753.2/673 Kontrakt - Drift av regjeringen.no og tilknyttede tjenester - Mnemonic rapport DSS Microsoft (2016-06-17)

Svar på denne henvendelsen er forsinket. I følge loven, så burde DSS- Departementenes servicesenter normal ha svart raskt og av (detaljer)

Kjære Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Søker innsyn i:
- 2015/576-12, datert 2016-06-17 - Mnemonic rapport DSS Microsoft

Dokumentet hører til saksnr 2015/576 - 753.2/673 Kontrakt - Drift av regjeringen.no og tilknyttede tjenester.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS- Departementenes servicesenter

Sak: 15/576-12 753.2/673 Kontrakt - Drift av regjeringen.no og tilknyttede tjenester
Dokument: Mnemonic rapport DSS Microsoft

Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 15/576 avslås med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.
Merinnsyn er vurdert.

Med vennlig hilsen
Postmottak,
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.
Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Kjære Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon,

Kan jeg få utvidet begrunnelse?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård