21.09.2017 - SILJE MYDLAND - Saksbehandling - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikling av hesteholdet til Silje Mydland

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/193617-001, datert 21.09.2017 - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikling av hesteholdet til Silje Mydland

Dokumentet hører til saksnr 2017/193617 - SILJE MYDLAND - Saksbehandling.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Avslag på innsynshenvendelse av 09.10.2017

Vi viser til din henvendelse av 09.10.2017 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2017/193617-001

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
offentleglova § 24 andre ledd, andre punktum.

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokument med saksnr. 2017/193617-001 omhandler lovbrudd, og vi kan avslå
innsyn inntil saken er avgjort, jf. offentleglova § 24 andre ledd andre
punktum.

Vi har vurdert om dokumentet likevel skal offentliggjøres i samsvar med
offentleglova § 11, men finner at behovet for unntak fra offentlighet i
dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til å gi innsyn.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet Avd. Sør-Rogaland, Sirdal og
Flekkefjord, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no  [4]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «21.09.2017 - SILJE MYDLAND - Saksbehandling - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikling av hesteholdet til Silje Mydland».

--

Vårt innsynkrav er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 24 2.ledd, 2.punktum, dvs. innsyn i melding, tips eller liknende dokument om lovbrudd fra offentlig organ. Vi vil med dette påklage vedtaket.

Vi vil minne om at det i lovens ordlyd og i lovens forarbeider settes visse krav til dokumenter som unntas offentlighet etter denne bestemmelsen.

Etter lovens ordlyd er det et krav at dokumentet faktisk må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller forskrift hjemlet i lov. Det presiseres i Justisdepartementets veileder til offentleglova (s.144):

”Handlingar som berre strir mot til dømes yrkesetiske reglar eller tenesteinstruksar utan heimel i lov, vil ikkje gi grunnlag for unntak etter desse føresegnene.”

Det stilles også krav til hva som er dokumentets hovedinnhold. I NOU 2003:30 (s.281) understrekes dette:

”At et dokument inneholder enkeltopplysninger om en lovovertredelse, er altså ikke i seg selv nok til at det kan unntas fra offentlighet. Dokumentet må dreie seg om lovovertredelsen.”

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget.

Hvis avslaget fastholdes, ber vi om en utvidet begrunnelse for avslaget i tråd med offl. § 31(2), der en både begrunner hvorfor en mener § 24(2) gir hjemmel for unntak, og angir de hovedhensyn som har vært avgjørende i vurderingen av å nekte innsyn.

Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans ”uten ugrunna opphold”, slik som er kravet i offl. § 32. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

--

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/210920...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

Svar på innsynshenvendelse av 12.10.2017

Vi viser til din henvendelse av 12.10.2017 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2017/177736-001

Beslutning 
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering 
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang 
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage. 

Vedlegg 
1 dokument sak 2017/177736-001

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

"TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED STORFEHALD.PDF.pdf" hører til en annen henvendelse. Har gitt beskjed om at Mattilsynet svarer til feil adresser og at de bør slutte med det.

Denne saken venter enda på klage.

Marianne Engelsgjerd, Mattilsynet

1 Attachment

Hei,

 

Vedlagt kopi av notat oversendt Mattilsynets Hovedkontor for videre
behandling.

 

Mvh
Marianne Engelsgjerd

Seksjonssjef planter og dyr

Avdeling Sør Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Kjære Marianne Engelsgjerd,

Når kan det forventes svar på klagen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Baard Birkeland, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til vedlagte dokument.

 

Baard Birkeland
Seniorrådgiver
Mattilsynet, hovedkontoret, Seksjon for dyrevelferd

Telefon: 22 77 79 71 / 905 06 392
Besøksadresse: Kyrkjevegen 332, Sandnes

Felles postadresse: Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 P Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Konklusjon
Regionens vedtak datert 9.10.2017 stadfestes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i offentleglova § 13, jf forvaltningslova § 13 og offentleglova § 12 c)

Dette vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre. Dette følger av offentleglova § 32, jf forvaltningslova § 28 tredje ledd