Purring på klagebehandling av innsynskrav rettet mot Norad

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Utanriksdepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Utenriksdepartementet,

Vi viser til våre klager på avslag om dokumentinnsyn videresendt dere som klageorgan fra Norad. Vi ba om innsyn i dokumentene 6. oktober. Klagene ble oversendt dere 8. november.

Dere kan se en oversikt over de aktuelle sakene her:

https://www.mimesbronn.no/user/bistandsi...

Dette gjelder altså sakene der det er gitt avslag, som er oversendt dere.

Da det nå er gått 20 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i sakene.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova.

Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver angående min henvendelse «Purring på klagebehandling av innsynskrav rettet mot Norad».

Informerer herved om at Haavard Ostermann har fullmakt til å behandle saken videre på mine vegne.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/purrin...

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Andersen, Frode Overland, Utanriksdepartementet

Det vises til epost av 29. november angående svar på klager på avslag på
dokumentinnsyn i Norad.

 

Departementet har mottatt uvanlige mange klagesaker fra Norad den senere
tiden. Mange av klagene gjelder i tillegg omfattende sakskomplekser med
mange dokumenter. Departementet behandler sakene så raskt som mulig, men
det vil på grunn av saksmengden ta noe mer tid enn det som er vanlig i
klagebehandlingen.

 

En tilleggsårsak til den lengre saksbehandlingstiden er at departementet
selv også har hatt en betydelig økning i innsynsbegjæringer og egne
klagesaker i andre halvår 2017.  

 

Med hilsen

 

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet

 

Kjære Andersen, Frode Overland,

Dersom det medførte riktighet at dere faktisk ha igangsatt klagebehandling, ville vi mottatt svar fortløpende. Ofte ser vi nemlig at store mengder innsynskrav/klager eller klager man ikke er komfortable med (noe som er hele hensikten med offentleglova) medfører en fullstendig stopp, med håp om at det hele skal gå i glemmeboken. Vi håper dette ikke er tilfellet her.

Kan du bekrefte eller avkrefte om dere i det hele tatt har igangsatt behandling av klagene?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Andersen, Frode Overland, Utanriksdepartementet

Det vises til min forrige epost.

Frode Overland Andersen
Kommunikasjonssjef
Utenriksdepartementet, Mob.: +47 917 22 022

vis sitert seksjon