Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad

Vi venter på at Marte Nilsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad og hvilken lønn de har.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Viser til innsynsbegjæring nedenfor.

 

Vedlagt følger an oversikt over ansatte (antall) som har over kroner 700
000 i årslønn, samt hvilken brutto årslønn dette utgjør.

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad».

Jeg ba om en oversikt over ansatte som tjener over 700 tusen i Norad, men kan ikke se noen navn på ansatte eller stillingsbeskrivelser i svaret jeg har fått fra Norad.

Dette anser jeg som et delvis avslag på innsynskravet.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt sammen med presis hjemmel for unntak. Begrunnelsen skal gis innen 10 dager.

I Norge er informasjon om lønn offentlig informasjon, og det er i tillegg sedvane at personer i høye stillinger i det offentlige har mindre krav på hemmelighold enn andre. Jo høyere stillingen er, jo mer skal det til for å unnta denne typen opplysninger. Det er grunn til at de fleste som tjener over 700 tusen har lederposisjoner eller andre høye stillinger i Norad. NRK har ved tilsvarende innsynskrav med terskel på 1 million offentliggjort liste med navn og stilling.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad».

Den 28. mai ba jeg om en utvidet begrunnelse for avslaget på innsyn i navnene og stillingstittel på dem som tjener over 700 tusen i Norad. Når kan jeg forvente å få den utvidede begrunnelsen?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Viser til epost datert 28. mai 2018 vedrørende innsynskrav på ansatte som
tjener over 700 tusen i Norad. Det ble i forespørselen ikke bedt om verken
navn eller stillingskode, og dette forelå derfor ikke i den første
oversikten som ble oversendt. Norad anser derfor ikke den opprinnelige
oversikten som ble sendt som et delvis avslag på innsyn.

 

Vi forstår imidlertid anmodningen i eposten datert 28. mai som en
presisering av innsynsbegjæringen hvor det også er ønske om stillingskode
og navn på medarbeidere som har en brutto årslønn på over kroner 700 000.
Vedlagt følger en oppdatert oversikt pr 12.06.18

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Takk for at dere ga ut listen over dem som tjener over 700 tusen i Norad.

Med all respekt: Jeg er dog ikke enig i det dere skriver. Det er åbenbart at dere prøver dere. Når jeg ber om innsyn i en liste over "alle" er det mennesker jeg ber om en liste over. Mennesker omtales vanligvis med navn. Dere vet dette veldig godt selv, og dere tror nok ikke en gang på dere selv.

Ønsker dere alt godt.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres (altså fra og med Tove Strand Gerhardsen) og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode. Tilsvarende for stillingen Mina Gerhardsen nå innehar.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Det er ikke fem arbeidsdager som er fristen, men samme virkedag og senest tre arbeidsdager. Ferieavvikling er ikke gyldig grunn for å utsette behandlingen. Innsynskrav skal besvares «uten ugrunna opphald».

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

1 Attachment

Vi viser til ditt innsynskrav under. Oppstillingen du ber om finner du i
vedlagte excelfil.

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.