Palantir hos POD

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir hos POD».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palant...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Viser til mottatt krav om innsyn av 24.5.18 og 28.6.18 om innsyn i
"Palantir hos POD". Ved en inkurie har din henvendelse ikke blitt besvart
innenfor fristen. Politidirektoratet beklager dette.

 

Ad utleveringen:

En del av innholdet i etterspurte dokumenter og enkelte dokumenter vil
være unntatt offentlighet. Dokumentene må gjennomgås før de kan utleveres.
Dokumentomfanget gjør at dette er betydelig mengde arbeid som nødvendigvis
må ta litt tid.

 

Politidirektoratet vil gi deg en utfyllende tilbakemelding innen rimelig
tid.

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet si e-postadresse for førespurnader]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet si e-postadresse for førespurnader]

Kari-Grethe Stave, Politidirektoratet

17 Attachments

Det vises til Deres innsynsbegjæring ad Palantir.

 

· Oppdragsgiver for prosjektet er Politidirektoratet (POD). Alle
dokumenter gjeldende prosjektet (ekstern korrespondanse, visse
beslutninger m.m.) er journalført i Politidirektoratets arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende i prosjektet er Politiets IKT-tjenester (PIT). All
prosjektdokumentasjon arkiveres fortløpende i PIT sitt arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende for anskaffelsen i prosjektet er Politiets Fellestjenester
(PFT) og alle dokumenter gjeldende tilbudsprosess / anskaffelsesprosess er
journalført i PFT sitt arkivsystem (fremkommer av OEP).

 

En del av innholdet i etterspurte dokumenter og enkelte dokumenter vil
være unntatt offentlighet. Noen av dokumentene vil sendes i egen epost
etter denne, på grunn av størrelse på filer.

 

Det er inngått to kontrakter med leverandøren Palantir Technologies UK,
Ltd.

1) SSA_T (Tilpassingsavtale som i grove trekk gjelde for
prosjektperioden). Vi har gjennomgått de enkelt deler av kontrakten og
konkludert som følger:

 

SSA-T Development and Customisation Agreement

SSA-T Appendix 8 – Changes to the general contractual wording

SSA-T Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-T Appendix 10 - Licence terms and conditions for standard software and
free software

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-T Appendix 4 – Project and progress plan

SSA-T Appendix 5 – Testing and approval

SSA-T Appendix 1 – Customer Requirements Specification

SSA-T Appendix 3 - Customer technical platform

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-T Appendix 2 – Contractor solution specification

SSA-T Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

SSA-T Appendix 6 - Administrative provisions

Supplement 1 - Offer letter

Supplement F – Resumes

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

2) SSA_V (Vedlikeholdsavtale som i grove trekk gjelder etter
prosjektavslutning og frem til avtale utløper eller sies opp)

 

SSA-V - Maintenance Agreement

SSA-V Appendix 1 - Customer requirements specification

SSA-V Appendix 3 - Software and equipment to be maintained

SSA-V Appendix 4 - Project and progress plan for the establishment phase

SSA-V Appendix 8 - Changes to the general contractual wording

SSA-V Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-V Appendix 10 - License terms and conditions for standard software and
free software

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-V Appendix 5 - Service level with standardised price reductions

SSA-V Appendix 6 - Administrative provisions

SSA-V Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-V Appendix 2 - Contractor solution specification (description of the
maintenance services)

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

Supplement F – Resumes

Supplement 1 - Offer letter

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

Det bemerkes at enkelte av vedleggene inngår i begge kontrakter og derfor
er listet under begge kontrakter.

 

Vedtak om delvis innsyn er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med
reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker regnet fra mottak
av vedtaket, jr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage oversendes
Politiets Fellestjenester, som videresender den til rett klageinstans.

 

Kopi:   Prosjekteier John Ståle Stamnes, Politidirektoratet

Postmottak Fellestjenester

Postmottak Politidirektoratet

 

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no

Kari-Grethe Stave, Politidirektoratet

4 Attachments

Viser til epost nedenfor og sender som nevnt de resterende dokumenter i
egen epost. Det siste dokumentet sendes på grunn av størrelse i en tredje
epost, som kommer straks.

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

 

 

Fra: Kari-Grethe Stave
Sendt: 24. juli 2018 12:23
Til: '[Innsyns-e-postadresse #947]'
Kopi: Postmottak Fellestjenester; Postmottak POD
Emne: Innsynsbegjæring ad Palantir

 

Det vises til Deres innsynsbegjæring ad Palantir.

 

· Oppdragsgiver for prosjektet er Politidirektoratet (POD). Alle
dokumenter gjeldende prosjektet (ekstern korrespondanse, visse
beslutninger m.m.) er journalført i Politidirektoratets arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende i prosjektet er Politiets IKT-tjenester (PIT). All
prosjektdokumentasjon arkiveres fortløpende i PIT sitt arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende for anskaffelsen i prosjektet er Politiets Fellestjenester
(PFT) og alle dokumenter gjeldende tilbudsprosess / anskaffelsesprosess er
journalført i PFT sitt arkivsystem (fremkommer av OEP).

 

En del av innholdet i etterspurte dokumenter og enkelte dokumenter vil
være unntatt offentlighet. Noen av dokumentene vil sendes i egen epost
etter denne, på grunn av størrelse på filer.

 

Det er inngått to kontrakter med leverandøren Palantir Technologies UK,
Ltd.

1) SSA_T (Tilpassingsavtale som i grove trekk gjelde for
prosjektperioden). Vi har gjennomgått de enkelt deler av kontrakten og
konkludert som følger:

 

SSA-T Development and Customisation Agreement

SSA-T Appendix 8 – Changes to the general contractual wording

SSA-T Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-T Appendix 10 - Licence terms and conditions for standard software and
free software

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-T Appendix 4 – Project and progress plan

SSA-T Appendix 5 – Testing and approval

SSA-T Appendix 1 – Customer Requirements Specification

SSA-T Appendix 3 - Customer technical platform

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-T Appendix 2 – Contractor solution specification

SSA-T Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

SSA-T Appendix 6 - Administrative provisions

Supplement 1 - Offer letter

Supplement F – Resumes

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

2) SSA_V (Vedlikeholdsavtale som i grove trekk gjelder etter
prosjektavslutning og frem til avtale utløper eller sies opp)

 

SSA-V - Maintenance Agreement

SSA-V Appendix 1 - Customer requirements specification

SSA-V Appendix 3 - Software and equipment to be maintained

SSA-V Appendix 4 - Project and progress plan for the establishment phase

SSA-V Appendix 8 - Changes to the general contractual wording

SSA-V Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-V Appendix 10 - License terms and conditions for standard software and
free software

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-V Appendix 5 - Service level with standardised price reductions

SSA-V Appendix 6 - Administrative provisions

SSA-V Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-V Appendix 2 - Contractor solution specification (description of the
maintenance services)

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

Supplement F – Resumes

Supplement 1 - Offer letter

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

Det bemerkes at enkelte av vedleggene inngår i begge kontrakter og derfor
er listet under begge kontrakter.

 

Vedtak om delvis innsyn er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med
reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker regnet fra mottak
av vedtaket, jr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage oversendes
Politiets Fellestjenester, som videresender den til rett klageinstans.

 

Kopi:   Prosjekteier John Ståle Stamnes, Politidirektoratet

Postmottak Fellestjenester

Postmottak Politidirektoratet

 

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [3][epostadresse]
[4]www.politi.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no
3. mailto:[epostadresse]
4. file:///tmp/www.politi.no

Kari-Grethe Stave, Politidirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    15 Supplement I Palantir response to 20161024 minutes from meeting.pdf

    20.7M Download View as HTML

Vedlagt det siste dokumentet, som nevnt i epost nedenfor.

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

 

 

Fra: Kari-Grethe Stave
Sendt: 24. juli 2018 12:26
Til: '[Innsyns-e-postadresse #947]'
Kopi: Postmottak Fellestjenester; Postmottak POD
Emne: Innsynsbegjæring ad Palantir

 

Viser til epost nedenfor og sender som nevnt de resterende dokumenter i
egen epost. Det siste dokumentet sendes på grunn av størrelse i en tredje
epost, som kommer straks.

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [3][epostadresse]
[4]www.politi.no

 

 

 

 

Fra: Kari-Grethe Stave
Sendt: 24. juli 2018 12:23
Til: '[Innsyns-e-postadresse #947]'
Kopi: Postmottak Fellestjenester; Postmottak POD
Emne: Innsynsbegjæring ad Palantir

 

Det vises til Deres innsynsbegjæring ad Palantir.

 

· Oppdragsgiver for prosjektet er Politidirektoratet (POD). Alle
dokumenter gjeldende prosjektet (ekstern korrespondanse, visse
beslutninger m.m.) er journalført i Politidirektoratets arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende i prosjektet er Politiets IKT-tjenester (PIT). All
prosjektdokumentasjon arkiveres fortløpende i PIT sitt arkivsystem
(fremkommer av OEP).

· Utførende for anskaffelsen i prosjektet er Politiets Fellestjenester
(PFT) og alle dokumenter gjeldende tilbudsprosess / anskaffelsesprosess er
journalført i PFT sitt arkivsystem (fremkommer av OEP).

 

En del av innholdet i etterspurte dokumenter og enkelte dokumenter vil
være unntatt offentlighet. Noen av dokumentene vil sendes i egen epost
etter denne, på grunn av størrelse på filer.

 

Det er inngått to kontrakter med leverandøren Palantir Technologies UK,
Ltd.

1) SSA_T (Tilpassingsavtale som i grove trekk gjelde for
prosjektperioden). Vi har gjennomgått de enkelt deler av kontrakten og
konkludert som følger:

 

SSA-T Development and Customisation Agreement

SSA-T Appendix 8 – Changes to the general contractual wording

SSA-T Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-T Appendix 10 - Licence terms and conditions for standard software and
free software

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-T Appendix 4 – Project and progress plan

SSA-T Appendix 5 – Testing and approval

SSA-T Appendix 1 – Customer Requirements Specification

SSA-T Appendix 3 - Customer technical platform

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-T Appendix 2 – Contractor solution specification

SSA-T Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

SSA-T Appendix 6 - Administrative provisions

Supplement 1 - Offer letter

Supplement F – Resumes

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

2) SSA_V (Vedlikeholdsavtale som i grove trekk gjelder etter
prosjektavslutning og frem til avtale utløper eller sies opp)

 

SSA-V - Maintenance Agreement

SSA-V Appendix 1 - Customer requirements specification

SSA-V Appendix 3 - Software and equipment to be maintained

SSA-V Appendix 4 - Project and progress plan for the establishment phase

SSA-V Appendix 8 - Changes to the general contractual wording

SSA-V Appendix 9 - Changes subsequent to the conclusion of the Agreement

SSA-V Appendix 10 - License terms and conditions for standard software and
free software

Supplement B - Self-declaration on wages and working conditions

Supplement G - Standard Maintenance Reporting Format

Supplement H - Open Source Licenses

Supplement 2 - Tender basis 1.0

Dokumenter vedlagt.

 

SSA-V Appendix 5 - Service level with standardised price reductions

SSA-V Appendix 6 - Administrative provisions

SSA-V Appendix 7 - Total price and pricing provisions

Supplement I - Palantir Response to 20161024 Minutes from meeting with
Palantir

Sladdet utgave av dokumentene er vedlagt.

 

SSA-V Appendix 2 - Contractor solution specification (description of the
maintenance services)

Supplement A - Palantir Standard Support Services (O&M) Terms

Supplement C - Palantir Data Integration Pipelines

Supplement D - Palantir Installation Guide

Supplement E - Sharing Data with Palantir

Supplement F – Resumes

Supplement 1 - Offer letter

På bakgrunn av gjennomgang av opplysningene i dokumentene har vi kommet
til at det ikke gis innsyn, da de i det vesentligste inneholder
forretningshemmeligheter jf. offentleglova 13 (1) jf. forvaltningsloven §
13 (1) nr. 2. Sladdingen utgjør størstedelene av dokumentene og etter vår
vurdering er det derfor grunnlag for å unnta dokumentene i sin helhet jf.
offentleglova § 12 bokstav c. Meroffentlighet er da også vurdert jf.
offentleglova § 11.

 

Det bemerkes at enkelte av vedleggene inngår i begge kontrakter og derfor
er listet under begge kontrakter.

 

Vedtak om delvis innsyn er et enkeltvedtak og kan påklages i samsvar med
reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker regnet fra mottak
av vedtaket, jr. forvaltningsloven § 29. En eventuell klage oversendes
Politiets Fellestjenester, som videresender den til rett klageinstans.

 

Kopi:   Prosjekteier John Ståle Stamnes, Politidirektoratet

Postmottak Fellestjenester

Postmottak Politidirektoratet

 

 

Med vennlig hilsen

Kari-Grethe Stave
politiinspektør
Politidirektoratet
Internasjonal seksjon
Telefon: 90 951 915
E-post: [5][epostadresse]
[6]www.politi.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no
3. mailto:[epostadresse]
4. file:///tmp/www.politi.no
5. mailto:[epostadresse]
6. file:///tmp/www.politi.no