Training materials for "Target Audience Analysis" NATO course

Innsynsførespurnaden vart avvist av Forsvaret.

Paul-Olivier Dehaye

Dear DEFSTNOR - Defence Staff Norway,

It is my understanding that one of the Senior Advisors of the Norwegian Army Staff (Strategic Communication) has taken a "Target Audience Analysis" course in May-June-July 2015 at the NATO Stratcom Center of Excellence in Riga, Latvia.

The course materials consisted of 7 volumes and one workbook. I would like to get a copy of the table of contents for the overall content of those volumes. I would also like to get a copy of the schedule for the 8 weeks of the course itself.

Yours faithfully,

Paul-Olivier Dehaye

Thank you for your enquiry.
We acknowledge receipt og your enquiry, It is registered with reference number: 2016040940

Yours Sincerely
Norwegian Defence Registry and Archives Office

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Paul-Olivier Dehaye [mailto:[Innsyns-e-postadresse #223]]
Sendt: 12. november 2016 11:23
Til: Forsvaret
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Training materials for "Target Audience Analysis" NATO course

Dear DEFSTNOR - Defence Staff Norway,

It is my understanding that one of the Senior Advisors of the Norwegian Army Staff (Strategic Communication) has taken a "Target Audience Analysis" course in May-June-July 2015 at the NATO Stratcom Center of Excellence in Riga, Latvia.

The course materials consisted of 7 volumes and one workbook. I would like to get a copy of the table of contents for the overall content of those volumes. I would also like to get a copy of the schedule for the 8 weeks of the course itself.

Yours faithfully,

Paul-Olivier Dehaye

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Gramshaug, Katrine, Forsvaret

Dear

Your request for information regarding course materials from the Strat Com
Centre of Excellence is noted, but it can take up to 10 days before we can
give you a final answer if this information is possible to release to you.
The Defence Staff do not have this information and we have requested the
Strat Com Centre to provide this information and consider whether this
information is unclassified.

 

 

Yours Sincerely

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben/Defence Staff
Telefon : +47 23 09 67 15 / Intern telefon : 0510 6715

 

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

Paul-Olivier Dehaye

Kjære Gramshaug, Katrine,
I am writing to ask for an update to my request.

Med vennlig hilsen,

Paul-Olivier Dehaye

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

This request is way overdue, and according to Norwegian FOI law you can complain about the lack of response as if it was denied.

For other readers, I find this FOI request mentioned in https://medium.com/@pdehaye/the-dis-info... .

RFC2045 la igjen ein bemerkning ()

You should make complaint to both DEFSTNOR itself and to the parent body, Ministry of Defence (https://www.mimesbronn.no/en/body/minist....

Norwegian law requires them to respond to your request without undue delay. This is normally interpreted as within 3 working days.

Paul-Olivier Dehaye

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: 2016040940

Etter 65 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Paul-Olivier Dehaye

Hei
Din henvendelse er mottatt og registrert med saksnummer 2016040940.
Dette kan oppgis hvis du henvender deg til Forsvaret i sakens anledning.

Vennlig hilsen
Forsvarets e-postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Paul-Olivier Dehaye [mailto:[Innsyns-e-postadresse #223]]
Sendt: 16. januar 2017 10:09
Til: Forsvaret
Emne: Re: Freedom of Information request - Training materials for "Target Audience Analysis" NATO course

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: 2016040940

Etter 65 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Paul-Olivier Dehaye

-------------------------------------------------------------------
Please use this email address for all replies to this request:
[Innsyns-e-postadresse #223]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.mimesbronn.no/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Gramshaug, Katrine, Forsvaret

Dear Sirs,

I am sorry we haven’t answered your request  for Information regarding
Training Materials for Target Audience Analysis. The Defence Staff do not
have this information and we have requested the Strat Com Centre to
provide this information and consider whether this information is
unclassified. The Strat Com Centre has not been able to give a final
answer to the request. They have informed us that the course materials are
initially “for official use only”, but they haven’t yet finished the
proceedings.

 

 

 

Your regards

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben
Telefon : +47 23 09 67 15 / Intern telefon : 0510 6715

 

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

Fra: Gramshaug, Katrine
Sendt: 15. november 2016 14:13
Til: '[Innsyns-e-postadresse #223]'
<[Innsyns-e-postadresse #223]>
Kopi: Gramshaug, Katrine <[epostadresse]>
Emne: Request for Information

 

Dear

Your request for information regarding course materials from the Strat Com
Centre of Excellence is noted, but it can take up to 10 days before we can
give you a final answer if this information is possible to release to you.
The Defence Staff do not have this information and we have requested the
Strat Com Centre to provide this information and consider whether this
information is unclassified.

 

 

Yours Sincerely

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben/Defence Staff
Telefon : +47 23 09 67 15 / Intern telefon : 0510 6715

 

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

Paul-Olivier Dehaye la igjen ein bemerkning ()

To those who might be looking at this request, the Latvian center has been mentioned in the press in this article:
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/p...

Paul-Olivier Dehaye

Dear DEFSTNOR - Defence Staff Norway,
Thank you for looking at my complaint and your reply, even if it is not yet properly handled.
Can you clarify a few things for me at this stage?
The person that I mentioned in my original request and who attended the course is and was at the time a member of the Norwegian CyberForsvaret. To me this would put the documents directly under DEFSTNOR's supervision. Can you confirm this? Also, did you ask her for the documents I am asking for?
When you say that you have asked the "Strat Com Centre", do you mean her unit of employment within the Norwegian CyberForsvaret, or the Latvian NATO StratCom Center of Excellence?
I am trying to make sure I have addressed my original request to a place that would have to respond with the document, and to make sure I understand how the recourse mechanisms work.

Yours sincerely,

Paul-Olivier Dehaye

FST Kontakt (postboks), Forsvaret

 

Hei,

Viser til din klage, datert 16. januar 2017 om manglende oppfølging på
innsyn om kursmaterialet på "Target Audience Analysis" –kurs i juni og
juli 2015 ved Natos Stratcom Centrer of Excellence.

Vi mottok den første henvendelsen fra deg 12. november 2016. Årsaken til
innsynet til Forsvarsstaben var at en ansatt i Forsvaret hadde gått på
dette kurset.

Forsvarsstaben henvendte seg da til Stratcom-senteret for å høre om det
var mulig å gi innsyn i kursmaterialet. Forsvarsstaben kunne ikke på
selvstendig grunnlag vurdere innsynet fordi vi ikke var i besittelsen av
kursmaterialet.

Det kan knytte seg ulike begrensinger for frigiving av slikt materiale,
blant annet på grunn av sikkerhetsmessige og rettighetsmessige forhold,
noe som gjør at Forsvarsstaben må henvende seg til kilden for å få en
vurdering av innsynsforespørselen.

15. november 2017 opplyser vi deg i en e-post at vi har henvendt oss til
Stratcom-senteret angående innsynet. På grunn av lang saksbehandlingstid i
Stratcom-senteret har det tatt tid før vi har kunnet gi deg et endelig
svar. Forsvarsstaben har fått opplyst fra senteret at kursmaterialet i
utgangspunktet var laget  «for official use only», og at de ikke har fått
vurdert om materialet kan frigis for innsyn. Forsvarsstaben er derfor nødt
til å avslå innsynet.

Avslaget kan påklages Forsvarsdepartementet innen 3 uker i henhold til
Forvaltningslovens bestemmelser.

 

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
Forsvarsstaben

 

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

 

Haavard Ostermann la igjen ein bemerkning ()

It's unclear from Forsvarsstabens reply whether they have the document in their posession or not. If they do, they are obliged to consider your request independent of STRATFOR's view.

I suggest you ask them to clarify if they actually have the document. By "have" I mean that the document is accessible anywhere in their infrastructure.

Depending on their reply there may be grounds for appeal.

Paul-Olivier Dehaye

Dear FST Kontakt (postboks),

Can you clarify if you actually have the document. By "have" I mean that the document is accessible anywhere in your infrastructure.

Yours sincerely,

Paul-Olivier Dehaye

RFC2045 la igjen ein bemerkning ()

The stated rejection is invalid and should be appealed. They fail to provide the precise paragraph in law used to justify the rejection, a violation of offentleglova §31.1.2: «Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt.»

http://presse.no/klagebrev/du-far-avslag...

As it stands the rejection is also an implicit admission that they are in possession of the requested material. So it is likely they are also in violation of offentleglova § 29.1.1: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig».

They are certainly in violation of offentleglova § 29.1.2: «Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald»

Paul-Olivier Dehaye la igjen ein bemerkning ()

Very grateful for all the advice.

Paul-Olivier Dehaye

Dear FST Kontakt (postboks),

You have not responded to my previous communication of January 30th seeking clarification on your response:

"Can you clarify if you actually have the document. By "have" I mean that the document is accessible anywhere in your infrastructure."

Yours sincerely,

Paul-Olivier Dehaye

Paul-Olivier Dehaye la igjen ein bemerkning ()

I have now appealed the rejection here. Thanks to the commenters for their help so far: https://www.mimesbronn.no/request/appeal...

FST Kontakt (postboks), Forsvaret

Dear Mr. Dehaye, 
You have several times been in touch with us, asking for the course
materials from the Strat Com Centre of Excellence. Even  though one
employees has attend the course, the Defence Staff are not in the position
of providing you the course materials. The course materials are “for
official use only”, and there is copy rights restrictions on some of the
materials. We have been in touch with representatives for the Centre, and
they have not granted the Defence Staff permission to release the
materials you asked for. If you contact the Strat Com Centre directly,
they might be able to provide you the materials. 

This refusal may be appealed to The Ministry of Defence within three weeks
in according to the Trust Act (Forvaltningsloven)

 

Yours sincerely,

Katrine Gramshaug
Senior Adviser
Defence Staff Norway

 

FST Kontakt (postboks), Forsvaret

Dear Sir,

We have answered this question before, and the answer is the same; Even
 though one employees has attend the course, the Defence Staff are not in
the position of providing you the course materials. The course materials
are “for official use only”, and there is copy rights restrictions on some
of the materials. We have been in touch with representatives for the
Centre, and they have not granted the Defence Staff permission to release
the materials you asked for. If you contact the Strat Com Centre directly,
they might be able to provide you the materials. 

This refusal may be appealed to The Ministry of Defence within three (3)
weeks in according to the Trust Act (Forvaltningsloven)

Yours sincerely,

Katrine Gramshaug
Senior Adviser
Defence Staff Norway

 

 

Fra: FST Kontakt (postboks)
Sendt: 17. februar 2017 13:14
Til: 'Paul-Olivier Dehaye' <[Innsyns-e-postadresse #223]>
Emne: Course materials from the Strat Com Centre of Excellence

 

Dear Mr. Dehaye, 
You have several times been in touch with us, asking for the course
materials from the Strat Com Centre of Excellence. Even  though one
employees has attend the course, the Defence Staff are not in the position
of providing you the course materials. The course materials are “for
official use only”, and there is copy rights restrictions on some of the
materials. We have been in touch with representatives for the Centre, and
they have not granted the Defence Staff permission to release the
materials you asked for. If you contact the Strat Com Centre directly,
they might be able to provide you the materials. 

This refusal may be appealed to The Ministry of Defence within three weeks
in according to the Trust Act (Forvaltningsloven)

 

Yours sincerely,

Katrine Gramshaug
Senior Adviser
Defence Staff Norway