15.04.2014 - FARSTAD SAMDRIFT DA - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/94747-001 U, datert 15.04.2014 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK

Dokumentet hører til saksnr 2014/94747 - FARSTAD SAMDRIFT DA - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

3 Attachments

Vi har mottatt dine henvendelser hvor du ber om å få tilsendt tre
dokumenter i sak 2014/94747 – Farstad Samdrift.

 

2014/94747-001 U, datert 15.04.2014 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK

2014/94747-004 U, datert 10.09.2014 - RAPPORT MED UTSATTE VEDTAK, VARSEL
OM TVANGSMULT OG BEKREFTET ETTERKOMMET VEDTAK

2014/94747-005 U, datert 07.10.2014 - RAPPORT MED BEKREFTELSE PÅ
ETTERKOMMET VEDTAK OG FATTING AV TVANGSMULKT

 

Beslutning

I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene følger vedlagt.
Dokument 001 har du fått tilsendt tidligere, men det legges ved på nytt.

 

Vår vurdering

Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3.

 

Klageadgang

Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

 

 

Med vennlig hilsen

Åse Liberg

seniorkonsulent

Mattilsynet, region Midt