Samkjøring av krav om innsyn i kalender

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse og dokumenter som gjelder samkjøring og råd til eller fra andre departement og eksterne om krav om innsyn i ministrene sine kalenderoppføringer i forbindelse med slike krav i februar 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Vi viser til din henvendelse av 22.02.18. Det finnes ingen saksdokumenter
av nevnte slag i departementet.
 
Mvh
Postmottak LMD
v/Helga Storvik Pedersen
 
_____________________________________________
Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #753]]
Sendt: 22. februar 2018 07.23
Til: Postmottak LMD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Samkjøring av krav om innsyn i kalender
 
 
Kjære Landbruks- og matdepartementet,
 
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
 
– Korrespondanse og dokumenter som gjelder samkjøring og råd til eller fra
andre departement og eksterne om krav om innsyn i ministrene sine
kalenderoppføringer i forbindelse med slike krav i februar 2018.
 
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
 
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.
 
Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf.
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr
at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter,
inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at
det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført,
at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir
generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
 
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som
foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og
andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best
mulig måte».
 
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
 
Med vennlig hilsen,
 
Geir Eliassen
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[2][Innsyns-e-postadresse #753]
 
Er  [3][Landbruks- og matdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Landbruks- og matdepartementet? I så fall, vær så snill
å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #753]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #753]
3. mailto:[Landbruks- og matdepartementet henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Landbruks- og matdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Samkjøring av krav om innsyn i kalender».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Da Kongen i statsråd ikke er et reellt klageorgan for avslag på departementenes avgjørelser på innsynskrav, siden de aldri har gitt klager medhold og ikke i realiteten saksbehandler klager, anser jeg at bestemmelsen med femdagersfristen også gjelder departementene.

Det er Sivilombudsmannen som er de facto klageinstans, og offentleglova er på mange måter en skinnlov siden departementene ikke behøver å respektere ombudsmannens avgjørelser.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/samkjo...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

1 Attachment

Det vises til din klage over innsyn etter offentleglova - samkjøring av krav om innsyn i kalender av 07. juli 2018.

Landbruks- og matdepartementet fører ikke noe særskilt register knyttet til møter med statsråden eller andre. Alle henvendelser som kommer inn til eller går ut fra departementet skal registreres i vår elektroniske postjournal. Dette gjelder også henvendelser som omhandler forespørsel om møter med statsråden. Departementet har laget en sammenstilling av møteforespørsler til statsråden fra 1. januar 2018 og frem til 7. juli. Denne følger vedlagt.

Mvh
Postmottak LMD

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #753]>
Sendt: 7. juli 2018 04.53
Til: Postmottak LMD <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Samkjøring av krav om innsyn i kalender

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Landbruks- og matdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Samkjøring av krav om innsyn i kalender».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Da Kongen i statsråd ikke er et reellt klageorgan for avslag på departementenes avgjørelser på innsynskrav, siden de aldri har gitt klager medhold og ikke i realiteten saksbehandler klager, anser jeg at bestemmelsen med femdagersfristen også gjelder departementene.

Det er Sivilombudsmannen som er de facto klageinstans, og offentleglova er på mange måter en skinnlov siden departementene ikke behøver å respektere ombudsmannens avgjørelser.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/samkjo...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #753]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak LMD,

Det er hyggelig at ikke alle er enige med Erna i denne saken.

Jeg tror forøvrig hun har forhastet seg litt. Dagbladet har gode poenger her og dere har allerede hjemler for å sladde.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.