Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2017

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Fylkesmannen i Vestfold,

Ber om innsyn etter offentleglova i alle dokumenter i sak 2017/11 samt dokumentliste og saksomslag.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Vestfold, Fylkesmannen i VestfoldHei

 

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Vestfold og
sendt videre for behandling.

Vi besvarer personsensitive henvendelser pr. brev dersom postadressen din
er kjent.

Du kan sende oss informasjon ved å benytte deg av  [1]meldingsskjema til
Fylkesmannen. Her kan du også sende sensitiv informasjon. Du vil bli bedt
om å logge deg på ID porten.

Vennligst ikke benytt «svar» på denne e-posten for å sende spørsmål/mer
informasjon i saken din.

 

Hilsen

 

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

Tlf 33 37 10 00

e-postadresse: [2][Fylkesmannen i Vestfold henvendelses-e-postadresse]

Internettside: [3]www.fylkesmannen.no/vestfold

 

References

Visible links
1. https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eD...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/vestfold

Moen, Heidi, Fylkesmannen i Vestfold

4 Attachments

Oversender svar på innsynsbegjæring i sak 2017/11.

 

Med vennlig hilsen
Heidi Moen
førstekonsulent, dir.tlf. +4733371139
Fylkesmannen i Vestfold, Administrasjonsstaben
E-post: [epostadresse]
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold

Kjære Fylkesmannen i Vestfold,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Vestfold sin håndtering av min innsynshenvendelse «Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2017».

Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1 og § 12 bokstav c. Vi ønsker å påklage avslaget.

Lovhjemmelene det vises til gjelder taushetsplikt for «personlige forhold» og «unntak for resten av dokumentet».

Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, faller utenfor begrepet «personlige forhold», såfremt de ikke «røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.», jf. fvl. § 13 andre ledd.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysninger utdypet på s 78:

«Føresegna omfattar ikkje alle opplysningar om enkeltpersonar. Det må dreie seg om opplysningar som det med god grunn er vanleg å ynskje å halde for seg sjølv. Opplysningane kan gjelde eigenskapar ved ein person, eller dei kan gjelde noko personen har gjort som kan vere egna til å karakterisere han, til dømes ei straffbar handling. At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova. Det ligg ulike grunnar og omsyn bak desse to kategoriseringane av opplysningar.

Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Vi minner videre om at opplysninger om lønn og godtgjørelse fra offentlige instanser, ikke er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger om lønn og inntekt som går fram at offentlige skattelister eller offentlig kjente tariffsatser el. Dette følger av den nevnte rettleiaren fra Justisdepartementet, s. 79-80.

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se bla. Justisdepartementets rettleiar, punkt 6.2.3.2 (s.82,83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.» (…) «At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Videre følger det av forvaltningspraksis, se blant annet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sak 2008/5264:

«Fylkesmannen viser her til taushetsplikten er snevrere for offentlig ansatte enn for andre personer. Dette har sammenheng med at offentlige ansatte skal ivareta allmennhetens interesser, dette er ikke minst et viktig moment for offentlige ansatte i skolen. Opplysninger som eventuelt indikerer forsømmelse eller svikt i systemet i det offentlige, kan som hovedregel ikke unntas som taushetsbelagte opplysninger.»

Unntaket i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 gjelder opplysninger, og ikke hele dokumentet. Dersom det foreligger taushetsplikt for opplysninger i dokumentet skal disse tas ut slik at det gis innsyn i resten av dokumentet. Dere har allikevel valgt å unnta resten av dokumentet med henvisning til § 12 bokstav c.

Vi vil i den forbindelse vise til Rettleiar til offentleglova s. 69 under punkt 5.2:

«Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Vi vil deretter vise til at offentleglova § 12 bokstav c kun gir adgang til å gjøre unntak for hele dokumentet dersom de opplysninger som blir unntatt «utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet».

Om dette sier Rettleiar til offentleglova s. 70, punkt 5.2: «Ein kan her både leggje vekt på omfanget av opplysningane det blir gjort unntak for, og på kor sentrale desse opplysningane er.»

Dette må forstås slik at det for det første må være adgang til å unnta de opplysningene som er unntatt, for det andre må omfanget av disse opplysningene utgjøre den største delen av dokumentet og for det tredje må det skje en vurdering av hvor sentrale de utelatte opplysningene er sett opp mot helheten i dokumentet.

Vi minner også om at det bare kan gjøres unntak der det er et reelt behov for unntak som veier tyngre enn det generelle hensynet til offentlig innsyn. Dette er et grunnleggende prinsipp som både følger av plikten til å utøve «meirinnsyn» (§ 11) og som Stortinget vektla i sin behandling av offentleglova i Innst. O. nr. 41 (2005-2006) punkt 2.4.2. Selv om det ikke er adgang til merinnsyn på taushetsbelagte opplysninger skal det gjøres en slik vurdering i forhold til valget om å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12.

På bakgrunn av dette ber vi om en ny vurdering, både av om det foreligger taushetsplikt, om den foreligger for alle de utelatte opplysningene, og om det virkelig er adgang til å unnta hele dokumentet med henvisning til § 12. Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32 tredje ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/skjerf...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Vestfold, Fylkesmannen i VestfoldHei

 

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Vestfold og
sendt videre for behandling.

Vi besvarer personsensitive henvendelser pr. brev dersom postadressen din
er kjent.

Du kan sende oss informasjon ved å benytte deg av  [1]meldingsskjema til
Fylkesmannen. Her kan du også sende sensitiv informasjon. Du vil bli bedt
om å logge deg på ID porten.

Vennligst ikke benytt «svar» på denne e-posten for å sende spørsmål/mer
informasjon i saken din.

 

Hilsen

 

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

Tlf 33 37 10 00

e-postadresse: [2][Fylkesmannen i Vestfold henvendelses-e-postadresse]

Internettside: [3]www.fylkesmannen.no/vestfold

 

References

Visible links
1. https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eD...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/vestfold

Moen, Heidi, Fylkesmannen i Vestfold

1 Attachment

  • Attachment

    Til avgj relse klage innsynskrav Rusinnsyn alle sakens dokumenter.PDF.pdf

    159K Download View as HTML

Oversendelse av deres kopi i klagesak sendt Statens Helsetilsyn for
avgjørelse.

 

Med vennlig hilsen
Heidi Moen
førstekonsulent, dir.tlf. +4733371139
Fylkesmannen i Vestfold, Administrasjonsstaben
E-post: [epostadresse]
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold

Kjære Moen, Heidi,

Hva er status i innsynssaken?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Brekke, Lisbeth, Fylkesmannen i Vestfold

Viser til mottatt spørsmål om status i saken vedrørende klage på avslag
innsyn.

Klagen er oversendt til endelig avgjørelse i  Statens Helsetilsyn.

Rusinnsyn vil motta svar direkte fra Helsetilsynet, med kopi til
Fylkesmannen.

 

Det har siste året vært lang saksbehandlingstid hos klageinstansen.

 

Med vennlig hilsen
Lisbeth Brekke
seniorrådgiver, dir.tlf. +4733372421
Fylkesmannen i Vestfold, Oppvekst og opplæringsavdeling
E-post: [epostadresse]
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold

 

Kjære Fylkesmannen i Vestfold,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fylkesmannen i Vestfold sin håndtering av min innsynshenvendelse «Skjerfheimkollektivet - tilsyn 2017».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentene i november 2017. Klagen ble oversendt i mars.

Da det nå er gått over tre månedder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/skjerf...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Vestfold, Fylkesmannen i VestfoldHei

 

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Vestfold og
sendt videre for behandling.

Vi besvarer personsensitive henvendelser pr. brev dersom postadressen din
er kjent.

Du kan sende oss informasjon ved å benytte deg av  [1]meldingsskjema til
Fylkesmannen. Her kan du også sende sensitiv informasjon. Du vil bli bedt
om å logge deg på ID porten.

Vennligst ikke benytt «svar» på denne e-posten for å sende spørsmål/mer
informasjon i saken din.

 

Hilsen

 

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

Tlf 33 37 10 00

e-postadresse: [2][Fylkesmannen i Vestfold henvendelses-e-postadresse]

Internettside: [3]www.fylkesmannen.no/vestfold

 

References

Visible links
1. https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eD...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/vestfold

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold har fått epost fra Rusinnsyn hvor de etterspør
svar på klage over vår behandling av deres innsynskrav i sak nr. 2011/17.
De ba om innsyn i alle sakens dokumenter.

Vi oversendte saken til Statens helsetilsyn for behandling 07.03.2018.

Med hilsen

Anne Askvig
Fylkesmannen i Vestfold
fagsjef

2 Attachments

Svar på klage

Statens helsetilsyn mottok 12. mars 2018 din klage på vedtak truffet av
Fylkesmannen i Vestfold 20. november 2017. Statens helsetilsyn har vurdert
klagen. Vedlagt er svar på din klage.

 

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

                                                                                                                                                                                

Fylkesmannen i Vestfold orienteres om vårt svar som kopimottaker av denne
e-post.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Ellen C. Xylander Skaug etter fullmakt

konsulent

 

[1]logo

Ikke svar på denne mail – ny henvendelse rettes til [2][epostadresse]

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]