20.12.2017 - Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - Detaljregulering - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/268260-002, datert 20.12.2017 - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018

Dokumentet hører til saksnr 2017/268260 - Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - Detaljregulering.

Mvh Morten Løes
906 13 956

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Viser til din henvendelse 4.3.2018 der du ber om innsyn i sak
2017/268260-002.

 

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn og dokumentet følger vedlagt.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

 

Med vennlig hilsen

Åse Liberg

seniorkonsulent

Mattilsynet, Region Midt

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Morten Løes [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #769]]

Sendt: søndag 4. mars 2018 19:52

Til: Postmottak <[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 20.12.2017 - Ringvål Ridesenter - del
av gnr 156 bnr 8 - Detaljregulering - Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2017/268260-002, datert 20.12.2017 - Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018

 

Dokumentet hører til saksnr 2017/268260 - Ringvål Ridesenter - del av gnr
156 bnr 8 - Detaljregulering.

 

Mvh Morten Løes

906 13 956

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #769]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Innsynshenvendelser Midt,

Hei,
Jeg hadde håpet på å få noe mer detaljert informasjon; størrelse, fasiliteter, antall boksplasser, etc. Hvem er det som skal drive, eie og hva er tidsplanen?

Med vennlig hilsen,

Morten Løes

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

Hei,
Vi har foreløpig ikke mottatt søknad om godkjenning av hestesenteret, og har dermed ingen detaljert informasjon slik du etterspør.

Med vennlig hilsen

Åse Liberg
seniorkonsulent
Mattilsynet, Region Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Morten Løes [mailto:[Innsyns-e-postadresse #769]]
Sendt: torsdag 8. mars 2018 19:43
Til: Innsynshenvendelser Midt <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - 20.12.2017 - Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - Detaljregulering - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist ~{)YtMv

Kjære Innsynshenvendelser Midt,

Hei,
Jeg hadde håpet på å få noe mer detaljert informasjon; størrelse, fasiliteter, antall boksplasser, etc. Hvem er det som skal drive, eie og hva er tidsplanen?

Med vennlig hilsen,

Morten Løes

vis sitert seksjon

Bård Magnus Fauske la igjen en merknad ()

Morten Løes spør "Jeg hadde håpet på å få noe mer detaljert informasjon; størrelse, fasiliteter, antall boksplasser, etc. Hvem er det som skal drive, eie og hva er tidsplanen?"

Slik informasjon vil ikkje bli omtala i varsel om oppstart av reguleringsplan. Mitt råd til dei som har slike spørsmål, er å ta kontakt med forslagsstiller, som her er kunden til TAG arkitekter og ikkje Mattilsynet, som her uttaler seg i reguleringssaka.

Elles er alle dokument i saker etter plan- og bygningslova offentlege, med eit mogleg unntak av dokument undervegs i prosessen der det ikkje har blitt gjort vedtak hos for eksempel høyringspartar som har behov for å utarbeide konkrete uttalar.