Postjournal for 2008 - 2015, Aurland

Ventar på klagehandsaming hos Aurland kommune.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Norunn Haugen, Aurland kommune

Epost fra Aurland kommune
 

Viser til førespurnad om innsyn i postjournal 2008-2015 datert 11.07.18

 

Aurland kommune vil handsame innsynskravet i neste veke. Dette til di
orientering.

 

 

Med helsing
 

 

Norunn Haugen

HR-sjef

Aurland kommune

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Aurland
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 18/125

 
Adresse Epost /Web    

Postadresse: Vangen 1, 5745 [1][Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]
Aurland
Sentralbord: 57 63 29 00 www.aurland.kommune.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Norunn Haugen,

Takk for svar. Helt ok å svare om en uke :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Guri Olsen, Aurland kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Innsyn etter Offentleglova Postjournal for 2008 2015 Aurland 338390.pdf

  186K Download View as HTML

Epost fra Aurland kommune
 

Viser til søknad om innsyn i postjournal for årene 2008 - 2015.

Vi beklager at det har tatt noe tid å svare på henvendelsen. 

 

Aurland kommune avslår kravet om innsyn.

Avslaget er begrunnet i forskrift til offentleglova, § 9 1. ledd.
"arkivordninga gjer det urimeleg arbeidskrevjande..... å sikre at
opplysningar som er underlagde teieplikt eller graderte ikkje blir leverte
ut"

 

Begrunnelse

Kommunen har etter Offentleglova § 9 vurdert å lage en "samanstilling frå
databasar". En slik sammenstilling / fil-uttrekk blir på over 10.000
sider. En slik sammenstilling / fil-uttrekk blir et nytt dokument i
arkivloven og offentlighetslovens forstand. Dokumentet må dermed
journalføres ihht gjeldende regelverk. Dette betyr også at dokumentet må
vurderes i forhold til gradering.

Selv om postlisten det søkes innsyn i tidligere har ligget offentlig
tilgjengelig, må kommunen foreta en ny vurdering av det nye dokumentet mht
gradering.  Her kan fremkomme eksempelvis opplysninger som sammenkoblet
med opplysninger andre steder i dokumentet vil medføre at vi gir ut
taushetspliktige eller graderte opplysninger. Å gå igjennom et dokument på
over 10.000 sider, vurderer Aurland kommune som "urimeleg
arbeidskrevjande" og avslår derfor kravet om innsyn. 

 

Vår postliste ligger til enhver tid offentlig tilgjengelig 3 mnd tilbake i
tid.

 

KLAGE

Vedtaket kan påklages jfr Offentleglova § 32. Fylkesmannen er
klageinnstans. Klagefristen er 3 uker.

 
 

Helsing

 

Guri Olsen

Tenesteleiar Helse og Førebygging

Aurland kommune

Mob: +47 95 98 46 63

[1]www.aurland.kommune.no

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Aurland
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 18/125

 
Adresse Epost /Web    

Postadresse: Vangen 1, [2][Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]
5745 Aurland
Sentralbord: 57 63 29 00 www.aurland.kommune.no

 

Se vedlegg: Innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2015 -
Aurland

 

References

Visible links
1. http://www.aurland.kommune.no/
2. mailto:[Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Aurland kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Aurland».

For å forstå problemstillingen deres:
Dere avslår fordi dere mener at allerede publisert informasjon må gjennomgås på ny?

Jeg forstår ikke at dere trenger dette. Ønsker utvidet begrunnelse for hvorfor postlisten må gjennomgås på ny. Det er samme dokument som allerede er publisert.

Antar vi snakker om et databaseuttrekk eller PDF-rapport på samme grunnlag som innsynsløsningen benytter.

Alternativt for å unngå å lage et "nytt dokument" (som dere vil gjennom) er å utvide parameteren for hvor lenge dokumenter ligger i Acos innsyn i en periode på en uke, så slipper dere å gjøre mer. Informasjonen som publiseres er eksakt den samme og det er enkle virkemidler.

Er det opplysninger/arkivdeler som kan unntas som gjør at dere vil gi innsyn i tidligere postlister? Er det andre områder som henvendelsen kan begrenses på?

Dersom dere opprettholder deres avslag, så ønsker jeg at min klage videresendes til klageinstans. Jeg ønsker innsyn i allerede produserte elektroniske postlister for årene 2008 til 2015 (papirbaserte utgår dersom kun dette eksisterer).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Guri Olsen, Aurland kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Klage p avslaget om innsyn etter Offentleglova Postjournal for 2008 20.pdf

  338K Download View as HTML

Epost fra Aurland kommune
 

 

Stadfesting av vedtak om avslag på krav om innsyn etter Offentleglova i
postjournal for 2008 – 2015

 

Da det ikke er nye moment i saken, står Aurland kommune fast på vedtaket
om avslag på kravet om innsyn etter Offentleglova i kommunens postjournal
for perioden 2008 - 2015.

 

Saken blir oversendt fylkemannen for endeleg vedtak i saken.

 
 

 

Helsing

 

Guri Olsen

Tenesteleiar Helse og Førebygging

Aurland kommune

Mob: +47 95 98 46 63

[1]www.aurland.kommune.no

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Aurland
kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 18/125

 
Adresse Epost /Web    

Postadresse: Vangen 1, [2][Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]
5745 Aurland
Sentralbord: 57 63 29 00 www.aurland.kommune.no

 

Fra: Hallvard Nygård ([Innsyns-e-postadresse #1263])
Sendt: 20. juli 2018 00:00
Til: Guri Olsen
Tittel: Klage på avslaget om innsyn etter Offentleglova - Postjournal for
2008 - 2015

Se vedlegg: Klage på avslaget om innsyn etter Offentleglova - Postjournal
for 2008 - 2015

References

Visible links
1. http://www.aurland.kommune.no/
2. mailto:[Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]

Guri Olsen, Aurland kommune

7 Attachments

Me syner til vedlagte saksdokument som berre vert sendt elektronisk.

 

Nordheim, Arnt Erik,

1 Attachment

 • Attachment

  Aurland kommune vedtak i klagesak krav om innsyni postlister for 2008 2015 Hallvard Nyg rd.PDF.pdf

  241K Download View as HTML

Vedlagt følger kopi av vedtak i klagesak, ekspedert herifra til Aurland
kommune i dag, 25.07.2018.

Som forespurt i saken sendes denne underretningen kun elektronisk til deg,
til oppgitt e-postadresse.

                                                                               

med helsing

 

 

Arnt Erik Nordheim

seniorrådgjevar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Tlf: 57 64 31 12

[1]https://www.fylkesmannen.no/sfj 

 

 

Aurland kommune - vedtak i klagesak - krav om innsyni postlister for 2008
- 2015 - Hallvard Nygård: Aurland kommune - vedtak i klagesak - krav om
innsyni postlister for 2008 - 2015 - Hallvard Nygård.PDF

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/sfj

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

"Fylkesmannen tar klagen fra Hallvard Nygård til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven § 34, jf.
offentleglova § 32, opphever vi avgjørelsen fra Aurland kommune 18.07.2018, sak 18/125.
Fylkesmannen returnerer saken til kommunen for ny behandling av innsynskravet."

Kjære Aurland kommune,

Når kan jeg forvente nytt svar fra kommunen?
Det har snart gått 2 uker siden Fylkesmannen sendte saken tilbake for ny behandling.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Norunn Haugen, Aurland kommune

Hei Hallvard,
På grunn av ferie har vi noko redusert bemanning.
Spørsmålet er motteke og sendt vidare til aktuell sakshandsamar.

Med helsing

Norunn Haugen
HR-sjef
Aurland kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1263]]
Sendt: 7. august 2018 19:45
Til: Postmottak - Sentralarkivet i Aurland <[Aurland kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2015, Aurland

Kjære Aurland kommune,

Når kan jeg forvente nytt svar fra kommunen?
Det har snart gått 2 uker siden Fylkesmannen sendte saken tilbake for ny behandling.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1263]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Norunn Haugen,

Nok en uke har gått og jeg har ikke fått noen ny behandling. Det er 3 uker siden Fylkesmannen sa sitt.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Aurland kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Aurland».

Dere har ikke behandlet saken på ny så vidt jeg kan se. Det har nå gått mange måneder siden Fylkesmannen sendte saken tilbake.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Aurland kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2015, Aurland».

Jeg har ikke fått svar på min henvendelse av 5. desember. Dere har heller ikke behandlet saken på ny så vidt jeg kan se. Det har nå gått mange måneder siden Fylkesmannen sendte saken tilbake til dere.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Aurland kommune,

Når skal dere behandle saken på ny? DET HAR GÅTT ET HALV ÅR EKSTRA NÅ!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård