mitt brev
til fylkesmannen i dag.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jorun Bjerke

advokat

 

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0170 Oslo

Tlf. 22055707/ 41290615

 

e-post: [1][epostadresse]

[2]www.akershus.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.akershus.no/

Johansen, Cathrine,

1 Attachment