09.05.2016 - MOGETON WP - Import - Mogeton WP - Vedtak på søknad om dispensasjon i skogplanteskoler

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/92018-018 U, datert 09.05.2016 - Mogeton WP - Vedtak på søknad om dispensasjon i skogplanteskoler
- 2014/92018-017 I, datert 27.04.2016 - Dispensasjon: Mogeton i skogplanteskoler
- 2014/92018-022 U, datert 28.03.2017 - Dispensasjon fra 1107/2009

Dokumentene hører til saksnr 2014/92018 - MOGETON WP - Import.

Mvh
Maria Mazur

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Jana Johansen-Hladilova, Mattilsynet

4 Attachments

Hei,
Jeg viser til din henvendelse av 07.12.2018 hvor du ber om innsyn i følgende dokumenter:
- 2014/92018-018 U, datert 09.05.2016 - Mogeton WP - Vedtak på søknad om dispensasjon i skogplanteskoler
- 2014/92018-017 I, datert 27.04.2016 - Dispensasjon: Mogeton i skogplanteskoler
- 2014/92018-022 U, datert 28.03.2017 - Dispensasjon fra 1107/2009

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3.
Vi har vurdert dokumentene og kommet til at det kan gis innsyn. Dokumentene følger vedlagt.

Klageadgang
Denne beslutningen kan påklages, jf. offentleglova § 32 første ledd. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En eventuell klage sendes Mattilsynet (ANG), Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal.

Hilsen
Jana Johansen Hladilova
Rådgiver, Avdeling nasjonale godkjenninger Mattilsynet, region Stor-Oslo Direkte telefon: +47 22 77 91 49