17.09.2017 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding - Bekymringsmelding - 48402

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymringsmelding - 48402

Dokumentet hører til saksnr 2017/190137 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

4 Attachments

Vi viser til din henvendelse av 02102017 der du ber om innsyn i følgende
dokument fra region Midt:

 

2017/190137-001 I, datert 17.09.2017 - Bekymringsmelding - 48402

 

Beslutning

Kravet ditt om innsyn i overnevnte dokument avslås delvis, jf.
offentleglova § 24 andre ledd, første punkt.

 

Vår vurdering

Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3.

Dokument med saksnr. 2017/190137-001 inneholder opplysninger fra
privatpersoner og gjelder mulige lovbrudd. Dette er opplysninger som kan
unntas etter offentleglova § 24 andre ledd, første punkt. Vi finner grunn
til å unnta opplysninger i dokumentet etter denne bestemmelsen. Vi har
vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11 og anser at vi kan gi
innsyn i resten av dokumentet. Det gis fullt innsyn i vedlegget (bildet)
på samme journalpost. Se vedlagt.

For å belyse saken ytterligere legger vi ved tilsynsrapporten etter
bekymringsmeldingen, dok 2017-190137-002. Se vedlegg.

Klageadgang      

Denne beslutningen kan påklages, jf. offentleglova § 32 første ledd.
Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.

En eventuell klage sendes Mattilsynet, region Midt, Felles postmottak,
Postboks 383, 2381 Brumunddal.

 

Vedlegg

2017/190137-001 sladdet m vedlegg

2017/190137-002

 

Med vennlig hilsen

Gerd Lundsaunet

seniorkonsulent

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

Telefon: 22 77 91 76 / [mobilnummer]

Besøksadresse: Hamnegata 22, 7714 Steinkjer

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Midt, RD stab, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  www.mattilsynet.no www.matportalen.no