2017 - Tilsyn barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Ber om innsyn etter offentleglova i alle dokumenter i sak 2017/466 og dokumentliste/saksomslag.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Birkeland, Liv-Sara, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Til Rusinnsyn

 

Det vises til ditt innsynskrav av 10.11.2017 for sak 2017/466.

 

Dokumentene inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt i
henhold til forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Disse opplysningene
må unntas offentlighet i medhold av offentleglova § 13.

 

Avgjørelsen kan påklages i henhold til offentleglova § 32. Fristen for å
klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet
frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klageinstans er Statens helsetilsyn. En
eventuell klage sendes til Fylkesmannen. 

 

 

Vennlig hilsen

Liv-Sara Birkeland
seniorrådgiver, helseavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 84
[epostadresse]
www.fmoa.no

 

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin håndtering av min innsynshenvendelse «2017 - Tilsyn barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet».

Det er ikke anledning til å unnta hele dokumenter med henvisning til § 13 uten å samtidig vise til et av unntakene i § 12. Dette er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Dere må dessuten vise til forskrift når dere benytter § 13, jf. § 31 første ledd tredje punktum, som foreskriver: «Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt.»

Vi kan ikke se at dette er gjort i angjeldende sak.

Dere kan heller ikke, slik vi ser det, gi et slikt generelt avslag på alle dokumentene i saken.

Det bør i det minste være anledning til å gi innsyn i konklusjoner og andre viktige aspekter i resultatet av tilsyn Fylksmannen har ført med Fossumkollektivet uten at dette medfører at personopplysninger gis ut; disse kan eventuelt stykes.

Det er tidligere gitt innsyn i sladdete utgaver av denne typen dokumenter fra flere fylkesmenn, og det er også snakk om dokumenter det er viktig for offentligheten å få innsyn i – særlig i lys av Sivilombudsmannens ferske kritikk av Stiftelsen Klokkergården, en tilsvarende barnevernsinstitusjon som benytter det kritiserte «fasesystemet»,

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «personlige forhold».

Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, faller utenfor begrepet «personlige forhold», såfremt de ikke «røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.», jf. fvl. § 13 andre ledd.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysninger utdypet på s 78:

«Føresegna omfattar ikkje alle opplysningar om enkeltpersonar. Det må dreie seg om opplysningar som det med god grunn er vanleg å ynskje å halde for seg sjølv. Opplysningane kan gjelde eigenskapar ved ein person, eller dei kan gjelde noko personen har gjort som kan vere egna til å karakterisere han, til dømes ei straffbar handling. At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova. Det ligg ulike grunnar og omsyn bak desse to kategoriseringane av opplysningar.

Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Vi minner videre om at opplysninger om lønn og godtgjørelse fra offentlige instanser, ikke er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger om lønn og inntekt som går fram at offentlige skattelister eller offentlig kjente tariffsatser el. Dette følger av den nevnte rettleiaren fra Justisdepartementet, s. 79-80.

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se bla. Justisdepartementets rettleiar, punkt 6.2.3.2 (s.82,83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.» (…) «At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Videre følger det av forvaltningspraksis, se blant annet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sak 2008/5264:

«Fylkesmannen viser her til taushetsplikten er snevrere for offentlig ansatte enn for andre personer. Dette har sammenheng med at offentlige ansatte skal ivareta allmennhetens interesser, dette er ikke minst et viktig moment for offentlige ansatte i skolen. Opplysninger som eventuelt indikerer forsømmelse eller svikt i systemet i det offentlige, kan som hovedregel ikke unntas som taushetsbelagte opplysninger.»

Dersom det foreligger taushetsplikt for opplysninger i dokumentet, ber vi om at om disse tas ut, og at det gis innsyn i resten av dokumentet. Vi viser i denne forbindelse til at unntaket i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 gjelder opplysninger, og ikke hele dokumentet.

På bakgrunn av dette ber vi om en ny vurdering, både av om det foreligger taushetsplikt, og om den foreligger for alle de utelatte opplysningene. Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32 tredje ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/2017_t...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Andreas Fostervold Stordahl, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 2017 Tilsyn barneverninstitusjoner Stiftelsen Fossumkollektivet.PDF.pdf

  45K Download View as HTML

Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ikke se at vi har mottatt eller
behandlet innsynsbegjæring fra deg vedrørende Stiftelsen
Fossumkollektivet.

Kan du sende oss avslaget du fikk på innsynskravet? Eventuelt be om innsyn
på nytt?

Vennlig hilsen

Andreas Fostervold Stordahl
rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 45
[epostadresse]
[1]www.fmoa.no

References

Visible links
1. http://www.fmoa.no/

Kjære Andreas Fostervold Stordahl,

Det kan du finne selv, på denne nettsiden:

https://www.mimesbronn.no/request/2017_t...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Stordahl, Andreas Fostervold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hei,

Som tidligere nevnt så kan ikke Fylkesmannen se at du har bedt om innsyn sak med tittelen "2017 - Tilsyn med barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet". Du har dermed heller ikke fått et avslag på innsyn i den saken.

Det du har bedt om innsyn i er imidlertid sak 2017/466, som du har fått avslag på. Vi tolker det dithen at det er dette avslaget du klager på, og oversender nå klagen til rette vedkommende.

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter vedrørende Stiftelsen Fossumkollektivet må du sende et nytt innsynskrav.

Vennlig hilsen
Andreas Fostervold Stordahl
rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 45
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #529]]
Sendt: tirsdag 14. november 2017 17.03
Til: Stordahl, Andreas Fostervold <[epostadresse]>
Emne: Re: Klage over innsyn etter Offentleglova - 2017 - Tilsyn barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet

Kjære Andreas Fostervold Stordahl,

Det kan du finne selv, på denne nettsiden:

https://www.mimesbronn.no/request/2017_t...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Ber om innsyn sak med tittelen "2017 - Tilsyn med barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet"

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Andreas Fostervold Stordahl, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Attachments

 • Attachment

  Oppf ling av rapport fra etterf lgende kontroll 2017 avsluttet kontroll kopi av e post til Fos.pdf

  89K Download View as HTML

 • Attachment

  image001.JPG.jpg

  1K Download

Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til din innsynsbegjæring datert
15.11.2017 hvor du ber om innsyn i sak med tittelen "2017 - Tilsyn med
barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet".

Saken har saksnr. 17/31926 og inneholder tre dokumenter. Det gis innsyn i
samtlige dokumenter. Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Andreas Fostervold Stordahl
rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 45
[epostadresse]
[1]www.fmoa.no

 

References

Visible links
1. http://www.fmoa.no/

Andreas Fostervold Stordahl, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 2017 Tilsyn barneverninstitusjoner Stiftelsen Fossumkollektivet.PDF.pdf

  45K Download View as HTML

Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til din innsynsbegjæring datert
15.11.2017 hvor du ber om innsyn i sak med tittelen "2017 - Tilsyn med
barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet".

Saken har saksnr. 17/31926 og inneholder tre dokumenter. Det gis innsyn i
samtlige dokumenter. Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Andreas Fostervold Stordahl
rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 45
[epostadresse]
[1]www.fmoa.no

References

Visible links
1. http://www.fmoa.no/

Andreas Fostervold Stordahl, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Attachments

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 2017 Tilsyn barneverninstitusjoner Stiftelsen Fossumkollektivet.PDF.pdf

  46K Download View as HTML

 • Attachment

  Vedr rende Klage over innsyn etter Offentleglova 2017 Tilsyn barneverninstitusjoner Stiftelse.pdf

  37K Download View as HTML

Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til din innsynsbegjæring datert
15.11.2017 hvor du ber om innsyn i sak med tittelen "2017 - Tilsyn med
barneverninstitusjoner - Stiftelsen Fossumkollektivet".

Saken har saksnr. 17/31926 og inneholder tre dokumenter. Det gis innsyn i
samtlige dokumenter. Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Andreas Fostervold Stordahl
rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 45
[epostadresse]
[1]www.fmoa.no

References

Visible links
1. http://www.fmoa.no/

Kjære Andreas Fostervold Stordahl,

Jeg kan ikke se å ha fått innsyn i dokument 1 i saken.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Andreas Fostervold Stordahl, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 Attachments

 • Attachment

  Oppf ling av rapport fra etterf lgende kontroll 2017 avsluttet kontroll kopi av e post til Fos.pdf

  89K Download View as HTML

 • Attachment

  image001.JPG.jpg

  1K Download

Hei,

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til ditt innsynskrav datert
15.11.2017 som du fikk innsyn i, og din epost av 26.11.2017 hvor du
informerer om at du ikke har mottatt dok. nr. 1 i sak 17/31926.

Dokumentet ligger vedlagt.

Vennlig hilsen

Andreas Fostervold Stordahl

rådgiver, sosial- og familieavdelingen

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12

Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Direkte +47 22 00 37 45

[epostadresse]

[1][1]www.fmoa.no

References

Visible links
1. http://www.fmoa.no/