26.10.2017 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Helgeland - Bruk av Vom fra Nortura til foring av hund.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/00070-136, datert 26.10.2017 - Bruk av Vom fra Nortura til foring av hund.

Dokumentet hører til saksnr 2017/00070 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Helgeland.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Knut Meisfjord, Mattilsynet

1 Attachment

Sakstittel: Innsynshenvendelser 4 2017 - Samlesak
Saksnr: 2017/202078

Svar på henvendelse om innsyn

Vi viser til din henvendelse av 09.11.2017 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2017/70-136

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2017/70-136

 

Dette er foreløpig eneste dokument i saken.

Med vennlig hilsen

 

Innsynshenvendelser Nord

Knut Meisfjord
Mattilsynet, Avdeling Helgeland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no