11.01.2018 - NORDLAKS OPPDRETT AS - Inspeksjon - Mattilsynet fatter vedtak om pålegg og gebyr

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Geir Bjørn Nilsen

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/247298-003, datert 11.01.2018 - Mattilsynet fatter vedtak om pålegg og gebyr

Dokumentet hører til saksnr 2017/247298 - NORDLAKS OPPDRETT AS - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Lena Wøhni, Mattilsynet

1 Attachment

Sakstittel: Innsynshenvendelser 1 2018 - Samlesak
Saksnr: 2018/1581

Svar på innsynshenvendelse av 25.01.2018

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn 2017/247298-003.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2017/247298-003

 

Lena Wøhni

Førstekonsulent

 

Mattilsynet

Innsynsteamet - Region Nord

 

Tlf: 22 40 00 00 / 22 77 85 68

Felles postadresse: postboks 383, 2381 Brummundal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/