09.10.2017 - GRANSKAUEN DESTILLERI AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer - Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/207804-001, datert 09.10.2017 - Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer

Dokumentet hører til saksnr 2017/207804 - GRANSKAUEN DESTILLERI AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Innvilga innsyn

Vi viser til di henvending av 28.04.2018 der du ber om innsyn i følgande
dokument: 2017/207804-001

Beslutning
Du får innsyn i det dokumentet du har bedt om.

Vår vurdering
Offentlege saksdokument, journalar og liknande register er åpne for innsyn
dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov, jf.
offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsa.

Klageadgang
Avgjerder om å gi innsyn kan ikkje påklagast, jf. offentleglova § 32.
Denne avgjerda er derfor endeleg.

Vedlegg
2017/207804-001

 

 

Med vennlig hilsen

Arnhild Gorsetbakk

Førsteinspektør

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

 

Telefon: 22 77 80 36

Felles postadresse: Mattilsynet, avd Gauldal, felles postmottak, postboks
383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/