Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Ber om fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitve pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

Thomas Kielland, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Kjære Geir Eliassen

 

Det vises til deres begjæring om innsyn mottatt 15. mai 2017 i utenlandske
IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst. Grunnet stor
arbeidsbyrde, så vil det ta noe mer tid enn ordinært før deres begjæring
om innsyn behandles. Deres begjæring om innsyn vil bli behandlet så snart
som mulig, og vi tar sikte på å gi deg et svar innen onsdag 24. mai.

 

Med vennlig hilsen

------------------------------------------------------------------------------

Thomas Kielland

spesialrådgiver, Teknologi og eHelse

[1]www.helse-sorost.no/digitalfornying

 

Tlf: 02411 / 482 82 422

 

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels Plass 5, Oslo

[3][epostadresse] - [4][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[5]mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]]

Sendt: 15. mai 2017 00:16

Til: HSORHF PB Postmottak

Emne: innsyn etter Offentleglova - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

 

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

 

Ber om fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitve pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[6][Innsyns-e-postadresse #360]

 

Er  [7][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[8]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:

[9]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.helse-sorost.no/digitalforny...
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]
7. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
8. https://www.mimesbronn.no/change_request...
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Thomas Kielland,

Minner om at jeg er blitt lovet et svar på mitt innsynskrav innen onsdag 24. mai, som er i dag.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Thomas Kielland, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Viser til deres e-post sendt 24. mai kl. 9:07.

Svaret ble sendt 23. mai, men ble koblet til feil sak. Jeg har bedt deres support om å korrigere dette. Jf. svaret som nå ligger her https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Hilsen Thomas Kielland
------------------------------------------------------------------------------
Thomas Kielland
spesialrådgiver, Teknologi og eHelse
www.helse-sorost.no/digitalfornying

Tlf: 02411 / 482 82 422

Helse Sør-Øst RHF
PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Grev Wedels Plass 5, Oslo
[epostadresse] - [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]]
Sendt: 24. mai 2017 09:07
Til: Thomas Kielland
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Kjære Thomas Kielland,

Minner om at jeg er blitt lovet et svar på mitt innsynskrav innen onsdag 24. mai, som er i dag.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Thomas Kielland,

Ser det nå.

Jeg anser ikke svaret som dekkende, og vil påklage det som et avslag, slik HOD mener jeg har krav på.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst».

Det 15. mai ba jeg om innsyn i «fullt innsyn i saken som gjelder at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l.»

Den 23. mai svarte HSØ :
«Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at det er Sykehuspartner HF som er kontraktspart og som har gitt tilganger, risikovurdert at tilganger skal gis osv. Dokumentasjon knyttet til disse forhold foreligger ikke i Helse Sør-Øst RHF sitt arkiv, og innsynsbegjæring knytte til disse forholdene må således rettes til Sykehuspartner HF.

Helse Sør-Øst RHF har i etterkant av at det ble avdekket at tilganger var gitt informert Helse- og omsorgsdepartementet via to eposter. Disse følger vedlagt dette svar. I tillegg vedlegges også mail med orientering om muntlig kommunikasjon som tidligere er sendt NRK. Helse Sør-Øst RHF har videre engasjert PWC til å foreta en ekstern gjennomgang av saken. Oppdragsbrev og mandat forefinnes på vår hjemmeside. En foreløpig redegjørelse vil foreligge 24. mai 2017 og vil også bli publisert på vår hjemmeside.

Helse Sør-Øst RHF mener vi med dette har utlevert samtlige dokumenter som vi besitter og som er omfattet av din innsynsbegjæring.»

Jeg bestrider dette, og mener det er åpenbart at det foreligger langt flere dokumenter som må være omfattet av min innsynsbegjæring. Jeg anser det derfor som et avslag, og påklager både avslag og mangelfull saksbehandling.

Ber om at HSØ tar en gjennomgang i forhold til om flere dokumenter som kan være omfattet av offentlighetsloven foreligger, uavhengig av om disse er korrekt journalført eller ikke. Det er viden kjent at journalføringsrutiner i ulike deler av forvaltningen enkelte ganger kan være mangelfulle. Dette er en såpass viktig sak at offentligheten har krav på at det gjøres ordentlig.

Viser i denne sammenhengen til § 3: «Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.»

Viser også til § 4: «Definisjonar
Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.

Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Ansattes epost som gjelder «ansvarsområdet eller verksemda til organet» er mao. å anse som saksdokument, og skal utleveres uavhengig av om de er riktig journalført. Det samme gjelder interne dokumenter som er ferdigstilt.

Det fremstår som om jeg har fått mistenkelig lite i denne saken. Når jeg ikke får utlevert alt som åpenbart er dekket av ordlyden i en innsynsbegjæring har jeg krav på et juridisk korrekt svar som oppgir paragrafer for unntak i offentlighetsloven, som dekker det de mener jeg ikke har rett til innsyn i, samt informasjon om klageadgang. Dette har jeg ikke fått.

Klage skal sendes HSØ, og deretter skal HSØ foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sende klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Helse- og omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi sendes HOD som klageinstans med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenla...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

2 Attachments

Det vises til din e-post av 24.05.17 der det bestrides at Helse Sør-Øst
RHF har utlevert de dokumenter som er omfattet av din innsynsbegjæring.

 

Som det fremkommer av vår mail av 23.05.17 mener vi at vi har utlevert
alle dokumenter som vi besitter og som er omfattet av din
innsynsbegjæring, og vi har informert deg om at det er Sykehuspartner HF
som er kontraktspart og den som har gitt tilganger, risikovurdert at
tilganger skal gis osv.

 

Det foreligger ikke klagerett etter offentleglova da det er gitt fullt
innsyn i de dokumentene vi besitter som er omfattet av din
innsynsbegjæring. Vi anser med dette saken som avsluttet.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Jeg bestrider dette og krever at saksgangen går som normalt i alle slike saker. Dere forsøker å spenne ben på offentlighetsloven med en byråkratisk unnvikelsesstrategi, og det er såpass åpenlyst at det overhodet ikke er akseptabelt.

Ber HOD og Sivilombudsmannen om å ta tak i saken.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst».

Jeg klager på avslaget, som er usaklig. Dere må saksbehandle klagen og oversende den til HOD. Det er ikke anledning til å nekte.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenla...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Line Yvonne Tønder, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Vår referanse: 17/00441-110/111

Svar på klage over innsyn etter Offentlighetsloven - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Det vises til epost av 19. august der det etterlyses svar på innsynsbegjæring. Ut fra den angitte linken forstår vi at klagesaken
gjelder innsynsbegjæring fra Geir Eliassen av 15. mai der det bes om, sitat:

«Ber om fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive pasientdata. Ønsker både intern og
ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av
offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.»

Denne innsynsbegjæringen er tidligere svart ut av Helse Sør-Øst RHF og har også vært behandlet som klagesak i
Helse- og omsorgsdepartementet, se vedlagte brev fra departementet av 3. juli. Helse Sør-Øst RHF anses med dette saken
som avsluttet, etter behandling i juridisk avdeling og avdeling for teknologi og ehelse.

Med hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Dokumentsenteret

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]]
Sendt: 19. august 2017 11:45
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst».

Jeg klager på avslaget, som er usaklig. Dere må saksbehandle klagen og oversende den til HOD. Det er ikke anledning til å nekte.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenla...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #360]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Line Yvonne Tønder, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Hei

Ettersender vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 3. juli 2017

Med hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Dokumentsenteret

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Line Yvonne Tønder
Sendt: 23. august 2017 12:13
Til: 'Geir Eliassen' <[Innsyns-e-postadresse #360]>
Emne: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Vår referanse: 17/00441-110/111

Svar på klage over innsyn etter Offentlighetsloven - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Det vises til epost av 19. august der det etterlyses svar på innsynsbegjæring. Ut fra den angitte linken forstår vi at klagesaken gjelder innsynsbegjæring fra Geir Eliassen av 15. mai der det bes om, sitat:

«Ber om fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.»

Denne innsynsbegjæringen er tidligere svart ut av Helse Sør-Øst RHF og har også vært behandlet som klagesak i
Helse- og omsorgsdepartementet, se vedlagte brev fra departementet av 3. juli. Helse Sør-Øst RHF anses med dette saken som avsluttet, etter behandling i juridisk avdeling og avdeling for teknologi og ehelse.

Med hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Dokumentsenteret

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #360]]
Sendt: 19. august 2017 11:45
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Utenlandske IT-arbeidere sin tilgang til sensitive data i Helse Sør-Øst».

Jeg klager på avslaget, som er usaklig. Dere må saksbehandle klagen og oversende den til HOD. Det er ikke anledning til å nekte.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/utenla...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #360]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------