Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Monica Stensrud, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Valg av nye trikker i Oslo

Vi ventar på at Monica Stensrud skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Monica Stensrud

Kjære Ruter AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse og alle dokumenter knyttet til den pågående anskaffelsen av nye trikker i Oslo.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Hamre Line, Ruter AS

Hei!

Viser til din henvendelse vedrørende valg av nye trikker i Oslo. Ansvaret for den pågående anskaffelsen av nye trikker i Oslo ligger hos Sporveien. Din henvendelse om innsyn må besvares av dem.

Mvh
Line Hamre

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47 906 16 144
Sentralbord +47 400 06 700
www.ruter.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #825]]
Sendt: mandag 7. mai 2018 20:00
Til: Post <[ruter henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valg av nye trikker i Oslo

Kjære Ruter AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse og alle dokumenter knyttet til den pågående anskaffelsen av nye trikker i Oslo.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #825]

Er [ruter henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Ruter AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Monica Stensrud

Kjære Hamre Line,

Takk for svar.

Har dere hatt korrespondanse med Sporveien i forbindelse med dette?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Færden Cecilie, Ruter AS

Kjære Monica Stensrud,
Sporveien er ansvarlig for anskaffelsen av trikker i Oslo. Vi har videreformidlet din innsynsbegjæring til Sporveien, og de vil håndtere denne i henhold til offentlighetslovens bestemmelser.

Med vennlig hilsen
Cecilie Færden
Administrasjonskoordinator
Ruter As

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #825]]
Sendt: onsdag 9. mai 2018 18.56
Til: Hamre Line <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/00059-2 - Ber om innsyn i dokumenter om valg av nye trikker i Oslo

Kjære Hamre Line,

Takk for svar.

Har dere hatt korrespondanse med Sporveien i forbindelse med dette?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Færden Cecilie,

Dersom dere har hatt korrespondanse med Sporveien om saken er dere nødt til å vurdere innsyn i denne etter offentleglova selvstendig, dere kan ikke simpelthen henvise meg dit.

Ber om et juridisk korrekt svar der dere innsynsvurderer dokumentene og korrespondansen etter gjeldende lovgivning.

Sporveien har forøvrig tilsynelatende null kompetanse på offentlighetsloven. De har ansatt en kommunikasjonsrådgiver i stedet for en jurist eller arkivar til å besvare innsynskrav, og hun har forsøkt å bruke paragraf 12 for å unnta hele dokumenter etter paragraf 14 selv om dette er helt unødvendig når man bruker paragraf 14.

Jeg håper dere gir meg et mer seriøst svar når dere skal innsynsvurdere deres korrespondanse om dette med dem. Minner om at den skal vurderes selvstendig, og uavhengig av andre organ, jf. paragraf 29.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Ruter AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruter AS sin sitt avslag på min innsynshenvendelse «Valg av nye trikker i Oslo».

Ruter ser ut til å mene at de ikke behøver å vurdere innsyn i dokumenter/korrespondanse de eventuelt måtte besitte som omhandler valg av nye trikker i Oslo. De mener de bare kan videresende henvendelsen til Sporveien, og ikke vurdere det de selv besitter.

Offentleglova § 29 første ledd forplikter Ruter til å vurdere innsyn i overnevnte dokumenter: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss og at dere gir en utvidet begrunnelse for avslaget som angitt i § 31 andre ledd.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner forøvrig om offentleglova § 32 tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valg_a...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post, Ruter AS

Takk for henvendelsen.

 

Den er mottatt av arkivet i Ruter As. Henvendelser som er underlagt
journalføringsplikt, vil bli journalført og videreformidlet til rett
avdeling/saksbehandler.

 

Alle journalførte henvendelser til Ruter As blir offentlig tilgjengelig,
med mindre innholdet er unntatt offentlighet, f.eks. fordi det inneholder
opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Publikum henstilles til ikke
å sende henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger på e-post
– bruk heller ordinær brevpost.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skoleskyss har 4 ukers
behandlingstid.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Sentralbord +47 400 06 700
[1]www.ruter.no

 

 

References

Visible links
1. http://www.ruter.no/

Oddbjørnsen Stian, Ruter AS

1 Attachment

Monica Stensrud

 

Vennligst finn vedlagt svar på innsynsbegjæring.

 

Med vennlig hilsen

 

Stian Oddbjørnsen

 

 

Monica Stensrud

Kjære Ruter AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruter sitt avslag på min innsynshenvendelse «Valg av nye trikker i Oslo».

Den 7. mai ba jeg Ruter om innsyn i korrespondanse og alle dokumenter knyttet til den pågående anskaffelsen av nye trikker i Oslo.

Den 9. mai hevdet Ruter at de kunne avslå innsynskravet fordi de mener Sporveien er dem som skal besvare det, ikke dem, på tross av at offl. §§ 29 og 31 foreskriver at innsynskrav skal vurderes selvstendig av mottaker og hjemle eventuelt avslag i lov.

Det 25. mai sendte Ruter meg et avslag på innsyn, der de unnlater å hjemle avslaget i lov og fortsetter å hevde at de ikke behøver å behandle dette kravet. De nevner imidlertid §§ 14 og 23 og § 4 bokstav e. At sistnevnte unntak i det hele tatt nevnes vitner om manglende kompetanse på offentleglova; ingen av dokumentene jeg ber om innsyn i er private. De andre unntakene kan være aktuelle å bruke, men jeg kan fortsatt ikke se at Ruter er enige i at de behøver å innsynsvurdere dokumenter eller korrespondanse.

Ruter spør om jeg fortsatt ønsker å klage, og om denne skal videresendes Fylkesmannen. Svaret på dette er ja.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valg_a...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post, Ruter AS

Takk for henvendelsen.

 

Den er mottatt av arkivet i Ruter As. Henvendelser som er underlagt
journalføringsplikt, vil bli journalført og videreformidlet til rett
avdeling/saksbehandler.

 

Alle journalførte henvendelser til Ruter As blir offentlig tilgjengelig,
med mindre innholdet er unntatt offentlighet, f.eks. fordi det inneholder
opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Publikum henstilles til ikke
å sende henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger på e-post
– bruk heller ordinær brevpost.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skoleskyss har 4 ukers
behandlingstid.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Sentralbord +47 400 06 700
[1]www.ruter.no

 

 

References

Visible links
1. http://www.ruter.no/

Monica Stensrud

Kjære Ruter AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Ruter AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valg av nye trikker i Oslo».

Forøvrig vil jeg legge til følgende, som jeg ber dere ta med i vurderingen av klagen:

Innsyn er nektet med henvisning til at dokumentet er internt etter offl. § 14(1). Denne bestemmelsen krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. Organbegrepet – hva som i lovens forstand anses å være ett organ – står altså sentralt.

I Justisdepartementes veileder til offentleglova punkt 7.2.1 utdypes kravene til § 14(1):

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig myndigheit til å treffe avgjerder.» I følge veilederen vil arbeidstakere vanligvis regnes som en del av organet, men ikke i saker som gjelder oppsigelser, opprykk, permisjoner, reiseregninger og andre krav på refusjon. Dersom det oppstår en konflinkt mellom arbeidstaker og organet, kan dette føre til at de faller utenfor definisjonen av ett organ, jf. veilederen s. 92. Korrespondanse mellom elever og skolen, pasienter og sykehuset eller innsatte og fengselet vil normalt ikke være å regne som interne dokumenter.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Justisdepartementet fastslår videre at selvstendige rettssubjekter med offentlig eierskap, også regnes som ett enkelt organ, både overfor «eiere» og andre selskaper innad i et konsern.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om organisasjonen som har arbeidet med dokumentet, fremstår som ett organ.

Videre følger det av både ordlyden og veiledern at det aktuelle dokumentet må være utarbeidet av organet selv for at §14 skal kunne gi grunnlag for avslag. Et dokument som er utarbeidet av andre, eksterne personer eller organer, kan derfor ikke omfattes av § 14(1), selv om det brukes i organets interne saksforberedelse. Vi ber om en ny vurdering av om dokumentet er utarbeidet av organet selv.

Dokumentet må være utarbeidet med det formål å være intern saksbehandling. Se mer om dette i JDs veileder, punkt 7.2.4: «Unntaket i § 14 fyrste ledd gjeld berre dokument utarbeidde til saksførebuinga. Dette vil omfatte framlegg, utkast, konsept, skisser, utgreiingarog liknande arbeidsdokument som blir utarbeidd undervegs i prosessen.». Vi ber om en ny vurdering av hva som var formålet med dokumentet.

Endelig må dokumentet være internt, noe som betyr at det som hovedregel ikke skal være sendt ut av organet, jf. JDs veileder, punkt 7.2.5: «Dersom det blir sendt ut til utanforståande i original eller kopi vil høvet til å gjere unntak etter denne føresegna som hovudregel vere tapt. Dette vil gjelde uavhengig av kven dokumentet er oversendt til og på kva måte det er sendt.» Vi ber også om en ny vurdering av om dette vilkåret er oppfylt.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valg_a...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Post, Ruter AS

Takk for henvendelsen.

 

Den er mottatt av arkivet i Ruter As. Henvendelser som er underlagt
journalføringsplikt, vil bli journalført og videreformidlet til rett
avdeling/saksbehandler.

 

Alle journalførte henvendelser til Ruter As blir offentlig tilgjengelig,
med mindre innholdet er unntatt offentlighet, f.eks. fordi det inneholder
opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Publikum henstilles til ikke
å sende henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger på e-post
– bruk heller ordinær brevpost.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skoleskyss har 4 ukers
behandlingstid.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Sentralbord +47 400 06 700
[1]www.ruter.no

 

 

References

Visible links
1. http://www.ruter.no/

Eliassen Amie, Ruter AS

Monica Stensrud,

 

Vi har oversendt din klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen ble
sendt fredag 1. juni 2018.

 

Med vennlig hilsen

 

Amie Eliassen

Monica Stensrud

Kjære Eliassen Amie,

Takk.

Kunne dere fulgt dem opp? De ser ikke ut til å bry seg. De mener de ikke er omfattet av forvaltningsloven, og det er ingen der som kan noe som helst om offentleglova - som de ikke ser ut som de er innstilt på å respektere.

Jeg mener de er omfattet av forvaltningsloven i forbindelse med krav etter offentleglova idet sistnevnte påkaller førstnevnte i sin lovtekst.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Oftedal, Karin Sand,

2 Attachments

Oversender kopi av Fylkesmannens brev av i dag.

 

Vennlig hilsen

Karin Sand Oftedal
seniorrådgiver, juridisk avdeling

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 37 40
[epostadresse]
www.fmoa.no

 

Kjære Oftedal, Karin Sand,

Tusen takk for at dere foretar det som fra mitt ståsted ser ut som en juridisk korrekt håndtering av denne innsynssaken.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Johansen, Cathrine,

1 Attachment

 

Johansen, Cathrine,

1 Attachment

 

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Monica Stensrud, ver venleg og logg inn og gje alle melding.