Ansettelsen av Yvonne Fosser

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Innovasjon Norge,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Ansettelsesprosessen som førte til ansettelse av Yvonne Fosser som HR-direktør i Innovasjon Norge.

– Kommunikasjon Anita Krohn Traaseth kan ha hatt innvirkning på avgjørelsen gjennom epost, sms og Facebook Messenger eller andre meldingssystem Traaseth har for vane å bruke.

– Yvonne Fosser sin arbeidskontrakt, med personnummer, adresse og telefonnummer sladdet. Tildelingsbrev/ansettelsesbrev.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Innovasjon Norge,

Som en tilføyelse til innsynskravet i prosessen som ledet til ansettelsen av Yvonne Fosser vil jeg legge til at dette er en sak av stor offentlig interesse, og at det derfor bør gis merinnsyn. Videre ber jeg om at dere i tråd med offentleglova § 13 tredje ledd legger frem innsynskravet for Fosser sine syv konkurrenter i prosessen som ble invitert til intervju med forespørsel om de samtykker i å gi innsyn i en utgave av deres kvalifikasjoner der deres personalia er sladdet, slik at det er mulig å sammenlikne Fosser sine kvalifikasjoner med de andre i prosessen sine.

I rettleiaren presiserer Justisdepartementet at det skal vurderes merinnsyn i offentlige ansettelsesprosesser, og at § 13 blir aktuell i slike saker, jf. min anmodning om at dere benytter § 13 tredje ledd:

«Føresegna stiller på den andre sida heller ikkje opp noko forbod mot å gi innsyn, og det skal difor vurderast etter meirinnsynsregelen i § 11 om innsyn likevel skal givast, dersom opplysningane ikkje er underlagde teieplikt» (s. 150).

Jeg ønsker kun at § 13 tredje ledd benyttes overfor de andre søkerne. Når det gjelder den som fikk jobben, ber jeg om at dere vurderer merinnsyn uavhengig av hva hun selv mener om saken, og om at eventuelle sensitive personopplysninger og opplysninger jeg ikke behøver, herunder adresse, personnummer, bankkonto og telefonnummer, sladdes.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Media, Innovasjon Norge

Hei Mona,

Takk så mye for din henvendelse. Innsynsbegjæringer behandles fortløpende,
men grunnet ferieavvikling må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Med beste hilsen,

Anne Line

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Innovasjon Norge,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Innovasjon Norge sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansettelsen av Yvonne Fosser».

Vi kan på ingen måte akseptere noen som helst form for utsettelse av saksbehandlingen av denne dagsaktuelle og viktige saken.

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke håndterer innsynskravet etter lovens frister, vil vi vurdere å fortløpende klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansett...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Media, Innovasjon Norge

2 Attachments

Hei Mona,

 

Vedlagt følger tilbakemelding på innsynsbegjæringen nedenfor.

 

Vi har dels etterkommet og dels avslått innsynsbegjæringen, jf.
offentlighetsloven § 25. I merinnsynsvurderingen etter offentlighetsloven
§ 11, er det lagt vekt på hensynet til å verne om interne
avgjørelsesprosesser og generelle personvernhensyn. For den
dokumentasjonen som ikke er fremlagt, er behovet for unntak vurdert å veie
tyngre enn hensynet til offentlig innsyn.

 

Dette vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet.
Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt du får underretning om
vedtaket, jf. offentlighetsloven § 32 og forvaltningsloven kapittel VI. En
eventuell klage må sendes til Innovasjon Norge.

Med vennlig hilsen,

Anne Line Kaxrud

 

 

vis sitert seksjon