Antall juniormedlemmer i Gamle Fredrikstad golfklubb

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Vedr. Fredrikstad Golfpark AS
Deres vedlagte Likviditetsprognose for Golfparken til sak om betalingsutsettelse for festeavgift for gir et antall på 24 juniormedlemmer mellom 6 og 19 år for golfklubben.
Bruker man klubbens oppgitte 5 %, så får man 35 juniormedlemmer av 707 medlemmer.
Antallet ligger mellom 24-35 avhengig av beregning.

Jeg ber Dem derfor vennligst om en medlemsfordeling på aldersgrupper siden dette er noe Fredrikstad kommune legger til grunn for fastsettelse av grunnleie.

Jeg ber Dem også vennligst om beregningene som viser hva grunnleien ville blitt hvis juniormedlemmene ikke var tatt med i betraktningen og at grunnleien således var 20 kr/m2.

Jeg ber Dem også vennligst om innsyn hertil opplistede dokumentasjon
Møtereferat fra 12. mai mellom Fredrikstad Golfpark AS og Fredrikstad Kommune
Møtereferat 26. september 2017 mellom Fredrikstad Golfpark og Fredrikstad Kommune
Søknad 28.10.2016 fra Fredrikstad Golfpark AS til Fredrikstad Kommune

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

5 Attachments

Til «Arne Larsen»:

 

Viser til din innsynsbegjæring om dokumenter med mer i sak om Gamle
Fredrikstad Golfpark.

Vi har for tiden stor arbeidsbelastning og kan dessverre ikke prioritere å
imøtekomme begjæringen din med det aller første.

 

Vi er ellers usikre på om den oppgitte e-postadresse kan være korrekt..?

Den er til forveksling lik uønskede spam-eposter som vi for øvrig mottar
mye av for tiden.

 

 

 

Vennlig hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

 

 

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

8 Attachments

 

 

Med hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

 

 

Fra: Arild Bekken [mailto:[epostadresse]]
Sendt: fredag 23. februar 2018 10:17
Til: Imrik Voica Dumitrascu <[epostadresse]>
Emne: VS: Innsynsbegjæring antall juniormedlemmer Fredrikstad Golfklubb

 

Hei,

Vennligst se svar på deres forespørsel fra GFGK ved styreleder Oddrun
Skår.

 

Med vennlig hilsen

Arild Bekken

 

Fra: Styreleder GFGK [[7]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 23. februar 2018 10:12
Til: Arild Bekken
Emne: SV: Innsynsbegjæring antall juniormedlemmer Fredrikstad Golfklubb

 

Hei

 

Jeg forstår ikke utsagnet:

 

Deres vedlagte Likviditetsprognose for Golfparken til sak om
betalingsutsettelse for festeavgift for gir et antall på 24
juniormedlemmer mellom 6 og 19 år for golfklubben.

 

Jeg kan ikke se av den utgaven jeg har av søknadsbrevet at vi har oppgitt
å ha 24 juniormedlemmer.

Per 31.12.2017 hadde vi 635 medlemmer og 45 av disse er juniorer, dvs. 7,1
% juniorer. Det vises til vedlagte «Rikets tilstand».

Per i dag, før sesongen er startet og arbeidet med nye juniorer er
påbegynt,  er vi 687 medlemmer og 53 juniorer,  dvs. 7,7 % juniorer.

Se vedlagte oversikt over antall medlemmer og alder på disse.

 

 

Vennlig hilsen

for Gamle Fredrikstad Golfklubb

 

Oddrun Skår

Mobil 41 42 51 41

 

[8]http://gfgk.no/wp-content/uploads/2013/0...

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no
7. mailto:[epostadresse]

Kjære Imrik Voica Dumitrascu,

Kunne De vennligst opplyse om når øvrige dokumenter er å forvente tilsendt?

VH

Arne Larsen

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall juniormedlemmer i Gamle Fredrikstad golfklubb».

Klage over avslag på innsyn fra Imrik Dumitrascu
Gjelder dok: 3 stk. Møtereferat fra møte mellom Gamle Fredrikstad golfklubb og Fredrikstad kommune og VURDERING som viser hvorfor de skal ha en leierabatt på 19,01 kr PR. kvm PR år på grunn av et titalls juniormedlemmer.

Dere oppgir at innsynskravet ikke kan behandles i nærmeste framtid pga hardt arbeidspress. Offentlighetsloven gir ikke hjemmel for å unnta et dokument fra innsyn med en slik begrunnelse.

Det følger av lovens § 29 første ledd at avgjørelse om innsyn skal treffes ”uten ugrunna opphold”.
Hva som ligger i dette, er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Ettersom dette er en videreføring av det kravet som gjaldt i henhold til den gamle offentlighetsloven (1970), vil forvaltningspraksis knyttet til tidligere loven være relevant også for den nye.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser uttalt at dette må tolkes slik at innsynskrav i de fleste tilfeller bør kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av en til tre virkedager. En saksbehandlingstid på åtte virkedager vil normalt måtte regnes som uakseptabelt langt. Så lang saksbehandlingstid kan man vanskelig akseptere annet enn i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel fordi innsynskravet er omfattende eller medfører vanskelige vurderinger av taushetspliktens rekkevidde.

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes (min uthevelse). Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles”

Med andre ord er den årsaken dere har oppgitt for utsatt behandling, ikke et relevant hensyn for utsettelse. Vi ber derfor om at vårt innsynskrav behandles i tråd med kravet om behandling ”uten ugrunnet opphold”.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

6 Attachments

Hei

 

Vi beklager at du ikke har fått tilstrekkelig innsyn i saksdokumentene i
ovennevnte sak, da vi oppfattet at vi i utgangspunktet hadde svart ut det
du ønsket innsyn i.

 

Vi vil derfor nå sende deg alle dokumenter i saken, uavhengig av relevans
i fht det du spør om.

 

 

 

Vennlig hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Kjære Imrik Dumitrascu,

Klagen angikk disse dokumenter: 3 stk. Møtereferat fra møte mellom Gamle Fredrikstad golfklubb og Fredrikstad kommune og VURDERING som viser hvorfor de skal ha en leierabatt på 19,01 kr PR. kvm PR år på grunn av et titalls juniormedlemmer

Møterefferater er mottart. Kan De vennligst sende over vurderingen også Hr. Dumitracsu. Ellers gjelder klagen fortsatt.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

6 Attachments

Hei Arne Larsen

 

Du etterspør vurdering av redusert leie for golfklubben satt til kr 19,01
pr kvm grunnet juniormedlemmer.

 

Gamle Fredrikstad Golfklubb har under 10% medlemmer under 19 år, og får
dermed ikke slik reduksjon av festeavgiften som du påpeker.

 

Det er dessuten slik at dersom klubben hovedsakelig hadde hatt medlemmer
under 19 år, så ville de betalt en symbolsk sum i leie, anslagsvis kr 1
pr. år, altså langt unna kr 19,01 pr kvm.

Vi viser til Bystyrets vedtak om leie av grunn til lag og foreninger av
13.11.03 (sak 03/0113), se vedlegg.

 

 

 

Vennlig hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

5 Attachments

Hei

 

Vi viser til ovennevnte innsynsbegjæring i sak om Gamle Fredrikstad
Golfklubb.

Der hevder du at golfklubben skulle betalt kr 20 000 pr daa pr år, og
henviser til «en sak fra 2003».

Hva slags sak sikter du til her?

 

 

Vennlig hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][e-postadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

 

 

References

Visible links
1. mailto:%[e-postadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Kjære Hr. Dumitracu

Saken er nå videresendt til Fylkesinstansen for klagebehandling siden dette tar lang tid.
Saken fra 2003 er oversendt av Dem.
"Hei Arne Larsen

Du etterspør vurdering av redusert leie for golfklubben satt til kr 19,01
pr kvm grunnet juniormedlemmer.

Gamle Fredrikstad Golfklubb har under 10% medlemmer under 19 år, og får
dermed ikke slik reduksjon av festeavgiften som du påpeker.

Det er dessuten slik at dersom klubben hovedsakelig hadde hatt medlemmer
under 19 år, så ville de betalt en symbolsk sum i leie, anslagsvis kr 1
pr. år, altså langt unna kr 19,01 pr kvm.

Vi viser til Bystyrets vedtak om leie av grunn til lag og foreninger av
13.11.03 (sak 03/0113), se vedlegg."

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

Hei

 

Jeg er på tjenestereise til og med onsdag 30.mai og leser mail kun
sporadisk.

Dersom det er viktig kan jeg nås på mobil 47 82 56 16.

 

Ellers kan du kontakte min stedfortreder Linda T. Karlsen,

e-post: [epostadresse], mobil: 975 74 437. 

 

Vennlig hilsen

Voica D. Imrik

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Fredrikstad kommune

 

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

2 Attachments

Hei igjen

Vedlagt følger det vi ha funnet frem av vurderinger i saken fra 2004.

Av vedlegg 1 - politisk sak om godkjenning av leieavtale med golfparken - fremkommer at klubben skal betale kr 900,- pr daa pr år og dette begrunnes som følger:
"Årlig leie baserer seg på markedspris for leie av grunn til golf i Østlandsområdet. Leien er pr 2004 satt til 900 kr pr daa år. Leien indeksreguleres årlig."
Videre fremkommer:
"Vurdering
Forslaget til avtale er etter rådmannens vurdering være en start på etableringen av Kongsten som et område for idrett, rekreasjon og reiselivsenter (se kommunestyresak 04/0012)
Konseptet sikrer forterrenget til Kongstenfort og Gamlebyen.
Berørte parter uttrykker tilfredshet med den totale rammen som leiekontrakten gir for prosjektet."

Utover dette har vi dessverre ikke flere opplysninger om de vurderingene som ble gjort i 2004.

Til slutt skal nevnes at undertegnede er kvinne med fornavn Voica, mellomnavn Dumitrascu og etternavn Imrik..

Vennlig hilsen
Voica Dumitrascu Imrik

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom
Etat for Bygg og Eiendom
Fredrikstad kommune
Mob: +4747825616
Tel: +4769361312
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen <[Innsyns-e-postadresse #758]>
Sendt: tirsdag 29. mai 2018 17:36
Til: Imrik Voica Dumitrascu <[epostadresse]>
Emne: Re: Din innsynsbegjæring av 19.5.2018 - Gamle Fredrikstad Golfklubb

Kjære Hr. Dumitracu

Saken er nå videresendt til Fylkesinstansen for klagebehandling siden dette tar lang tid.
Saken fra 2003 er oversendt av Dem.
"Hei Arne Larsen

Du etterspør vurdering av redusert leie for golfklubben satt til kr 19,01 pr kvm grunnet juniormedlemmer.

Gamle Fredrikstad Golfklubb har under 10% medlemmer under 19 år, og får dermed ikke slik reduksjon av festeavgiften som du påpeker.

Det er dessuten slik at dersom klubben hovedsakelig hadde hatt medlemmer under 19 år, så ville de betalt en symbolsk sum i leie, anslagsvis kr 1 pr. år, altså langt unna kr 19,01 pr kvm.

Vi viser til Bystyrets vedtak om leie av grunn til lag og foreninger av
13.11.03 (sak 03/0113), se vedlegg."

vis sitert seksjon

Kjære FR. Imrik

Beklager misforståelse med navn og kjønn, takk for oppklaringen.
Men jeg tror dessverre også at De misforstår meg også på noe langt viktigere.
I saken De har skrevet i februar i år ligger det ingen vurdering av og forklaring på hvorfor festekontrakten ble inngått i 2012 med millionrabatter .
Hvilke vurderinger har ble gjort i Deres sak og da festekontrakten ble inngått? De har i Deres sak vist til sak av 2003 om fastsettelse av leiepriser, ikke den saken De nå sender meg fra 2004.

Hvorfor er det gitt millionrabatter og hvorfor synliggjør De det ikke når det strider mot Vedtektene fra 2003.

VH,

Arne Larsen

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Til Arne Larsen:

Vedlagt følger festeavtalen fra 2012. Bestemmelsen om festeavgift fremkommer av punkt 5.
Vurderingene knyttet til festeavgiftens nivå fremkommer av punktet, og jeg besitter dessverre ikke flere opplysninger om dette temaet.

Vennlig hilsen
Voica Dumitrascu Imrik

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom
Etat for Bygg og Eiendom
Fredrikstad kommune
Mob: +4747825616
Tel: +4769361312
E-post: [e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen <[Innsyns-e-postadresse #758]>
Sendt: torsdag 31. mai 2018 20:03
Til: Imrik Voica Dumitrascu <[e-postadresse]>
Emne: Re: SV: Din innsynsbegjæring av 19.5.2018 - Gamle Fredrikstad Golfklubb

Kjære FR. Imrik

Beklager misforståelse med navn og kjønn, takk for oppklaringen.
Men jeg tror dessverre også at De misforstår meg også på noe langt viktigere.
I saken De har skrevet i februar i år ligger det ingen vurdering av og forklaring på hvorfor festekontrakten ble inngått i 2012 med millionrabatter .
Hvilke vurderinger har ble gjort i Deres sak og da festekontrakten ble inngått? De har i Deres sak vist til sak av 2003 om fastsettelse av leiepriser, ikke den saken De nå sender meg fra 2004.

Hvorfor er det gitt millionrabatter og hvorfor synliggjør De det ikke når det strider mot Vedtektene fra 2003.

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

6 Attachments

Til Fylkesmannen i Østfold v/saksbehandler Gøril Hjelseth:

Jeg viser til deres e-post om ovennevnte sak av 6.6.2018 med kopi til
klager Arne Larsen.

 

E-posten er stilet til Imrik Dumitraschu, men det antas at den ønskes
rettet til meg. Navnet mitt er for øvrig Voica D. Imrik – Voica er fornavn
og Imrik etternavn.

 

Vi har over en lengre tidsperiode håndtert et større antall henvendelser
fra Arne Larsen og forsøkt å svare ham etter beste evne.

Larsen har også fått oversendt alle sakens dokumenter, og er således gitt
fullt innsyn i det som er arkivert i kommunens saksbehandlingssystem.

 

Problemet synes nå å være at vi ikke helt forstår hva Larsen fremdeles
ikke opplever å ha fått svar på.
Det skal også opplyses at dagens ansatte på forvaltning av kommunal
eiendom i Fredrikstad Kommune ikke har kunnskap i de vurderinger som ble
gjort i 2012, da flere av oss ikke var ansatt i virksomheten på det
tidspunktet.

 

Jeg vedlegger her alle sakens dokumenter, slik at Fylkesmannen kan se
hvordan korrespondansen med Larsen har vært.

 

 

Vennlig hilsen

Voica Dumitrascu Imrik

---------------------

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4747825616

Tel: +4769361312

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/tsr
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Imrik Voica Dumitrascu, Fredrikstad kommune

3 Attachments

Hei

Vedlagt følger vårt svar av 5.6.18 og vedlegg som fulgte med svaret.

Vi kan utover dette ikke klargjøre nærmere det Larsen etterspør, som nedenfor fremkommer slik:

"1) Vurderingen av hvorfor Gamle Fredrikstad Golfklubb skulle innvilges millionrabatt ved festeavtale i 2012
2)Vurderingen av hvorfor de fortsatt skal ha denne subsidieringen når de ber om betalingsutsettelse for grunnleie og saken behandles i 2017. Ligger vurderingen i skrivebordsskuffen siden det ikke opplyses til bystyret?"

Vi opplever spørsmålene som noe søkte og har allerede vedlagt det som er av dokumenter i saken både til Larsen selv og til fylkesmannen.
Vi legger igjen ved sak behandlet av Bystyret i februar i år. Der ligger vårt svar til Larsens spørsmål nr. 2.

Vennlig hilsen
Voica Dumitrascu Imrik

Konst. Etatssjef Bygg og eiendom
Etat for Bygg og Eiendom
Fredrikstad kommune
Mob: +4747825616
Tel: +4769361312
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hjelseth, Gøril <[epostadresse]>
Sendt: mandag 11. juni 2018 12:55
Til: Imrik Voica Dumitrascu <[epostadresse]>
Kopi: [epostadresse]
Emne: VS: Fylkesmannen oversender klage etter offentleglova til Fredrikstad kommune for forberedende behandling

Hei igjen

Fylkesmannen videresender e-post nedenfor fra Arne Larsen datert 10. juni 2018. Vi forstår det slik at Larsen avslutningsvis i e-posten spesifiserer nærmere hva han ønsker innsyn i. Vi ber kommunen ta stilling til om det foreligger saksdokumenter med det innhold Larsen etterspør, og om det i så fall kan gis innsyn i dokumentene, jf. offl. §§ 3 og 4.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[epostadresse]]
Sendt: søndag 10. juni 2018 08:51
Til: Hjelseth, Gøril <[epostadresse]>
Emne: Re: Fylkesmannen oversender klage etter offentleglova til Fredrikstad kommune for forberedende behandling

Kjære Gøril Hjelseth,

Først vil jeg på det aller sterkeste beklage navneforvirringen. Det har seg slik at Fredrikstad kommune snur på navnet slik at etternavnet kommer først har jeg nå skjønt. Men dette har jo nå Fr. Voica D. Imrik klarlagt for Dem. Fr. Imrik beskriver det som vanskelig å forstå det jeg spør henne om. Jeg har etter mye oppfølging og spørsmå og særdeles lang tid l fått svar på opplysninger som dessverre har sittet langt inne. Jeg skal forsøke å klargjøre det som gjenstår.

I Bystyrets sak 21/18 om en sak om utsettelse av betaling for grunnleie skriver Fr. Imrik dette:

Verdsetting av grunn/leiepris:
Bystyret fastsatte i 2003 (sak 03/0113) følgende retningslinjer for bruk og feste av kommunal grunn til lags- og foreningsformål:
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av aktive f.o.m. 20 år, benyttes et prinsipp der tomteverdi blir satt til kr 20,- pr m2, som justeres i henhold til endringer i pengeverdi.
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av barn og unge (t.o.m. 19 år) skal det settes en symbolsk verdi.
Ved inngåelse av festeavtalen mellom kommunen og Fredrikstad Golfpark AS 24.2.2012 ble festeavgiften satt til kr 900,- pr daa, dvs.0,9 kr/m2. Golfklubben opplyser at 5% av medlemsmassen er i alderen 6 til 9 år.
Søknad fra Fredrikstad Golfpark AS om lånegaranti til golfbane på Østsiden ble behandlet i bystyret (sak 21/11). Bystyrets vedtak lyder:
1. Fredrikstad kommune stiller simpel garanti på inntil kr 5,88 mill overfor Fredrikstad Golfpark AS som legges til grunn for låneopptak i KLP. Maksimal garantitid settes til 5 år. Garantien trappes ned i takt med mottak av spillemiddeltilskudd og nedbetaling av tilhørende andel av lånet i KLP.
2. Fredrikstad Golfpark AS står ansvarlig for å sikre at man til enhver tid oppfyller de krav som stilles til mottak av spillemidler i tråd med den søknaden som er innsendt.
3. Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Golfpark AS ikke klarer å overholde forpliktelsene i fbm gjennomføringen av prosjektet og realiseringen av spillemiddeltilskuddet.
4 Fredrikstad Golfpark AS forplikter seg til å sende oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved årsavslutning og prosjektavslutning.
5. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Fredrikstad Golfpark har opplyst at de økonomiske prognosene fremover tilsier at selskapet vanskelig kan klare å ivareta sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Det anføres at en betalingsutsettelse av grunnleien vil gi selskapet tilstrekkelig tid for å etablere og konsolidere driften.Fredrikstad Golfpark søker med dette om en revidert betalingsplan som innebærer at det ikke betales leie for 2017, 2018 og 2019. Selskapet har tidligere søkt om, og fått innvilget, utsatt betaling av feste for 2015 og 2016 på til sammen ca kr 1 436 000 millioner. Dette må derfor tas med i betraktning når man skal vurdere søknaden om fortsatt utsatt festeavgift.
Totalt vil utestående leie pr 31.12.2017 utgjøre 1 623 907 kroner. Per 31.12.2019 vil utestående grunnleie beløpe seg til 3 310 011 kroner. Se vedlegg.
-------

I sak fra 2003 (03/0113) som Fr. Imrik viser til er det satt krav til andelen juniormedlemmer for at grunnleierabatt skal gis fra Fredrikstad kommunes side. Medlemsmassen i Gamle Fredrikstad golfklubb består hovedsakelig av eldre mennesker.
Gamle Fredrikstad golfklubb betaler 0,90 kroner per kvadratmeter og ikke 20 kroner per kvadratmeter. Fr. Imrik har i sin nylige sak i 2017 hvor det påhviler en opplysningsplikt, ikke opplyst om hvorfor denne leien fortsatt opprettholdes. Det er i aller høyeste grad relevant når golfklubben ber om ytterligere utsettelse av grunnleie når de allerede er subsidiert med millionrabatter !!!!

Det jeg har bedt Fr. Imrik om og som hun til nå ikke har ønsket å svare på er disse dokumenter
1) Vurderingen av hvorfor Gamle Fredrikstad Golfklubb skulle innvilges millionrabatt ved festeavtale i 2012 2)Vurderingen av hvorfor de fortsatt skal ha denne subsidieringen når de ber om betalingsutsettelse for grunnleie og saken behandles i 2017. Ligger vurderingen i skrivebordsskuffen siden det ikke opplyses til bystyret?

Så enkelt og så vanskelig.

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon