Politidirektør Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden vart avvist av Politidirektoratet.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei.

 

Vi viser til din henvendelse av 18.02.2018 der du ber om innsyn i:

 

Alle kalenderoppføringer i Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil i
2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder
elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

 

Politidirektoratet vil presisere at politidirektøren benytter
Outlook-kalenderen som sin arbeidskalender og at han har tilgang til denne
på PC og fra sin smarttelefon. Kalenderen er den samme på hans
smarttelefon som i Outlook og at dette er den eneste arbeidskalenderen
politidirektøren benytter.

 

Oppføringer i Outlook-kalenderen er ikke innholdsmessig avgrenset eller
knyttet til bestemte sakstyper. Kravet om innsyn i politidirektørens
kalender avslås på grunnlag av at det ikke gjelder "i rimelig utstrekning
saker av ein bestemt art" etter offentleglova § 28 annet ledd.

 

Dersom du ønsker innsyn i kalenderoppføringer om en bestemt sakstype, ber
vi deg spesifisere dette. Vi minner om at det bare kan kreves innsyn i en
"rimeleg utstrekning" av saker innenfor den angitte sakstypen. Dette
innebærer at organet må ha teknologi til å finne frem til sakene
automatisk. Dersom organet ikke har teknologi til å finne frem i sakene
automatisk, men må gjøre dette manuelt, vil en ikke kunne kreve at et
innsynskrav som gjelder saker av en bestemt art blir tatt under
behandling, jf. veilederen til offentleglova punkt. 9.1

 

Politidirektoratet beklager at henvendelsen ikke ble behandlet innen fem
arbeidsdager i tråd med offentleglova § 32 annet ledd. Vi har for tiden
stor pågang av henvendelser etter offentleglova og behandling av
henvendelsene tar derfor noe lengre tid.

 

Etter offentleglova § 31 kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen.

 

Politidirektoratets avslag kan påklages til Justis- og
beredskapsdepartementet i samsvar med reglene i offentleglova § 32. En
eventuell klage fremsettes i så tilfelle for Politidirektoratet.

 

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Kjære Postmottak POD,

Det er trist at politiet, som skal følge loven og være et godt eksempel, er de aller verste på offentlighet og de aller mest arrogante i å bryte offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen