Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017

Innsynsførespurnaden vart avvist av Oslo politidistrikt.

Kjære Oslo politidistrikt,

Ber om å få utlevert postjournalen for 2017.

Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter». Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Videre følger det av offentleglova § 3 at alle kan «krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.»

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Terje Berntsen, Oslo politidistrikt

1 Attachment

Hei!

 

Det vises til anmodning av 12. juni 2018 om innsyn i Oslo politidistrikts
postjournal for 2017. Vedlagt følger postjournal for ukene 1 til og med
13. Pga store endringer i vår organisasjon og vanskelig
bemanningssituasjonen ble produksjon av postjournal nedprioritert til
fordel for andre løpende arkivoppgaver som ble ansett for å være
viktigere. Fra og med 2018 har vi postjournal.

 

Om vi skal forsøke å lage postjournal for resten av 2017 er en
prioriteringssak. Vi har valgt å besørge løpende produksjon av
postjournalen fra og med 1. januar 2018. Vi beklager dette, og erkjenner
selvsagt at dette ikke er hverken ønskelig eller i henhold til
regelverket, men vi har måttet forholde oss til de ressursene vi har, som
dessverre tvinger oss til slike prioriteringer.

 

Vårt svar kan klages videre til Politidirektoratet innen tre uker.

 

Med vennlig hilsen

Terje Berntsen

avsnittsleder

Tlf. 41538371

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017».

Politidistriktet innrømmer å ikke ha ført postjournal i 2017, og sier de heller ikke har tenkt til å gjøre det. De innrømmer altså lovbrudd, og mener de ikke vil rette opp i dette.

Dette bruker de som begrunnelse for å avslå mitt krav om innsyn i journalen.

Jeg påklager avslaget i tråd med reglene i offenteglova § 32 og gjør samtidig oppmerksom på at jeg vil varsle Arkivverket og Justisdepartementet om lovbruddet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/oslo_p...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no