Ny personvernforordning - Generelle prosjektdokumenter

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Skattedirektoratet,

Ber om innsyn i sak 2018/29183.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Espantaleon, Jaime, Skattedirektoratet

5 Attachments

Vedlagt følger Skattedirektoratets svar med vedlegg på ditt krav om innsyn
i sak 2018/29183.

 

Jaime Espantaleón

Systemjurist/seniorskattejurist

Skattedirektoratet

Rettsavdelingen,seksjon for skatteforvaltning, systemjuridisk enhet

 

Mobil: +47 91 91 06 62

[1][epostadresse]

[2]www.skatteetaten.no

 

[3]facebook.com/skattenmin

[4]twitter.com/skattenmin

linkedin.com/company/skatteetaten

 

vis sitert seksjon

Kjære Skattedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Skattedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ny personvernforordning - Generelle prosjektdokumenter».

Dere har gitt delvis avslag på opplysninger i enkelte dokumenter, og unntatt andre i sin helhet.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Dere hevder at å gi innsyn vil «hemme Skattedirektoratets saksforberedelse». Ber om at det angis mer konkret på hvilken måte saksforberedelsen vil hemmes dersom det gis innsyn.

Dere behøver ikke vise til § 12 når dere unntar dokumenter på § 14, da § 14 allerede er et unntak som gjelder hele dokumenter. Dette er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Samtidig har dere anledning til å sladde med paragrafen om dere vil gi merinnsyn, slik dere i noen grad gjorde.

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ny_per...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

1 Attachment

 

39395472: Nærmere begrunnelse for avslag om innsyn etter offentleglova.PDF

vis sitert seksjon