Olje- og energiministerens arbeidsavtale og kalender 2017

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Olje- og energidepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Olje- og energidepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Olje- og energiministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak.Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil
vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og  arkivsystem ikkje   må sendast oss som fysisk
post i tillegg.

 

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

 

Kjære Olje- og energidepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Olje- og energidepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Olje- og energiministerens arbeidsavtale og kalender 2017».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/olje_o...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak.Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil
vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post i
tillegg.

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

Kjære Olje- og energidepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Olje- og energidepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Olje- og energiministerens arbeidsavtale og kalender 2017».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Da Kongen i statsråd ikke er et reellt klageorgan for avslag på departementenes avgjørelser på innsynskrav, siden de aldri har gitt klager medhold og ikke i realiteten saksbehandler klager, anser jeg at bestemmelsen med femdagersfristen også gjelder departementene.

Det er Sivilombudsmannen som er de facto klageinstans, og offentleglova er på mange måter en skinnlov siden departementene ikke behøver å respektere ombudsmannens avgjørelser.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/olje_o...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementetDette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak. Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming,
vil vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og  arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post
i tillegg.

 

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy. Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

 

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak.Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil
vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post i
tillegg.

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.