Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo i 2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo politidistrikt i 2017.

Om mulig ønsker jeg at dere kategoriserer hva slags reaksjoner som ble gitt i sakene og hvilke paragrafer det ble dømt etter.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politiet.no
Svar på denne eposten vil ikke bli behandlet

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8 a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of emergency - please call 112 (domestic).
For more information - www.politiet.no

This is an automatic generated message and will not be answered.

Med vennlig hilsen

Oslo politidistrikt

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798

Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017.

Det vises i innsynsbegjæringen at det er et krav om svar innen 3 dager, men det spørres om statistikk som ikke var tilgjengelig før denne uken.

Spørsmål 1: Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo politidistrikt i 2017.

Etter gammel straffelov, ny straffelov og legemiddelloven:
703 NARKOTIKA $162,2. 10
704 NARKOTIKA $162,1. 6
708 NARKOTIKA $162,3. 3
751 Narkotikaovertredelse 3 895
752 Grov narkotikaovertredelse 185
753 Gr narkovertred, betyd mengd 40
754 Gr narkovertred, særs skjerp 4
7101 Narkotika, bruk ($24) 782
7102 Narkotika, besittelse ($24) 1 586
7199 Narkotika, div 243
Totalsum 6 754

Spørsmål 2: Om mulig ønsker jeg at dere kategoriserer hva slags reaksjoner som ble gitt i sakene og hvilke paragrafer det ble dømt etter.

Dette kan det ikke svares på nå. Mange av sakene er ikke avgjort, men det eksisterer heller ingen offisiell statistikk for dette og det må derfor gjøres egne analyser i etterkant av avgjørelsene for å kunne svare på spørsmålet.

-Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht. offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage sendes Oslo politidistrikt (Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]) for forberedende behandling og videreformidling til klageinstansen.

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201721798

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #595]]
Sendt: 27. desember 2017 23:30
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: innsyn etter Offentleglova - Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo i 2017

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo politidistrikt i 2017.

Om mulig ønsker jeg at dere kategoriserer hva slags reaksjoner som ble gitt i sakene og hvilke paragrafer det ble dømt etter.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #595]

Er [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------