13.03.2013 - NAPIER AS - Godkjenning/melding - Rapport med vedtak om godkjenning og gebyr

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2013/57335-002, datert 13.03.2013 - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING OG GEBYR

Dokumentet hører til saksnr 2013/57335 - NAPIER AS - Godkjenning/melding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019 – 2013/57335-002 (Saksnr:
2019/71)

Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2013/57335-002.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

 

Vedlegg
2013/57335-002

 

Med vennlig hilsen

Unni Karin Grønstad
Mattilsynet, Region Sør og Vest

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no