Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Frode Reppe, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

17.09.2018 - Marine Harvest - Transport av fisk fra Austvika og Kjelneset - Søknad om fritak fra karantenetid for båtene Ro West og Gåsø Freyja før henting av slaktefisk på Austvika

Vi venter på at Frode Reppe skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/205004-3, datert 17.09.2018 - Søknad om fritak fra karantenetid for båtene Ro West og Gåsø Freyja før henting av slaktefisk på Austvika

Dokumentet hører til saksnr 2018/205004 - Marine Harvest - Transport av fisk fra Austvika og Kjelneset.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

2 Attachments

Svar på innsynskrav

Vi viser til di henvending av 21.01.2019 der du ber om innsyn i følgande
dokument frå region midt:

2018/205004-3 og 2018/241707-10

Beslutning
Du får innsyn i dei dokumenta du har bedt om.

Vår vurdering
Offentlege saksdokument, journalar og liknande register er åpne for innsyn
dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov, jf.
offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsa.

Klageadgang
Avgjerder om å gi innsyn kan ikkje påklagast, jf. offentleglova § 32.
Denne avgjerda er derfor endeleg.

Vedlegg
2018/205004-3 og 2018/241707-10

 

Med vennlig hilsen

Arnhild Gorsetbakk

Førsteinspektør

Mattilsynet, team innsyn, region midt

 

Telefon: 22 77 80 36

Felles postadresse: Mattilsynet, avd Gauldal, felles postmottak, postboks
383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Frode Reppe, vennligst logg inn og gi alle beskjed.