Arkivplan

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Datatilsynet,

Det bes om innsyn i deres arkivplan, jf. offlentleglova §
14.2.b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Postkasse, Datatilsynet

Hei!
Arkivleder er ikke tilstede på kontoret i dag, så jeg får ikke sjekket status i sak.
Jeg skal snakke med henne på mandag, og du vil høre fra oss snarest.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #161]]
Sendt: 19. august 2016 10:36
Til: Postkasse
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #161]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Datatilsynets arkivplan er pr. dd. under revidering i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv i 2016. Vi har derfor ikke en oppdatert versjon av planen som kan utleveres.

Vedlagt finner du derfor offentlig versjon av arkivplan fra 2013.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #161]]
Sendt: 12. august 2016 19:31
Til: Postkasse
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Datatilsynet,

Det bes om innsyn i deres arkivplan, jf. offlentleglova § 14.2.b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Datatilsynet,

Takk for dokumentet.

> Datatilsynets arkivplan er pr. dd. under revidering i
> forbindelse med innføring av elektronisk arkiv i 2016.
> Vi har derfor ikke en oppdatert versjon av planen som
> kan utleveres.

Kan du fortelle meg når den oppdaterte arkivplanen for 2016 forventes å bli ferdig?

Kan du også sende meg følgende vedlegg fra § 6.1 (Rutiner og regler mv.):

Rutinehåndbok for arkivtjenesten i Datatilsynet
Skriveregler for arkivtjenesten
Behandling av personalsaker i Datatilsynet
Saksmanual
Brukerhåndbok for Public 4.1 for saksbehandlere
Skriveregler for saksbehandler
Arkivnøkkel
Styringsdokument for Slettmeg.no

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 10 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkiv, Datatilsynet

Hei, viser til ditt innsynskrav av 23. august.

Oppdatert arkivplan forventes ferdig innen utgangen av 2016.

Innsynskravet er såpass omfattende at vi manuelt må gå igjennom alt materialet. Loven sier at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold (hovedregel). Hva som er ugrunnet opphold må vurderes ut fra om innsynskravet reiser vanskelige spørsmål, kravets omfang og arbeidsmengde organet ellers har (rettledning fra Justisdepartementet.)

Datatilsynet har derfor ikke avslått innsynskravet, men av kapasitetshensyn må vi bruke mer tid på henvendelsen enn hovedreglene i loven.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #161]]
Sendt: 23. august 2016 19:19
Til: Arkiv
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Datatilsynet,

Takk for dokumentet.

vis sitert seksjon

Kan du fortelle meg når den oppdaterte arkivplanen for 2016 forventes å bli ferdig?

Kan du også sende meg følgende vedlegg fra § 6.1 (Rutiner og regler mv.):

Rutinehåndbok for arkivtjenesten i Datatilsynet Skriveregler for arkivtjenesten Behandling av personalsaker i Datatilsynet Saksmanual Brukerhåndbok for Public 4.1 for saksbehandlere Skriveregler for saksbehandler Arkivnøkkel Styringsdokument for Slettmeg.no

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av mitt innsynskrav fra 23. august som gjelder følgende vedlegg fra § 6.1 (Rutiner og regler mv.) i Datatilsynets arkivplan:

- Rutinehåndbok for arkivtjenesten i Datatilsynet
- Skriveregler for arkivtjenesten
- Behandling av personalsaker i Datatilsynet
- Saksmanual
- Brukerhåndbok for Public 4.1 for saksbehandlere
- Skriveregler for saksbehandler
- Arkivnøkkel
- Styringsdokument for Slettmeg.no

Etter 24 dager er innsynskravet fortsatt ikke blitt behandlet. Så lang behandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dere skriver «Loven sier at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold (hovedregel)... av kapasitetshensyn må vi bruke mer tid på henvendelsen enn hovedreglene i loven.» Hovedregelen kan ikke bortkastes.

Vi viser forøvrig til 9.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.164-165: «Der innsynskravet gjeld mange dokument bør organet melde tilbake og gi innsyn eller eventuelt avslag i dokument eller delar av dokument som er gjennomgåtte, samstundes som det blir gjort klart at organet ikkje er ferdig med å gå gjennom alle dokumenta.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt *ekstraordinære* tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. »

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova.

Vi blir desverre nødt til å ta saken direkte opp med klageinstansen, som i dette tilfelle er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkiv, Datatilsynet

7 Attachments

Hei

Viser til krav om innsyn i vedlegg til Datatilsynets arkivplan fra 2013. Vedlagt finner du kopi av følgende dokumenter:

• Skriveregler for arkivtjenesten og saksbehandlere - Dette er detaljerte skriveregler for hvordan vi i Datatilsynets registrerer dokumenter for senere gjenfinning i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem P360
• Behandling av personaldokumentasjon i Datatilsynet
• Saksmanual
• Brukerhåndbok i P360 for saksbehandlere
• Arkivnøkkel
• Styringsdokument for Slettmeg.no – Til orientering er ikke dette dokumentet lenger gjeldende, siden Slettmeg.no ble overført til NorSIS 1. januar 2012

Rutinehåndbok for arkivtjenesten i Datatilsynet – dette dokumentet er under revidering og forventes ferdig i løpet av oktober. Du kan få innsyn i dette dokumentet når det er ferdigstilt.

Noen av dokumenter er sladdet jf. offl § 24, tredje ledd og offl § 14.1. ledd.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #161]]
Sendt: 16. september 2016 09:35
Til: Postkasse
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av mitt innsynskrav fra 23. august som gjelder følgende vedlegg fra § 6.1 (Rutiner og regler mv.) i Datatilsynets arkivplan:

- Rutinehåndbok for arkivtjenesten i Datatilsynet
- Skriveregler for arkivtjenesten
- Behandling av personalsaker i Datatilsynet
- Saksmanual
- Brukerhåndbok for Public 4.1 for saksbehandlere
- Skriveregler for saksbehandler
- Arkivnøkkel
- Styringsdokument for Slettmeg.no

Etter 24 dager er innsynskravet fortsatt ikke blitt behandlet. Så lang behandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dere skriver «Loven sier at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold (hovedregel)... av kapasitetshensyn må vi bruke mer tid på henvendelsen enn hovedreglene i loven.» Hovedregelen kan ikke bortkastes.

Vi viser forøvrig til 9.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.164-165: «Der innsynskravet gjeld mange dokument bør organet melde tilbake og gi innsyn eller eventuelt avslag i dokument eller delar av dokument som er gjennomgåtte, samstundes som det blir gjort klart at organet ikkje er ferdig med å gå gjennom alle dokumenta.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt *ekstraordinære* tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. »

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova.

Vi blir desverre nødt til å ta saken direkte opp med klageinstansen, som i dette tilfelle er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #161]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------