06.04.2018 - NORDLAKS OPPDRETT AS - Inspeksjon - Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommesvik

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tor Johannes Jensen

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/70875-003, datert 06.04.2018 - Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommesvik

Dokumentet hører til saksnr 2018/70875 - NORDLAKS OPPDRETT AS - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Lena Wøhni, Mattilsynet

2 Attachments

  • Attachment

    Svar p innsynshenvendelse av 06.06.2018.HTML.html

    43K Download

  • Attachment

    Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr lokalitet Skommesvik.PDF.pdf

    97K Download View as HTML

 

Svar på innsynshenvendelse av 06.06.2018: Svar på innsynshenvendelse av
06.06.2018.HTML
Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommesvik: Mattilsynet
fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommesvik.PDF