antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Brønnøysundregistrene, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber om innsyn i antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret, jf. offentlighetslovens § 9.

Dette kan svares med enkle fremgangsmåter, noe som:

SELECT COUNT(DISTINCT REGEXP_REPLACE(Webadresse,'/.*','')) FROM Enhetsregister;

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.