Stopping av midler til Central African Forest Initiative (CAFI)

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse og dokumenter som omhandler hvorfor utbetaling av midler til Central African Forest Initiative (CAFI) ble stoppet i 2017 og 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Norad bekrefter at din innsynsbegjæring er mottatt. For tiden mottar vi svært mange innsynsbegjæringer og vi kan derfor ikke garantere at ditt krav blir behandlet innen fem arbeidsdager. At det tar mer enn fem dager, betyr ikke nødvendigvis at det skal tolkes som avslag. Du vil få svar så snart innsynsbegjæringen er ferdigbehandlet.

Mvh
Norad / Post-innsyn

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

6 Attachments

Vi viser til ditt innsynskrav av 13. mai 2018.

 

Du finner informasjonen du spør etter på følgende lenker:

 

[1]http://www.cafi.org/content/cafi/en/home...

[2]http://www.cafi.org/content/cafi/en/home...

 

samt vedlagte dokumenter fra vårt arkiv.

 

Alt finnes på CAFI-hjemmesiden. 2018-frysen bygger på vedtak om
2017-frysen (vedlegg 3).

 

 

Med vennlig hilsen

Norad-Post-Innsyn

 

 

 

vis sitert seksjon