Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998
nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar
tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva
arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal
også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for
arkivarbeidet."

Det bes om innsyn i organets arkivplan, jf. offlentleglova §
14.2.b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 7 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Postmottak, Statistisk sentralbyrå - SSB

Angående innsyn i SSBs arkivplan – svar til B. Waldron

SSB er vel kjent med kravet om å ha en arkivplan, men når det gjelder ditt spørsmål om innsyn i SSBs arkivplan tror jeg vi må skuffe deg. Vi har ikke en arkivplan i en slik form at den kan utleveres, og tror heller ikke at den i fremtiden vil ha en form som egner seg for distribusjon.

Mange virksomheter har jobbet mye med å etablere arkivplaner i form av dokumenter i word eller tilsvarende verktøy. Erfaringen er at dette ikke fungerer godt. Behovet for å gi et oversiktlig bilde av situasjonen i dag sammenstilt med historiske opplysninger gjør at slike dokumenter og verktøy kommer til kort.

Vi har de siste årene lagt ned betydelige ressurser på å samordne, standardisere og sammenstille oversikter og opplysninger over de informasjonsressursene SSB har forvaltningsansvaret for. Vi er på ingen måte i mål med dette omfattende arbeidet, men er i ferd med å bygge opp databaser som samler disse opplysningene på en bedre måte enn de har vært tilgjengelig til nå. På sikt ser vi for oss en metakatalog for intern bruk, som er lett søkbar, gir oversikt og viser videre til de aktuelle informasjonsressursene i form av databaser eller annet. Portalen www.arkivplan.no er et aktuelt verktøy for en slik metakatalog når vårt arbeid kommer så langt.

SSB er, i motsetning til de fleste andre offentlige etater, i liten grad saksbehandlende i vanlig forstand. Virksomheten vår er nærmere å sammenligne med en industribedrift, hvor råvarene som går inn i produksjonen er opplysninger hentet inn fra bedrifter og personer, alternativt offentlige registre. Produktene er statistikk som det norske samfunnet har bruk for.

Statistikkene vi produserer og publiserer, er alminnelig tilgjengelig på www.ssb.no . Alle eldre publikasjoner, som ikke er digitale i sin opprinnelse, er digitalisert og tilgjengelig samme sted.

Nettstedet vårt, www.ssb.no er et vindu mot de informasjonsressurser vi forvalter, og gir deg egentlig den oversikten du etterlyser over SSBs materiale. Der finner du også Statistikkbanken som gir deg mulighet til å sette sammen egne tabeller over tall som er publisert.

Detaljopplysninger om personer og virksomheter har vi ikke adgang til å gi tilgang til, i samsvar med Statistikkloven og øvrig norsk lovverk. Disse opplysningene er lagret i våre databaser og er grunnlaget for å produsere statistikkene.

Forskere kan etter søknad få tilgang til mer detaljerte data for forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-ver...

Utover grunnlagsmaterialet for statistikkene, har SSB også et administrativt arkiv. Offentlige journaler publiseres på OEP fra og med januar 2013, og innsynsforespørsler herfra håndteres på vanlig vis. SSB var medlem i EPJ-tjenesten, som var forløperen til OEP. Offentlige journaler har slik vært publisert elektronisk fra SSB gjennom en lang tidsperiode.

SSB har også avlevert mye materiale til Riksarkivet. Dette er tilgjengelig gjennom de oversikter Arkivverket publiserer, og de tjenester som der tilbys.

Vennlig hilsen
Siv Hunstad
Arkivet
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep
0033 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #160]]
Sendt: 12. august 2016 19:29
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan - sendt arkivet - ges

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

Det bes om innsyn i organets arkivplan, jf. offlentleglova § 14.2.b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hei,

> SSB er vel kjent med kravet om å ha en arkivplan,
> men når det gjelder ditt spørsmål om innsyn i
> SSBs arkivplan tror jeg vi må skuffe deg. Vi har
> ikke en arkivplan i en slik form at den kan
> utleveres, og tror heller ikke at den i fremtiden
> vil ha en form som egner seg for distribusjon.

I hvilken form er den? Minner om offentleglova § 31 første ledd andre punkum: «Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt.»

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 12. august. Klagen ble fremmet 23. august.

Da det nå er gått 10 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkivet, Statistisk sentralbyrå - SSB

1 Attachment

Hei,

Henvendelse om innsyn i SSBs arkivplan ble sendt fredag 12. august 2016 kl.19:29, og ble lest og registrert hos oss mandag 15. august 2016. Henvendelsen ble besvart ved redegjørelse sendt på e-post 19. august 2016. I tilfelle denne ikke er mottatt vedlegges den på nytt.

23. august ble det fremmet klage på avslag om dokumentinnsyn. SSB vil gjenta at vi pt ikke har en arkivplan. Som redegjørelsen viser er dette noe vi arbeider med, men pt. foreligger det ikke et slik dokument. Redegjørelsen som ble gitt står ved lag, og SSB har ingen øvrige opplysninger å tilføye.

Vi har høy fokus på å overholde fristene som gjelder for innsynsbegjæringer. Vi beklager at din e-post av 23. august ikke er blitt besvart noe tidligere.

Hilsen
Arkivet i SSB
_________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #160]]
Sendt: 2. september 2016 10:05
Til: Postmottak
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 12. august. Klagen ble fremmet 23. august.

Da det nå er gått 10 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #160]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

Forskruften trådte i kraft for 8 år siden. Det bes om forklaring på hvorfor dere har valgt å ikke følge dette lovverket. Dere skriver at det «er noe vi arbeider med»; for 4 år siden ga dere samme svar (https://www.mimesbronn.no/request/innsyn.... Påstanden er derfor vanskelig å tro på.

Det bes forøvrig om innsyn i dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen; dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet».

Jeg minner om lovens krav til at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Hei,

Vi viser til e-post 8. september 2016.

Som vi har redegjort for i vårt svar av 19. august 2016 har SSB de siste årene lagt ned betydelige ressurser på å samordne, standardisere og sammenstille oversikter og opplysninger over de informasjonsressursene SSB har forvaltningsansvaret for. Vi er på ingen måte i mål med dette arbeidet, men er i ferd med å bygge opp databaser som samler disse opplysningene på en bedre måte enn tidligere. Dette er et svært ressurskrevende arbeid som det tar tid å ferdigstille. Vi bestreber oss på å gjøre dette på en grundig måte som støtter opp om SSBs aktiviteter og samfunnsoppdrag.

Våre rutinebeskrivelser knyttet til arkivarbeidet er utarbeidet for internt bruk, og utleveres ikke i henhold til Offentleglova § 14.

Hilsen
Arkivet i SSB
_______________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #160]]
Sendt: 8. september 2016 12:09
Til: Postmottak
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

Forskruften trådte i kraft for 8 år siden. Det bes om forklaring på hvorfor dere har valgt å ikke følge dette lovverket. Dere skriver at det «er noe vi arbeider med»; for 4 år siden ga dere samme svar (https://www.mimesbronn.no/request/innsyn.... Påstanden er derfor vanskelig å tro på.

Det bes forøvrig om innsyn i dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen; dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet».

Jeg minner om lovens krav til at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #160]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

Hvis vi forstår svaret deres riktig, er arbeidet deres svært ressurskrevende og dere har derfor ikke i løpet av de siste åtte årene hatt tid til å sette i gang lovpålagte krav i arkivforskriften.

Offentleglova §10 første ledd sier at "Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.". I forarbeidet til offentleglova, (NOU2003-30/3.2.8.2) står det: "Det følger av offentlighetsloven § 2 annet ledd tredje punktum at det enkelte forvaltningsorgan "skal føre journal etter bestemmelsene i arkivloven med forskrifter". Det er en forutsetning for offentleglova at organet har en arkivplan man kan be om innsyn i. Dette fordi offentleglova §9 gir innsyn i databaser og en arkivplan er en forutsetning for å kunne utføre efektivt innsyn.

Innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd (svar mottatt 19. august 2016 og 6. september 2016).

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd (19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har ikke skjedd (19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her ikke skjedd (svar mottat 19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Når dere skriver at deres interne rutiner som arkivforskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen, dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet», utleveres ikke i henhold til offentleglova § 14 er det ikke klart at andre ledd ble tatt i betraktning. Unntaket gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» (offentleglova § 14 andre ledd punktum b). Loven her er krystall klar.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes, ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Vi minner om at klagebehandling skal settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. Klager må behandles før det har gått to uker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

1 Attachment

Hei,

Viser til henvendelse sendt på e-post 20. september.

Som vi har gjort rede for ved flere anledninger finnes det ikke i SSB en arkivplan som det kan begjæres innsyn i. Det foreligger hverken et ferdigstilt dokument eller en database, jf. Offentleglova §§ 4 og 9 som det kan begjæres innsyn i. Klagereglene etter Offentleglova gjelder ikke spørsmål om arkivforskriftens regler. Saken vil derfor ikke bli oversendt Finansdepartementet for klagebehandling.

Etter en ny vurdering basert på meroffentlighet, utleveres interne rutiner som fremkommer i SSBs håndbok om arkivnøkler. Denne vedlegges.

Vi anser saken som avsluttet fra vår side.

Hilsen
Arkivet i SSB

_______________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #160]]
Sendt: 20. september 2016 09:49
Til: Postmottak
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

Hvis vi forstår svaret deres riktig, er arbeidet deres svært ressurskrevende og dere har derfor ikke i løpet av de siste åtte årene hatt tid til å sette i gang lovpålagte krav i arkivforskriften.

Offentleglova §10 første ledd sier at "Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.". I forarbeidet til offentleglova, (NOU2003-30/3.2.8.2) står det: "Det følger av offentlighetsloven § 2 annet ledd tredje punktum at det enkelte forvaltningsorgan "skal føre journal etter bestemmelsene i arkivloven med forskrifter". Det er en forutsetning for offentleglova at organet har en arkivplan man kan be om innsyn i. Dette fordi offentleglova §9 gir innsyn i databaser og en arkivplan er en forutsetning for å kunne utføre efektivt innsyn.

Innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd (svar mottatt 19. august 2016 og 6. september 2016).

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd (19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har ikke skjedd (19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her ikke skjedd (svar mottat 19. august 2016, 6. september 2016, 13. september 2016).

Når dere skriver at deres interne rutiner som arkivforskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen, dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet», utleveres ikke i henhold til offentleglova § 14 er det ikke klart at andre ledd ble tatt i betraktning. Unntaket gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» (offentleglova § 14 andre ledd punktum b). Loven her er krystall klar.

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes, ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Vi minner om at klagebehandling skal settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. Klager må behandles før det har gått to uker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #160]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

OT la igjen en merknad ()

Statsarkivet i Oslo har ansvar med å føre tilsyn av arkivforholdene i lokal og regional statlig forvaltning og i den kommunale sektor.

http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivv...

Kanskje gjøre SSB klar over at dersom Finansdepartementet ikke er klageinstans hva gjelder arkivforskriften, så er det vel fordi Statsarkivet i Oslo er klageorganet?
Dersom det etter dette forblir stillstand i innsynsforepørselen, kan en løsning være at Mimes Brønn/Innsynsbegjærer videresender klagen til Statsarkivet i Oslo.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer klager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

Det har foregått flere saksbehandlingsfeil.

Innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det kan reises spørsmål om SSB har en arkivplan som det kan begjæres innsyn i. Organet har gitt inkonsekvente svar:

* 19.08.2016: «Vi har ikke en arkivplan i en slik form at den kan utleveres»
* 06.09.2016: «SSB vil gjenta at vi pt ikke har en arkivplan» [ikke noen gjentagelse]
* 22.09.2016: «det [finnes] ikke i SSB en arkivplan som det kan begjæres innsyn i. Det foreligger hverken et ferdigstilt dokument eller en database, jf. Offentleglova §§ 4 og 9 som det kan begjæres innsyn i.»

Offentleglova §4 andre ledd:

«Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt»

Det kan reises spørsmål om SSBs forståelse for hva som kan anses som et «ferdigstilt dokument». Det kan ikke være tilfelle at slike generelle retningslinjer aldri gis innsyn i bare fordi de aldri blir ferdigstilte. Organet skriver at arkivplan «er noe vi arbeider med». Forskriften trådte i kraft for 8 år siden, og svaret fra SSB var det samme for 4 år siden.

Det bes at det angis på hvilken måte dokumentet er å se som ikke ferdigstilt, jf. kravet til utvidet begrunnelse i § 31 andre ledd. Hvis det fastholdes at det «ferdigstilte dokumentet» ikke eksisterer, bes det om innsyn i den nåværende versjonen samt siste den ferdigstilte versjonen. Det bes videre at det oppgis vurderingen om merinnsyn, jf. kravet til utvidet begrunnelse i § 31 andre ledd. Forøvrig bes det at klage om avvik fra arkivforskriften oversendes til rett klageinstanse uten opphold.

Offentleglova §14:

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Første ledd gjeld ikkje: [...] b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

8. september 2016 ba vi «forøvrig om innsyn i dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen; dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet». Her begrunnet organet avslag (13.09.2016) med at «[v]åre rutinebeskrivelser knyttet til arkivarbeidet er utarbeidet for internt bruk, og utleveres ikke i henhold til Offentleglova § 14».

Da det ble påpekt (20.09.2016) at '[u]nntaket gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» (offentleglova § 14 andre ledd punktum b)' ble feilen ikke rettet. Det ble gitt innsyn i «SSBs håndbok om arkivnøkler» pga. «ny vurdering» basert på «meroffentlighet» (men meroffentlighet kommer ikke til anvendelse når det ikke er grunn for unntak). «Dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplane», som det ble bedt om innsyn i, dekker flere dokumenter enn bare arkivnøkkelen. For disse ble det ikke gitt noe svar.

Vi tillater oss også å minne om at offentleglova har et klart mål om mer åpenhet rundt forvaltningens saksdokumenter. Dette følger direkte av lovens formålsparagraf, §1, og er uttalt både i lovens forarbeider og i Justisdepartementets veileder. Samtlige bestemmelser i offentleglova må tolkes i lys av dette.

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

20. september 2016 ba vi om at klagesaken skulle oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold” hvis avslaget opprettholdes. Dette har ikke skjedd.

Istedet skrev organet: «Klagereglene etter Offentleglova gjelder ikke spørsmål om arkivforskriftens regler. Saken vil derfor ikke bli oversendt Finansdepartementet for klagebehandling». Dette er ikke helt relevant. Det ble klaget om andre avvik i tillegg til benektelse til å følge arkivforskriften. Det kan ikke benektes å oversende klage til klageinstanse - det bes derfor at dette blir gjort uten opphold. Klage om avvik fra offentleglova skal tilsendes rett klageinstanse (dvs. Finansdepartementet) for klagebehandling med kopi til oss.

Klage om avvik fra arkivforskriften (dvs. mangel på arkivplan) skal tilsendes rett klageinstanse (dvs. Arkivverket) med kopi til oss. Arkivforskriften § 2-2. Arkivplan:

«Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til henvendelse av 11. oktober 2016.

Fra vårt ståsted ønsker vi ikke at påstanden om at SSB har begått flere saksbehandlingsfeil i vår håndtering av innsynshevendelsen om arkivplan blir stående uimotsagt. Vi har tidligere beklaget at din e-post av 23. august 2016 først ble besvart 6. september 2016. Utover dette er alle henvendelser blitt besvart i løpet av noen få virkedager. Ved helt eller delvis avslag på innsynsbegjæringer opplyser vi alltid om hjemmelsgrunnlag og klageadgang. I forbindelse med innsynshenvendelsen om arkivplan har vi ved flere anledninger redegjort for at det i SSB ikke finnes en arkivplan som det kan begjæres innsyn i og vi har gitt en redegjørelse for vårt arbeid med å samordne, standardisere og sammenstille oversikter og opplysninger over de informasjonsressursene SSB har forvaltningsansvaret for. Det foreligger ingen avgjørelse etter Offentleglova som kan påklages, jf. Offentleglova § 32. Vi viser til våre tidligere svar i saken.

Videre er det ingen alminnelig forvaltningsrettslig klageadgang til arkivverket for påståtte avvik fra arkivlov med tilhørende forskrifter. Det betyr at SSB ikke vil sende saken til Riksarkivet som ansvarlig myndighet for arkivlovgivningen.

Vi invitere deg gjerne til et møte i våre lokaler i Oslo eller Kongsvinger dersom du ønsker å høre mer om vårt arkivarbeid.

Hilsen
Arkivet i SSB
__________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #160]]
Sendt: 11. oktober 2016 13:04
Til: Postmottak
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer klager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivplan».

Det har foregått flere saksbehandlingsfeil.

Innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har gjentatte ganger ikke skjedd.

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her gjentatte ganger ikke skjedd.

Det kan reises spørsmål om SSB har en arkivplan som det kan begjæres innsyn i. Organet har gitt inkonsekvente svar:

* 19.08.2016: «Vi har ikke en arkivplan i en slik form at den kan utleveres»
* 06.09.2016: «SSB vil gjenta at vi pt ikke har en arkivplan» [ikke noen gjentagelse]
* 22.09.2016: «det [finnes] ikke i SSB en arkivplan som det kan begjæres innsyn i. Det foreligger hverken et ferdigstilt dokument eller en database, jf. Offentleglova §§ 4 og 9 som det kan begjæres innsyn i.»

Offentleglova §4 andre ledd:

«Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt»

Det kan reises spørsmål om SSBs forståelse for hva som kan anses som et «ferdigstilt dokument». Det kan ikke være tilfelle at slike generelle retningslinjer aldri gis innsyn i bare fordi de aldri blir ferdigstilte. Organet skriver at arkivplan «er noe vi arbeider med». Forskriften trådte i kraft for 8 år siden, og svaret fra SSB var det samme for 4 år siden.

Det bes at det angis på hvilken måte dokumentet er å se som ikke ferdigstilt, jf. kravet til utvidet begrunnelse i § 31 andre ledd. Hvis det fastholdes at det «ferdigstilte dokumentet» ikke eksisterer, bes det om innsyn i den nåværende versjonen samt siste den ferdigstilte versjonen. Det bes videre at det oppgis vurderingen om merinnsyn, jf. kravet til utvidet begrunnelse i § 31 andre ledd. Forøvrig bes det at klage om avvik fra arkivforskriften oversendes til rett klageinstanse uten opphold.

Offentleglova §14:

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Første ledd gjeld ikkje: [...] b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

8. september 2016 ba vi «forøvrig om innsyn i dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplanen; dvs. «instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet». Her begrunnet organet avslag (13.09.2016) med at «[v]åre rutinebeskrivelser knyttet til arkivarbeidet er utarbeidet for internt bruk, og utleveres ikke i henhold til Offentleglova § 14».

Da det ble påpekt (20.09.2016) at '[u]nntaket gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» (offentleglova § 14 andre ledd punktum b)' ble feilen ikke rettet. Det ble gitt innsyn i «SSBs håndbok om arkivnøkler» pga. «ny vurdering» basert på «meroffentlighet» (men meroffentlighet kommer ikke til anvendelse når det ikke er grunn for unntak). «Dokumenter som forskriften har bestemt skal være tilknyttet arkivplane», som det ble bedt om innsyn i, dekker flere dokumenter enn bare arkivnøkkelen. For disse ble det ikke gitt noe svar.

Vi tillater oss også å minne om at offentleglova har et klart mål om mer åpenhet rundt forvaltningens saksdokumenter. Dette følger direkte av lovens formålsparagraf, §1, og er uttalt både i lovens forarbeider og i Justisdepartementets veileder. Samtlige bestemmelser i offentleglova må tolkes i lys av dette.

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

20. september 2016 ba vi om at klagesaken skulle oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold” hvis avslaget opprettholdes. Dette har ikke skjedd.

Istedet skrev organet: «Klagereglene etter Offentleglova gjelder ikke spørsmål om arkivforskriftens regler. Saken vil derfor ikke bli oversendt Finansdepartementet for klagebehandling». Dette er ikke helt relevant. Det ble klaget om andre avvik i tillegg til benektelse til å følge arkivforskriften. Det kan ikke benektes å oversende klage til klageinstanse - det bes derfor at dette blir gjort uten opphold. Klage om avvik fra offentleglova skal tilsendes rett klageinstanse (dvs. Finansdepartementet) for klagebehandling med kopi til oss.

Klage om avvik fra arkivforskriften (dvs. mangel på arkivplan) skal tilsendes rett klageinstanse (dvs. Arkivverket) med kopi til oss. Arkivforskriften § 2-2. Arkivplan:

«Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #160]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------