Tjenestenummer Politiansatte

Innsynsførespurnaden vart avvist av Hordaland politidistrikt.

Innsyn i politiet

Kjære Hordaland politidistrikt,
Ber med dette om innsyn i en liste med følgende kolonner: Navn på politiansatt og tjenestenummer til politiansatt. Listen skal være over alle ansatte i politidistriktet.
Ber om å få listen ut i exel.

Med vennlig hilsen,

Innsyn i politiet

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke
e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.

E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

 

Venleg helsing

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[1]www.politi.no

 

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt
din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.

E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

 

Vennlig hilsen

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[2]www.politi.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politi.no
2. file:///tmp/www.politi.no

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

1 Attachment

Vedlagt følger svar på Deres innsynsforespørsel.

Med hilsen
Postmottak Vest politidistrikt
([epostadresse])

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsyn i politiet [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1037]]
Sendt: 18. juni 2018 22:06
Til: Postmottak Vest politidistrikt
Emne: innsyn etter Offentleglova - Tjenestenummer Politiansatte

Kjære Hordaland politidistrikt,
Ber med dette om innsyn i en liste med følgende kolonner: Navn på politiansatt og tjenestenummer til politiansatt. Listen skal være over alle ansatte i politidistriktet.
Ber om å få listen ut i exel.

Med vennlig hilsen,

Innsyn i politiet

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1037]

Er [Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Hordaland politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

rusinnsyn la igjen ein bemerkning ()

Du kan sende klagen anonymt på epost gjennom denne nettsiden selv om de forsøker å gi inntrykk av noe annet.

Her er en klagemal som omfatter det aktuelle unntaket:

https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

Innsyn i politiet

Kjære Postmottak Vest politidistrikt,
Ber med dette om nærmere begrunnelse for avslaget jmf. offentleglova.
Ber også om en redegjørelse over hvorfor dere kan henvise til politiregisterloven.

Med vennlig hilsen,

Innsyn i politiet

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke
e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.

E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

 

Venleg helsing

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[1]www.politi.no

 

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt
din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.

E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

 

Vennlig hilsen

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[2]www.politi.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politi.no
2. file:///tmp/www.politi.no

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

1 Attachment

Vedlagt følger svar på Deres henvendelse av 23.06.2018.

Med hilsen
Postmottak Vest politidistrikt
([epostadresse])

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsyn i politiet [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1037]]
Sendt: 23. juni 2018 19:19
Til: Postmottak Vest politidistrikt
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Tjenestenummer Politiansatte

Kjære Postmottak Vest politidistrikt,
Ber med dette om nærmere begrunnelse for avslaget jmf. offentleglova.
Ber også om en redegjørelse over hvorfor dere kan henvise til politiregisterloven.

Med vennlig hilsen,

Innsyn i politiet

vis sitert seksjon

Innsyn i politiet

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Tjenestenummer Politiansatte».

Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. politiregisterloven § 23 andre ledd.

Vi ønsker å påklage avslaget.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «opplysninger som det ut fra hensynet til etterforskningen i den enkelte sak, hensynet til spanings- og etterretningsvirksomheten eller hensynet til politiets operative virksomhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde hemmelig».

Politiregisterloven § 24 foreskriver at taushetsplikten etter § 23 ikke er til hinder for at opplysninger gis ut dersom «behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte» eller «brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder».

I henhold til politiregisterloven § 34 er § 23 heller ikke til hinder for at opplysningene gis ut når dette er nødvendig «for offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen og for å gi saklig og nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse».

Vi ber om en ny vurdering av de unntatte opplysningene sett opp mot overnevnte unntak. Vi vil samtidig minne om at unntaket i § 23 foreskriver at det må være nødvendig å unnta opplysningene, noe som tilsier et strengt skadekrav.

Unntaket i offl. § 13 første ledd gjelder opplysninger, og ikke hele dokumenter.

Dersom det foreligger taushetsplikt for opplysninger i dokumentet skal disse tas ut slik at det gis innsyn i resten av dokumentet. Hele dokumenter kan bare unntas om man samtidig viser til en av bokstavene i offl. § 12.

Vi vil i den forbindelse vise til Rettleiar til offentleglova s. 69 under punkt 5.2:

«Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Vi minner også om at det bare kan gjøres unntak der det er et reelt behov for unntak som veier tyngre enn det generelle hensynet til offentlig innsyn. Dette er et grunnleggende prinsipp som både følger av plikten til å utøve «meirinnsyn» (§ 11) og som Stortinget vektla i sin behandling av offentleglova i Innst. O. nr. 41 (2005-2006) punkt 2.4.2.

Selv om det ikke er adgang til merinnsyn på taushetsbelagte opplysninger skal det gjøres en slik vurdering i forhold til valget om å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12.

På bakgrunn av dette ber vi om en ny vurdering, både av om det foreligger taushetsplikt, om den foreligger for alle de utelatte opplysningene, og om det virkelig er adgang til å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12. Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss.

Vi vurderer det også slik at det må begrunnes hvorfor den enkelte politiansatte skal ha skjermet sitt tjenestenummer.

Vi kan heller ikke se at vi har fått en god nok begrunnelse for hvorfor det å gi ut navnet på ansatte i politiet og deres tjenestenummer vil skade politiets arbeid.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/tjenes...

Med vennlig hilsen,

Innsyn i politiet

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke
e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.

E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

 

Venleg helsing

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[1]www.politi.no

 

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt
din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.

E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

 

Vennlig hilsen

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[2]www.politi.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politi.no
2. file:///tmp/www.politi.no

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

2 Attachments

Vedlagte brev er sendt til Politidirektoratet som klageinstans.

 

Postmottak Vest politidistrikt

([1][epostadresse])

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]