19.12.2017 - A. IDSØE AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om nødvendig vedlikehold

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/207028-001, datert 19.12.2017 - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om nødvendig vedlikehold

Dokumentet hører til saksnr 2017/207028 - A. IDSØE AS - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    Tilsynsrapport Mattilsynet forh ndsvarsler vedtak om n dvendig vedlikehold.PDF.pdf

    90K Download View as HTML

Svar på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2017/207028

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:
2017/207028-001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument sak 2017/207028-001

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/