Norads avtaler med Bistandsaktuelt

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Ber om innsyn i:

- Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt

- Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter

- Arbeidskontraktene til alle som jobber i Bistandsaktuelt

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

2 Attachments

Innsynsanmodningen besvares i to separate e-poster, hvorav herværende
kommenterer/gir innsyn i dokumenter iht de to første strekpunktene

 

-          Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt
Norad har ingen avtaler med Bistandsaktuelt

 

-          Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter.

o   Bistandsaktuelt finansieres over utviklingsbudsjettets Kap 160, post
01. Målene for budsjettposten er styrende for Bistandsaktuelt sine
aktiviteter, se [1]Prop. 1 S (2016-2017). Offentlig tilgjengelig.

o   [2]Tildelingsbrev nr. 1, 2017. Offentlig tilgjengelig.

o   Det gis innsyn i brev sendt Utenriksdepartementet 27. mai 2011
‘Organisasjonsmessig plassering av Bistandsaktuelt, redegjørelse til
departementet (vedlagt).

o   Det gis innsyn i Redaktørinstruks og formålsparagraf vedtatt 27.08.08
(vedlagt)

 

Arbeidskontraktene til alle som jobber i Bistandsaktuelt
Denne blir besvart i en egen e-post.

 

 

Behandlet av: Astrid Lillethun, Fagdirektør

Godkjent av: Liv Sigurdsson, avdelingsdirektør

Dato: 17. november 2017

Personal- og administrasjonsavdelingen

 

 

 

 

vis sitert seksjon

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

2 Attachments

Vi viser til innsynsbegjæring i

- Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt

- Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter

- Arbeidskontraktene til alle som jobber i Bistandsaktuelt

 

Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær Varsom-plakat og Lov om
redaksjonell frihet i medier. Bistandsaktuelt er medlem av [1]Fagpressen.

Vedlagt er arbeidskontraktene til Gunnar Zachrisen og Jan Speed.

 

Fødselsnummer og kontonummer er sladdet, jf forskrift til offentleglova §
7 bokstav d.

 

Vedtaket om avslag kan påklages. En eventuell klage må rettes til Norad
innen tre uker etter at du har mottatt denne e-posten. Dersom Norad etter
en fornyet vurdering kommer til at avslaget må opprettholdes, vil saken
bli sendt til Utenriksdepartementet/Klima- og miljødepartementet for
endelig avgjørelse.

 

 

Behandlet av Lene Tjøtta, seniorrådgiver
Godkjent av Helle Campbell, underdirektør
Avdeling:  Personal- og administrasjonsavdelingen
Dato:  17.11.2017

 

 

 

 

vis sitert seksjon