Oslo universitetssykehus HF sitt pågående arbeide med oppdatering av faktaark med misvisende og unyansert skremselspropaganda om rusmidler

Innsynsførespurnaden vart avvist av Oslo universitetssykehus HF.

Kjære Oslo universitetssykehus HF,

I epost av 8. januar 2017 skriver Liliana Bachs følgende:

«Vi har ikke hatt noen skriftlig kommunikasjon med eller levert noe innhold til Helsenorge etter at avdeling for rettsmedisinske fag (RE) ble overdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo Universitetssykehus. Faktaark om rusmidler som RE tidligere har hatt ansvar for er under oppussing og ennå ikke tilgjengelig på nett.»

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All ekstern og intern kommunikasjon og alle dokumenter som omhandler arbeidet med oppussing av faktaark om rusmidler som Bachs nevner i sin epost som sitert over.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, eksempelvis Liliana Bachs, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Oslo universitetssykehus HF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo universitetssykehus HF sin håndtering av min innsynshenvendelse «Oslo universitetssykehus HF sitt pågående arbeide med oppdatering av faktaark med misvisende og unyansert skremselspropaganda om rusmidler».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/oslo_u...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Randi Borgen,

1 Attachment

 

Det vises til mail datert 29. juni som er klage over behandling av et
innsynskrav som tidligere er gjort gjeldende av Rusinnsyn og Ola Selvik
som vi oppfatter har samme interesser om innsynskravet og derfor svarer vi
ut forespørslene samlet.

 

Opprinnelig innsynsbegjæring av 30. desember 2017 hadde følgende innhold:

 

«Ekstern og intern kommunikasjon dere har hatt i forbindelse med leveranse
av informasjon til faktaarket om cannabis på Helsenorge.no sine nettsider
(Helsenorge.no oppgir at innholdet er levert av Oslo universitetssykehus)
samt alle andre dokumenter knyttet til saken.

Dokumenter som viser forskningsreferansene som brukes for å begrunne
påstandene i faktaarket.».

 

Parallelt kom det inn innsynsbegjæring med avsender Ola Selvik som gjelder
det samme på andre rusmidler enn cannabis.

 

Henvendelsen ble svart ut 8. januar i år av Liliana Bachs ved Avdeling for
rettsmedisinske fag som har gått til Rusinnsyn og Ola Selvik med
likelydende innhold:

«Vi har ikke hatt noen skriftlig kommunikasjon med eller levert noe
innhold til Helsenorge etter at avdeling for rettsmedisinske fag (RE) ble
overdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. Faktaark
om rusmidler som RE tidligere har hatt ansvar for er under oppussing og
ennå ikke tilgjengelig på nett.»

 

Avdelingens svar ble påklaget i mail datert 11. januar  av Ola Selvik.
Samtidig ble det reist spørsmål om habiliteten til saksbehandler (L.
Bachs) der det ble vist til at «Liliana Bachs har lenge blitt kritisert av
rusreformbevegelsen for å spre ensidige skremselsløgner om narkotika –
blant annet av forskerne Pål Ørjan Johansen og Teri Krebs i EmmaSofia. Hun
har etter mitt syn derfor egeninteresse av å ikke gi vårt innsynskrav en
nøytral saksbehandling».

 

Juridisk kontor i OUS har blitt kontaktet i anledning saken. Vi har
gjennomgått innsynskravet med Avdelingen for rettsmedisinske fag og kan
bekrefte at det ikke er noen dokumenter i saken som kan knyttes til
begjæringen og aktuelt tidspunkt. Når det gjelder spørsmål om habilitet
finner vi det grunnløst. Bachs har opptrådt i sin rolle og forfektet
faglige standpunkt som representerer avdelingen og klinikken.  

 

Avslaget opprettholdes i kraft av at det er intet å utlevere.
Klageinstansen for avslag på innsynsbegjæringer er Helse- og
omsorgsdepartementet. Klagefristen er 3 uker, ref. offentleglova §32.
Under henvisning til deres mail oversendes ikke saken direkte til
klageinstansen i og med at dere opplyser at dere vil vurdere å bringe
saken overfor Sivilombudsmannen.

 

Vi kan opplyse at nye oppdaterte faktaark med forskningsreferanser vil
komme på plass ila høsten.

 

Vi beklager at dere ikke har fått tilbakemelding på henvendelsen innen de
formelle frister som kreves.

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Randi Borgen

Juridisk direktør

Adm.direktør stab | Juridisk

Mobil: +47 957 07 775

Kontor: +47 22 11 79 57

 

 

[1]OUS_logo_midlertidig

 

IKKE SENSITIVT INNHOLD

 

References

Visible links