Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Norsk Helsenett,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til ansettelsen av Thomas Bagley, inkludert ekstern og intern epostkorrespondanse i forkant av avgjørelsen og i etterkant, samt interne dokumenter og møtereferat. Ber også om korrespondanse knyttet til mediahånteringen.

Ber om at dette utleveres uten ugrunnet opphold, jf. § 29 i offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

5 Attachments

Til Geir Eliassen,

Det vises til innsynsbegjæring mottatt i epost datert 22. mai 2017.

 

Vedlagt følger dokumentene i saken:

1. Tilbudsbrev i epost datert 17.02.17

2. Svar på tilbud i epost 01.03.17

3. Signert arbeidsavtale

4. Epostutveksling mellom NRK og Norsk Helsenett 15. og 16. mai 2017

5. SMS sendt fra mobiltelefon fra Norsk Helsenett til Martin Røise, Digi,
23. mai 2017

 

Det foreligger for øvrig ingen møtereferat.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
norskhelsenett
 +47 7356 5988 |  +47 916 72 427
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg
fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av
innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke
garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon
kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være
ufullstendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for
skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Kjære Norsk Helsenett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Norsk Helsenett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett».

Det følger av offl. § 3: «Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ».

Videre foreskriver § 4 at:

«Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.

Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Jeg ba om innsyn i alle dokumenter knyttet til ansettelsen av Thomas Bagley, inkludert ekstern og intern epostkorrespondanse i forkant av avgjørelsen og i etterkant, samt interne dokumenter og møtereferat og om korrespondanse knyttet til mediahånteringen. Noe som det er naturlig vil foreligge i de fleste slike saker.

Jeg finner det lite troverdig at jeg har fått utlevert alt som er dekket av kravet, og mener det bør foreligge noe mer intern korrespondanse og flere dokumenter. Når jeg ikke får utlevert alt som er dekket av ordlyden i en innsynsbegjæring har jeg krav på et juridisk korrekt svar som oppgir paragrafer for unntak i offentlighetsloven, som dekker det de mener jeg ikke har rett til innsyn i, samt informasjon om klageadgang.

Klage skal sendes Norsk Helsenett, og deretter skal Norsk Helsenett foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sende klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Helse- og omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi sendes HOD som klageinstans med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansett...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Til Geir Eliassen,

Norsk Helsenett har mottatt din klage sendt på epost 24. mai 2017.

 

Du ber blant annet om å bli varslet dersom det er Kongen i statsråd som er
klageinstans.

 

Norsk Helsenett har startet behandlingen av klagen. I samsvar med
forvaltningsloven skal Norsk Helsenett først vurdere om klagen gir
grunnlag for å omgjøre vårt vedtak. Dersom dette ikke er tilfellet, sendes
saken deretter uten videre til klageorganet for endelig avgjørelse.  Dette
gjøres i et eget brev, der vi redegjør for vår behandling og vurdering av
klagen. Du får som klager kopi av dette brevet.  

 

Klageorgan for Norsk Helsenetts vedtak om innsyn i dokumenter er Helse- og
omsorgsdepartementet.  

 

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
norskhelsenett
 +47 7356 5988 |  +47 916 72 427
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg
fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av
innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke
garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon
kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være
ufullstendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for
skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Takk. Kan jeg få et tidsperspektiv?

Minner om at slike saker skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29 og § 32.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Vi kommer til å behandle saken de nærmeste dagene.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #370]]
Sendt: tirsdag 30. mai 2017 19.47
Til: Gunvor Skaar Kulseng <[epostadresse]>
Emne: Re: Klage på avgjørelse av innsynsbegjæring - foreløpig svar

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Takk. Kan jeg få et tidsperspektiv?

Minner om at slike saker skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29 og § 32.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Takk. Minner om at jeg ikke kommer til å akseptere forsøk på å spenne ben på offentlighetsloven gjennom å utlevere ett eller svært få dokumenter selv om det åpenbart må foreligge flere, for så å hevde at saken er ferdig behandlet og nekte å saksbehandle klage og oversende til klageinstans. Dette er ikke akseptabel saksbehandling av innsynskrav, og jeg vil i det tilfellet dere gjør det få advokat til å forfølge saken.

Minner om Riksrevisjonens evaluering av forvaltningens håndtering av offentlighetsloven, som nylig ble sluppet:

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/...

Minner også om at klageinstans i saken, Helse- og omsorgsdepartementet sitt arkiv, er et av de flinkeste i landet og blant dem som har størst kunnskap om offentlighetsloven. Anmoder dere om å opptre korrekt i saksbehandlingen av mitt innsynskrav i denne viktige saken.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett bekrefter å ha mottatt din epost.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #370]]
Sendt: torsdag 1. juni 2017 16.57
Til: Gunvor Skaar Kulseng <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Klage på avgjørelse av innsynsbegjæring - foreløpig svar

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Takk. Minner om at jeg ikke kommer til å akseptere forsøk på å spenne ben på offentlighetsloven gjennom å utlevere ett eller svært få dokumenter selv om det åpenbart må foreligge flere, for så å hevde at saken er ferdig behandlet og nekte å saksbehandle klage og oversende til klageinstans. Dette er ikke akseptabel saksbehandling av innsynskrav, og jeg vil i det tilfellet dere gjør det få advokat til å forfølge saken.

Minner om Riksrevisjonens evaluering av forvaltningens håndtering av offentlighetsloven, som nylig ble sluppet:

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/...

Minner også om at klageinstans i saken, Helse- og omsorgsdepartementet sitt arkiv, er et av de flinkeste i landet og blant dem som har størst kunnskap om offentlighetsloven. Anmoder dere om å opptre korrekt i saksbehandlingen av mitt innsynskrav i denne viktige saken.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Norsk Helsenett

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 17/04114-14 Klage over vedtak om innsynsrett for saken
Innsynsbegjæringer angående ansettelse av Thomas Bagley er utsendt av
Norsk Helsenett SF. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Vennlig hilsen

norskhelsenett
+47 02017
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk
Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at
meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker,
konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges,
tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufullstendig eller inneholde
skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra
Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Kjære Norsk Helsenett,

Jeg merker meg at det er korrespondansen med Bagley i denne klageoversendelsen, som ikke har blitt overlevert tidligere.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett bekrefter å ha mottatt din epost sendt 02.06.17.
For oss er det uklart hvilken korrespondanse du mener ikke er sendt deg tidligere. Vi ber deg bekrefte om eposten er en del av din klage til Helse- og omsorgsdepartementet, og om du ønsker den videresendt dit, eventuelt med nærmere spesifikasjon av dokumenter du mener manglet tidligere.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #370]]
Sendt: fredag 2. juni 2017 17.16
Til: NHN Post <[norskhelsenett henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Dokument 17/04114-14 Klage over vedtak om innsynsrett sendt fra Norsk Helsenett SF

Kjære Norsk Helsenett,

Jeg merker meg at det er korrespondansen med Bagley i denne klageoversendelsen, som ikke har blitt overlevert tidligere.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Kan ikke HOD få søke i epostsystemene deres, slik Riksrevisjonen gjorde da de fant ut at UD unntar dokumenter?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett oversendte til Helse- og omsorgsdepartementet den 02.06.17 klage fra Geir Eliassen i innsynssak for endelig avgjørelse.

Herved videresendes eposter mottatt 02.06.17 og 07.06.17 fra klager Geir Eliassen, samt epost fra Norsk Helsenett til klager 07.06.17. Alt ligger i samme dokument, og vi anser det som en del av klagesaken.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #370]]
Sendt: onsdag 7. juni 2017 16.58
Til: Gunvor Skaar Kulseng <[epostadresse]>
Emne: Re: 17/04114-25 - Svar på: 17/04114-14 klage over vedtak om innsynsrett sendt fra Norsk Helsem

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Kan ikke HOD få søke i epostsystemene deres, slik Riksrevisjonen gjorde da de fant ut at UD unntar dokumenter?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Norsk Helsenett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Norsk Helsenett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Da det nå er gått flere måneder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansett...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Norsk Helsenett

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 17/04114-35 Svar på klage over innsyn etter Offentleglova -
Ansettelsen av Thomas Bagley i Norsk Helsenett for saken
Innsynsbegjæringer angående ansettelse av Thomas Bagley er utsendt av
Norsk Helsenett SF. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Vennlig hilsen

norskhelsenett
+47 24 20 00 00
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk
Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at
meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker,
konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges,
tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufullstendig eller inneholde
skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra
Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Gunvor Skaar Kulseng, Norsk Helsenett

Norsk Helsenett har mottatt din epost datert 5. november 2017, vedrørende
et tidligere innsynskrav du mener ikke er behandlet.

Eposten er besvart og er sendt deg fra vårt saksbehandlingssystem, med
vedlegg av dokumenter som også er sendt deg i mai 2017.

 

Jeg ber deg sende en bekreftelse når du har mottatt vår forsendelse.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
norskhelsenett
 +47 7356 5988 |  +47 916 72 427
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg
fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av
innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke
garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon
kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være
ufullstendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for
skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no