04.03.2015 - Risikovurderinger - IKT - Risikovurdering - Offentlige nettskyer

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/07316-002 N, datert 04.03.2015 - Risikovurdering - Offentlige nettskyer

Dokumentet hører til saksnr 2017/07316 - Risikovurderinger - IKT.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Øyvind Johansen, Mattilsynet

Sakstittel: Risikovurderinger - IKT
Saksnr: 2017/7316

Svar på innsynshenvendelse

Vi viser til din henvendelse av 2. oktober der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2017/07316-002.

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
offentleglova § 24 tredje ledd.

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokumentet med saksnummer 2017/07316-002 inneholder opplysninger som kan
lette gjennomføringen av handlinger som kan skade Mattilsynets data.
Vi har vurdert om dokumentet likevel skal offentliggjøres i samsvar med
offentleglova § 11, men finner at behovet for unntak i dette tilfellet
veier tyngre enn hensynet til å gi innsyn.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet IKT-infrastruktur, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Med hilsen

Øyvind Johansen
Mattilsynet, Seksjon IKT-infrastruktur

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no [4]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. file:///tmp/www.mattilsynet.no
4. file:///tmp/www.matportalen.no

Espen Nilsen la igjen en merknad ()

Ville spurt om en utvidet begrunnelse for hvilke konkrete straffbare handlinger denne informasjonen kan benyttes til. Paragrafen de henviser til inneholder flere muligheter for unntak og saksbehandler har ikke presisert godt nok. Gjelder det (1), (2), (3) eller (4)?

"Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi "innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar"(1). Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville "utsetje enkeltpersonar for fare"(2), eller lette gjennomføringa av handlingar som kan "skade delar av miljøet"(3) som er særleg utsette, eller som er "trua av utrydding"(4)."

Det er dessuten ingen hjemmel til å unnta hele dokumenter, kun deler av dokumentet (opplysninger).

Du finner utkast til klage her http://presse.no/klagebrev/opplysningene...

Espen Nilsen la igjen en merknad ()

Retting:

"Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi "innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar"(1). Det same gjeld opplysningar der unntak er "påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare"(2), eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er "særleg utsette"(3), eller som er "trua av utrydding"(4)."

Kjære Øyvind Johansen,

Ønsker utvidet begrunnelse for avslaget datert 04.10.2017. Hvilke konkrete straffbare handlinger kan denne informasjonen benyttes til?

Videre understreker vi at § 24 (3) er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta. Organet kan utøve merinnsyn etter § 11. Etter vårt syn må det tillegges vekt i en merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.

Dersom man fastholder unntaket, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Øyvind Johansen, Mattilsynet

Nærmere begrunnelse for avslag på krav om innsyn i dokument 2017/07316-002
 
Vi viser til ditt krav om nærmere begrunnelse for vårt avslag på krav om
innsyn i dokument. Avslaget var begrunnet i offentleglova § 24 tredje
ledd.
 
Hovedregelen for begrunnelse av avslag på krav om innsyn i dokumenter hos
det offentlige fremgår av offentleglova § 31. Det går frem av
bestemmelsens første ledd andre punktum at avslaget skal vise til de
bestemmelser som begrunner avslaget. Henvisningen skal være nøyaktig ved
at det henvises til hvilket ledd, punktum, bokstav eller nummer i
bestemmelsen som er brukt. Vi ser at vi i vår begrunnelse i avslaget ikke
har gitt en fullstendig henvising til bestemmelsen som begrunner avslaget.
Rett henvisning til den aktuelle bestemmelsen er offentleglova § 24 tredje
ledd første punktum, som sier at det kan gjøres unntak fra innsyn i
opplysninger når unntaket er påkrevd fordi innsyn ville lette
gjennomføringena av straffbare handlinger. Meroffentlighet etter
offenleglova § 11 ble vurdert, men behovet for unntak ble vurdert å veie
tyngre enn hensynet til å gi innsyn.
 
Ettersom det etter den aktuelle bestemmelse er opplysninger som kan unntas
fra innsyn, skulle avslaget også vist til bestemmelsen i offentleglova §
12 om unntak for resten av dokumentet. Det er etter vår vurdering grunnlag
for å unnta hele dokumentet fra innsyn etter offentleglova § 12 første
ledd bokstav c, som sier at dersom deler av dokumentet unntas fra innsyn,
kan også resten av dokumentet unntas dersom opplysningene som er unntatt
fra innsyn utgjør den vesentligste delen av dokumentet. Opplysningene som
kan unntas etter bestemmelsen i offentleglova § 24 tredje ledd første
punktum utgjør den vesentligste delen av dokumentet, og dokumentet kan
derfor unntas fra innsyn etter offentleglova § 24 tredje ledd første
punktum, jf, § 12 første leddbokstav c.
 
Hovedregelen om begrunnelse av avslag på krav om innsyn i dokumenter etter
offentleglova er at det ikke er nødvendig å begrunne avslaget utover en
presis henvisning til bestemmelsene som begrunner avslaget. Dette følger
av offenleglova § 31 første ledd. Nærmere begrunnelse kan imidlertid
kreves innen tre uker. Dette følger av offentleglova § 31 andre ledd. 
 
Ditt krav om nærmere begrunnelse er frasatt innen fristen på tre uker.
 
En nærmere begrunnelse for avslaget skal ifølge loven vise til de
hovedhensyn som har vært avgjørende for avslaget. Det skal fremgå hvorfor
organet mener det er grunn til å unnta dokumentet fra innsyn, og hva det
er lagt vekt på i merinnsynsvurderingen. Det er imidlertid ikke noe krav i
regelverket om at begrunnelsen skal være uttømmende eller omfattende.
Innholdet i begrunnelsen vil også avgrenses med hensyn til at det ikke er
nødvendig å utforme en begrunnelse der opplysninger som skal eller kan
unntas fra innsyn blir gjort kjent.
 
Du peker på at bestemmelsen i § 24 tredje ledd er et kan-unntak, og at
dette innebærer at det ikke er noen plikt til å unnta dokumentet fra
innsyn, men at det kan utøves merinnsyn etter § 11. Du viser videre til at
det i denne vurderingen må tillegges vekt at det er et viktig dokument for
samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å
unnta.
 
Vi vil peke på at det ved vurderingen av ditt krav om innsyn ble gjort en
vurdering etter offentleglova § 11 om merinnsyn, og at dette også fremgår
av vår begrunnelse for avslaget. Hensynet bak unntaksregelen er at unntak
er påkrevd for å hindre at opplysninger i dokumentet, som kan lette
gjennomføringen av straffbare handlinger, blir gjort kjent. Hensynet bak
regelen ble vurdert å være oppfylt, og dette hensynet ble vurdert å veie
tyngre enn allmennhetens interesse av å bli kjent med innholdet i
dokumentet. Det ble også vurdert at opplysningene i dokumentet er av en
slik karakter at det er påkrevd at de ikke blir gjort kjent for
allmennheten. 
 
Du anfører videre at man ut fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv
om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta. Vi er ikke enig i en slik
forståelse av regelverket. I tilfeller det man kan unnta opplysninger
eller dokumenter fra innsyn, er det er krav at man skal ha vurdert om det
er grunn til å gi innsyn i dokumentet ut fra en merinnsynsvurdering. Det
er følgelig et krav at det offentlige vurderer om det likevel skal gis
innsyn i et dokument, i tilfeller der det er anledning etter regelverket
til å unnta dokumentet fra innsyn. Det foreligger imidlertid ikke noen
plikt til å gi innsyn etter en merinnsynsvurdering. I din sak er det
anledning til å unnta dokumentet fra innsyn, og det er gjort en
merinnsynsvurdering der det er gjort en avveining mellom allmennhetens
interesse av å bli gjort kjent med innholdet i dokumentet, og hensynet som
begrunner unntaksregelen i offentleglova § 24 tredje ledd første punktum.
Hensynet bak unntaksregelen ble vurdert å veie tyngre enn allmennhetens
interesse av å bli kjent med innholdet i dokumentet, og det ble av den
grunn gitt avslag på ditt krav om innsyn.
 
Vi kan ikke se at det ved behandlingen av ditt krav om innsyn ble gjort
feil, som gir grunn til å endre vår beslutning om å avslå kravet om
innsyn. Vi kan heller ikke se at dine anførsler i saken gir grunn til å
endre vedtaket.
 
Hvis klagen opprettholdes må vi ha beskjed om dette innen 11.10.2017.
Hører vi ikke noe innen den tid anser vi klagen for bortfalt.
 
 
Vennlig hilsen
Øyvind Johansen
Seksjon IKT-infrastruktur
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #453]]
Sendt: 4. oktober 2017 20:33
Til: Øyvind Johansen <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - 04.03.2015 -
Risikovurderinger - IKT - Risikovurdering - Offentlige nettskyer
 
Kjære Øyvind Johansen,
 
Ønsker utvidet begrunnelse for avslaget datert 04.10.2017. Hvilke konkrete
straffbare handlinger kan denne informasjonen benyttes til?
 
Videre understreker vi at § 24 (3) er et kan-unntak, det vil si at selv om
det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta. Organet kan
utøve merinnsyn etter § 11. Etter vårt syn må det tillegges vekt i en
merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få
tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener
derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om
bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.
 
Dersom man fastholder unntaket, ber vi om at vår klage oversendes
klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss. Dersom
klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen
oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn
for Sivilombudsmannen.
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 

vis sitert seksjon

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «04.03.2015 - Risikovurderinger - IKT - Risikovurdering - Offentlige nettskyer».

Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder enkeltopplysninger som er taushetsbelagt eller kan unntas, skal disse eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

Videre understreker vi at § 24 (3) er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta. Organet kan utøve merinnsyn etter § 11. Etter vårt syn må det tillegges vekt i en merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.

Vil også minne om at sikkerhet i datasystemer ikke ligger i informasjon om de. De må ha reell sikkerhet som ikke svekkes ved at noen får informasjon om systemet. Dette er ekstra viktig i skybasert løsninger som dette dokumentet omhandler. Det er derfor ett viktig dokument for samfunnet at vi får informasjon om hvordan Mattilsynet opererer i "skyene". Det vil også være viktig selv om store deler av dokumentet er sladdet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/040320...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Øyvind Johansen, Mattilsynet

7 Attachments

 • Attachment

  Oversendelse av klage p avsl tt innsynshenvendelse.PDF.pdf

  235K Download View as HTML

 • Attachment

  Hallvard Nyg rd Innsynshenvendelse.PDF.pdf

  66K Download View as HTML

 • Attachment

  Svar p innsynshenvendelse.PDF.pdf

  60K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 04.03.2015 Risikovurderinger IKT Risikovurdering Offentlige nettskyer.PDF.pdf

  71K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 04.03.2015 Risikovurderinger IKT Risikovurdering Offentlige nettskyer 4.PDF.pdf

  96K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage over innsyn etter Offentleglova 04.03.2015 Risikovurderinger IKT Risikovurdering Offentlige nettskyer 5.PDF.pdf

  67K Download View as HTML

 • Attachment

  Noarkhode.xml

  1K Download

Hei,

Oversender klage på avslått innsynshenvendelse til behandling ved
departementet.

 

 

Vennlig hilsen

Øyvind Johansen

Seksjon IKT-infrastruktur

 

 

Kjære Øyvind Johansen,

Det har gått mer enn 3 uker, nesten 4 uker. Når kan det forventes svar på klagen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak LMD,

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Denne e-posten er sendt på vegne av Landbruks- og matdepartementet.
Vennligst ikke svar direkte tilbake til avsender, men bruk
[epostadresse] som mottaker dersom det er behov for å svare på
denne e-posten.

 

Med hilsen

Landbruks- og matdepartementet

 

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Departementets vurdering
Departementet er enig med Mattilsynet i at opplysningene i dokumentet kan være egnet til å
lette gjennomføring av straffbare handlinger jf. Mattilsynets begrunnelse. Videre er
departementet enig i at disse opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet, og
at det dermed kan gjøres unntak for resten av dokumentet, jf. offentleglova § 12 c).
Departementet slutter seg også til Mattilsynets vurdering knyttet til meroffentlighet.
På denne bakgrunn fattes følgende vedtak:
Landbruks- og matdepartementet tar ikke klagen av 9. oktober 2017 på avslag på begjæring
om dokumentinnsyn til følge. Avslaget er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven
§ 28 tredje ledd.