Ombygging av trikkesporet i Frognerveien

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Monica Stensrud

Kjære Ruter AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse og alle dokumenter knyttet til den planlagte utbedringen/ombyggingen av trikkesporet i området Frognerveien/Solli plass.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Cats Hans, Ruter AS

Hei

Vi viser til henvendelsen under. Ruter har ingen prosjekter med hensykt "utbedringen/ombyggingen av trikkesporet i området Frognerveien/Solli plass".

Prosjektet "Trikk i Skovveien" er det mest nærliggende prosjektet i området. Det er tidligere gitt innsyn i dokumenter og kommunikasjon i saken gjennom Mimes brønn. Denne kan leses på https://www.mimesbronn.no/request/ruters...

Plansaken har vært til offentlig ettersyn desember 2017. Alle merknader, samt kommunikasjon mellom Ruter og Plan- og bygningsetaten kan leses i Plan- og bygningsetatens innsynsløsning på http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksin...

Med vennlig hilsen
Hans Cats
Prosjektleder

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47 902 27 819
Sentralbord +47 400 06 700
www.ruter.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #826]]
Sendt: mandag 7. mai 2018 20.03
Til: Post <[ruter henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ombygging av trikkesporet i Frognerveien

Kjære Ruter AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse og alle dokumenter knyttet til den planlagte utbedringen/ombyggingen av trikkesporet i området Frognerveien/Solli plass.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #826]

Er [ruter henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Ruter AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Monica Stensrud

Kjære Cats Hans,

Det er altså ingen nye dokumenter i saken som er tilkommet siden sist innsyn ble gitt, eller annet materiale som kan være omfattet av ordlyden i dette innsynskravet, som ikke allerede er publisert i de to lenkene du nettopp oversendte?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Cats Hans, Ruter AS

5 Attachments

Hei

Det skal ikke være det, men jeg har ikke tid til å sjekke hva PBE har publisert p.t. Vedlegger derfor de tre dokumentene som vi har kommunisert i ettertid av forrige innsynsbegjæring.

Til info så vil Ruter sende oppdatert komplett reguleringsplanforslag for Skovveien 25. mai.

Med vennlig hilsen
Hans Cats
Prosjektleder

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47 902 27 819
Sentralbord +47 400 06 700
www.ruter.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #826]]
Sendt: tirsdag 8. mai 2018 11.52
Til: Cats Hans <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/00059-3 - Ber om innsyn i dokumentasjon rundt ombygging av trikkesporet i Frognerveien

Kjære Cats Hans,

Det er altså ingen nye dokumenter i saken som er tilkommet siden sist innsyn ble gitt, eller annet materiale som kan være omfattet av ordlyden i dette innsynskravet, som ikke allerede er publisert i de to lenkene du nettopp oversendte?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Cats Hans,

Takk. Og det er altså ingen annen korrespondanse, f.eks. i form av sms eller meldinger på Facebook Messenger, som kan ha betydning for disse sakene, som ikke nå er utlevert?

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Cats Hans, Ruter AS

Ingen annen korrespondanse.

Hans

vis sitert seksjon

Monica Stensrud

Kjære Cats Hans,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud