08.11.2017 - SOLBERG TONE OG STÅLE - Inspeksjon - Bekreftelse på etterkommet vedtak

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Asbjørn Aarrestad

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/224499-003, datert 08.11.2017 - Bekreftelse på etterkommet vedtak

Dokumentet hører til saksnr 2017/224499 - SOLBERG TONE OG STÅLE - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Internpost Oslo, Asker og Bærum, Mattilsynet

3 Attachments

Hei!

Vi viser til din henvendelse av 15.2.2018 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter:

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i overnevnte dokumenter.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Region Stor-Oslo
www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: torsdag 15. februar 2018 10:18
Til: Innsynshenvendelser Stor-Oslo <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - 08.11.2017 - SOLBERG TONE OG STÅLE - Inspeksjon - Bekreftelse på etterkommet vedtak

Hei!

Videresender innsynshenvendelser for behandling.
Innsynshenvendelser er ført på sak nr. 2018/1581 – Innsynshenvendelser 1 2018 – Samlesak.
Besvarelsen journalføres i henhold til instruksen Offentlig journal og innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Hovedkontoret, seksjon dokumentasjon

Telefon 22 40 00 00
Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Asbjørn Aarrestad [mailto:[Innsyns-e-postadresse #697]]
Sendt: torsdag 15. februar 2018 00:12
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 08.11.2017 - SOLBERG TONE OG STÅLE - Inspeksjon - Bekreftelse på etterkommet vedtak

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/224499-003, datert 08.11.2017 - Bekreftelse på etterkommet vedtak
- 2017/224499-002, datert 03.11.2017 - Tilbakemelding om utførte tiltak
- 2015/218532-006 U, datert 04.01.2016 - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED FJØRFEHOLD

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #697]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------