Valgprotokoll 2019, Klepp kommune

Denne førespurnaden har vorte trekt tilbake av personen som laga henne. Det kan vera forklaring i korrespondansen under.

Kjære Klepp kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Klepp kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Klepp kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten
din.
 
Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli
journalført og formidla vidare til rett saksbehandlar.
 
Av omsyn til di sikkerheit, ber me om at sensitive personopplysningar
ikkje blir sendt per e-post.
 
Med vennleg helsing
Postmottak
Klepp kommune
Sentralbord 51429800 - Åpningstid 07:30-15:00
www.klepp.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()