Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Bård Magnus Fauske

Til Universitetet i Oslo

I medhald av offentleglova, ber om innsyn i tilsettingsbrev til engasjement som forskar eller stipendiat ved Universitetet i Oslo eller underordna verksemder i etter 1. januar 2016.

Ber om innsyn i postjournaler i saker som desse dokumenta er henta frå.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

sadm-postmottak via RT,

Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "innsyn etter Offentleglova - Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement", som er vist nedenfor. Din henvendelse har fått ID [rt.uio.no #2900964]. Vennligst inkluder denne ID-strengen i subject-feltet i alle fremtidige meldinger tilknyttet denne saken. Du kan se status og historikk for saken her: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

For å logge deg på RT (Request Tracker) benytter du:
Brukernavn (Username for RT): [Innsyns-e-postadresse #786]
Passord (Password for RT): intoreindh

------------------------------------------------------------------

This message has been automatically generated in response to your request regarding "innsyn etter Offentleglova - Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement", as shown below. Your request has been assigned an ID of [rt.uio.no #2900964]. Please include this ID-string in the subject line of all future correspondence about this issue. You can check the current status and history of your request at: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

------------------------------------------------------------------

Til Universitetet i Oslo

I medhald av offentleglova, ber om innsyn i tilsettingsbrev til engasjement som forskar eller stipendiat ved Universitetet i Oslo eller underordna verksemder i etter 1. januar 2016.

Ber om innsyn i postjournaler i saker som desse dokumenta er henta frå.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #786]

Er [Universitetet i Oslo henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Universitetet i Oslo? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sigrid Førland via RT,

Hei.
Har du en e-post adresse som vi kan nå deg på?

Mvh
Sigrid Førland
Arkiv LOS
Universitetet i Oslo

vis sitert seksjon

Bård Magnus Fauske

Kjære Sigrid Førland via RT,
De kan svare til e-postadressa i denne mailen. Det er også eit kontaktskjema på nettsida.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Gina Kristine Berg,

Til Bård Magnus Fauske,

Vi trenger at du konkretiserer noe mer hva du ønsker innsyn i.

 

Mvh Gina Berg

 

Rådgiver//Universitetet i Oslo (UiO)

Avdeling for personalstøtte

Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy Smiths hus, 4. etasje, 0316 OSLO

Telefon: 22 84 18 37

e-post: [epostadresse]

 

Bård Magnus Fauske

Hei Gina Kristine Berg
Prøvde å ringe deg på tlf. 22841837.

Innsynskravet gjeld to pkt.
Utgåande brev med tilbod om engasjement. Innsynskravet blir avgrensa til tilbod der søker har takka positivt til stillinga.
Post- eller arkivjournal for same tidsrom som desse utgåande breva har blitt arkiv- og journalført.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Bård Magnus Fauske

Hei Gina Kristine Berg

Etterspør status i innsynskravet. Minner om at Sivilombudsmannen har uttalt at det skal gis svar innen tre dagar. Viss UiO treng ekstra tid, skal det gis førebels svar etter forvaltningslova §11a.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Gina Kristine Berg,

Hei Bård Magnus,
Vi holder på med saken. Du hører fra oss.
Mvh Gina Berg

vis sitert seksjon

Bård Magnus Fauske

Kjære Gina Kristine Berg,
Fint, takk :)

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Gina Kristine Berg,

Hei Bård Magnus,

Vi viser til din innsynsbegjæring av 23.3.2018 og utdyping av denne av 28.3.2018.

1. Det følger av offentleglova § 28 (2) at et innsynskrav må knyttes til en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Det stilles et krav om identifikasjon av sak. Den som ber om innsyn må gi en tilstrekkelig presis beskrivelse av saken vedkommende ønsker innsyn i. Formålet med regelen er at organet kan finne frem til saken uten at det blir urimelig arbeidskrevende.
Utgangspunktet er at vedkommende som ønsker innsyn ikke kan kreve innsyn i alle saker som omhandler et særskilt tema, så lenge vedkommende ikke kan identifisere hver enkelt sak.
Bestemmelsens andre ledd om at det «i rimelig utstrekning» må gjelde saker av en bestemt art senker kravet til identifikasjon noe. Begrepet er imidlertid forstått slik at organet må vurdere hvilken arbeidsbyrde dette utgjør når det skal finne frem de aktuelle sakene. Det vurderes slik at arbeidsbyrden UiO blir påført med foreliggende innsynskrav, ligger utenfor det som kan kreves etter § 28.

2. Subsidiært vil det uansett kunne gjøres unntak fra innsyn i dokumentene etter offl. § 25, da disse er dokumenter i tilsettingssak.

3. UiO vurderer det slik at de hensyn som ligger bak unntaksbestemmelsene gjør seg gjeldende, og at de veier tyngre enn de hensyn som ligger bak bestemmelsen om merinnsyn i offl. § 11.

4. Det gjøres oppmerksom på at avgjørelsen kan påklages, jfr. offentleglova § 32. Fristen for å klage er 3 uker, jfr. offentleglova § 32, 3. ledd, 2. pkt. jfr. forvaltningsloven § 29.

Mvh Gina Berg og Roger Markgraf-Bye
Avdeling for personalstøtte

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Det virker som om presseforbindet, Stortinget, og Justisdepartementet ikke er helt enig i følgende påstand fra punkt 1 i svaret, "Utgangspunktet er at vedkommende som ønsker innsyn ikke kan kreve innsyn i alle saker som omhandler et særskilt tema, så lenge vedkommende ikke kan identifisere hver enkelt sak".

Det baserer jeg på http://presse.no/klagebrev/kravet-omfatt...

«I forarbeidene til offl. er bestemmelsen omtalt som et krav til identifikasjon. Det vises i denne forbindelse til utdrag fra Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.» »

Bård Magnus Fauske

Kjære Gina Kristine Berg,
Takk for svar - avslaget vil bli påklaga og Universitetet i Oslo kjem ikkje til å få medhald i bruken av avslagsheimlane på det konkrete innsynskravet. De får difor sjansen til å gjere ei ny vurdering før klagen blir skriven og sendt universitetet.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Bård Magnus Fauske

Kjære Universitetet i Oslo,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Universitetet i Oslo sin håndtering av min innsynshenvendelse «Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement».

Avslått krav om innsyn blir påklaga med heimel i offentligloven §32.

Til pkt. 1
Her viser eg til forarbeida til offentleglova §28 som har omtalt krav om identifikasjon. Nedanfor itererer eg utdrag frå Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.» »

Til pkt. 2
Offentleglova §25 kan ikkje nyttast på krav om innsyn i tilsettingsbrev fordi den gjeld "sak om tilsetjing", altså ikkje avgjerda som ligg nedfelt i tilsettingsbreva. Desse inneheld berre namn på den tilsette, stilling, eventuelt avdeling eller prosjekt samt i dette tilfellet start og sluttdato på engasjement samt bruttoløn. Desse opplysningane kan om naudsynt lett stillast opp i ei liste som også inneheld saks- og dokumentnummer samt dato for tilsetting / svar på tilsetting.

Til pkt. 3
Universitetet i Oslo har ikkje heimel til å nekte innsyn i det forespurte kravet. Følgelig har offentleglova §11 ingen relevans i avgjerda. Regelen er også feil brukt, det er "omsynet til offentleg innsyn" som skal vurderast, ikkje behovet for å nekte innsyn.

Det konkrete innsynskravet kan om det er enklare presenteresat i ein tabell med opplysningane peika på i klagens pkt. 2 i kolonner bortover og kvart tilsettingsforhold i linjer nedover.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/tilset...

Med vennlig hilsen,

Bård Magnus Fauske

sadm-postmottak via RT,

Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "Klage over innsyn etter Offentleglova - Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement", som er vist nedenfor. Din henvendelse har fått ID [rt.uio.no #2919919]. Vennligst inkluder denne ID-strengen i subject-feltet i alle fremtidige meldinger tilknyttet denne saken. Du kan se status og historikk for saken her: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

------------------------------------------------------------------

This message has been automatically generated in response to your request regarding "Klage over innsyn etter Offentleglova - Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement", as shown below. Your request has been assigned an ID of [rt.uio.no #2919919]. Please include this ID-string in the subject line of all future correspondence about this issue. You can check the current status and history of your request at: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

------------------------------------------------------------------

Kjære Universitetet i Oslo,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Universitetet i Oslo sin håndtering av min innsynshenvendelse «Tilsetting av forskere og stipendiater i engasjement».

Avslått krav om innsyn blir påklaga med heimel i offentligloven §32.

Til pkt. 1
Her viser eg til forarbeida til offentleglova §28 som har omtalt krav om identifikasjon. Nedanfor itererer eg utdrag frå Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.» »

Til pkt. 2
Offentleglova §25 kan ikkje nyttast på krav om innsyn i tilsettingsbrev fordi den gjeld "sak om tilsetjing", altså ikkje avgjerda som ligg nedfelt i tilsettingsbreva. Desse inneheld berre namn på den tilsette, stilling, eventuelt avdeling eller prosjekt samt i dette tilfellet start og sluttdato på engasjement samt bruttoløn. Desse opplysningane kan om naudsynt lett stillast opp i ei liste som også inneheld saks- og dokumentnummer samt dato for tilsetting / svar på tilsetting.

Til pkt. 3
Universitetet i Oslo har ikkje heimel til å nekte innsyn i det forespurte kravet. Følgelig har offentleglova §11 ingen relevans i avgjerda. Regelen er også feil brukt, det er "omsynet til offentleg innsyn" som skal vurderast, ikkje behovet for å nekte innsyn.

Det konkrete innsynskravet kan om det er enklare presenteresat i ein tabell med opplysningane peika på i klagens pkt. 2 i kolonner bortover og kvart tilsettingsforhold i linjer nedover.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/tilset...

Med vennlig hilsen,

Bård Magnus Fauske

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #786]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Gina Kristine Berg,

Hei Bård Magnus Fauske,

Det vises til din klage av 13. april 2018 over avslag på innsynsbegjæring.

Klagen kan i noen punkter anses som en ny innsynsbegjæring. Universitetet i Oslo vil derfor opplyse om disse punktene og gi deg mulighet for å utdype disse.

Til din kommentar under pkt. 2:

Du har tidligere bedt om innsyn i bestemte dokumenter. Innsyn er avslått fordi kravet går utover det som er rimelig å kunne kreve innsyn i. Det vil medføre et omfattende manuelt arbeid å finne frem alle dokumentene som er av den art du ber om. I din kommentar ber du nå om en sammenstilling av de opplysninger du ønsker å få innsyn i. Slikt innsyn reguleres av offl. § 9 og medfører at det må produseres et nytt dokument. En slik sammenstilling vil være ytterlig tidkrevende å lage, slik at denne avslås. En slik sammenstilling vil også kreve tidkrevende manuelle operasjoner, der saksbehandler selv må gå inn og vurdere hvilke opplysninger som skal sammenstilles, og da vil ikke vilkåret om at dokumentet skal kunne produseres med enkle fremgangsmåter være oppfylt.

Til din kommentar under pkt. 3:

Som for pkt 2 ber du også her om en sammenstilling. Det vises til vår vurdering for pkt. 2 og kravet om innsyn ved sammenstilling avslås.

På denne bakgrunn ønsker vi å gi deg mulighet til å utdype din klage/ny innsynsbegjæring for disse punktene og bekrefte at klagen/utdypet klage opprettholdes før oversendelse til Felles klagenemnd som er rett klageorgan.

Mvh Gina Berg og Roger Markgraf-Bye
Avdeling for personalstøtte

vis sitert seksjon

Bård Magnus Fauske

Hei Gina Berg og Roger Markgraf-Bye
Innsynskravet er på ingen måte urimeleg i omfang og fell inn under fleire formål med offentleglova, nemleg "leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen,​ den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta".

Kravet om innsyn er det same som tidlegare, men eg har gitt moglege svaralternativ gjennom oppstilling i eit nytt dokument.

Heimelen i §25 kan ikkje nyttast fordi den ikkje omfattar konklusjonane om kven som blir tilsett. Det er eit offentleg anliggende at Universitet kan opplyse om desse, blant anna for at utanforståande skal kunne danne seg eit bilde som her av korleis universitetet bruker engasjement knyta til stipendiat og forskarstillingar

Avslått innsyn vil uansett bli påklaga så lenge grunngivinga ikkje står seg mot reglane i offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Bård Magnus Fauske

Bård Magnus Fauske

Kjære Gina Kristine Berg
Purrer denne! Kva er status på innsynskravet?

Med vennlig hilsen,

Bård Magnus Fauske

Bård Magnus Fauske la igjen ein bemerkning ()

Har spurt Felles klageinstans direkte om de har fått oversendt klagesaken - det fremkommer ikke her. Avventer svar pr. 29.5.

Bård Magnus Fauske la igjen ein bemerkning ()

Felles klageinstans svarte 30.5 at klagesaken ikke har blitt oversendt dit.

Bård Magnus Fauske

Kjære Gina Kristine Berg
Ber om at klagesaka blir sendt over til Felles klageinstans. Dei har opplyst til meg om at dei ikkje har mottatt nokon klage frå UiO. Dersom de er sikker i sak, kan de jo berre sende klagesaka dit og la dei avgjere innsynskravet. Mi vurdering etter erfaring med langt meir kompliserte reglar i offentleglova, er at de ikkje vil få medhald.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske

Gina Kristine Berg,

30 Attachments

Til Bård Magnus Fauske,

Vi viser til brev fra Unit - Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning av 1. august 2018.

Vedlagt følger offentlige journaler fra UiO fra 01.01.2016 og til dags dato. Journalene er filtrert slik at de i størst mulig grad inneholder de opplysningene om de sakene som du har etterspurt, jf. ovennevnte brev fra Unit.

Journalene er filtrert på ordningsverdi 212.1 (tilsetting av vitenskapelig ansatte) pr. måned fordi det ble for mange treff ved årsrapporter.»

Mvh Gina Berg

Rådgiver//Universitetet i Oslo (UiO)

Avdeling for personalstøtte

Besøksadresse: Problemveien 7, Lucy Smiths hus, 4. etasje, 0316 OSLO

Telefon: 22 84 18 37

e-post: [epostadresse]

Bård Magnus Fauske,

1 Attachment

Vedlagt oversendelsesbrev fra UiO sendt til privat e-postadresse.

Bård Magnus Fauske,

1 Attachment

  • Attachment

    Avgj relse av Felles klagenemnd i sak om innsyn i tilsettingssaker og postjournal 21 2018.PDF.pdf

    459K Download View as HTML

Vedlagt avgjerda i Felles klagenemnd

Bård Magnus Fauske,

1 Attachment

Bård Magnus Fauske,

1 Attachment

Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018