NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Hordaland politidistrikt, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Hordaland politidistrikt,

Jeg krever innsyn i kommunikasjonen Christian Stoutland har hatt som gjelder Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i 2016 og 2017 gjennom sin epostadresse i politiet med medhold i offentlighetsloven.

I henhold til offentlighetsloven § 4 er dokumenter som «gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet» omfattet av lovens virkeområde. Narkotika er et av ansvarsområdene til politiet.

På tross av at samme paragraf foreskriver at «dokument som ein medarbeidar i organet har motteke i annan eigenskap enn som tilsett i organet» mener jeg denne korrespondansen er omfattet, da rolleblandingen mellom NNPF og politiet har vist seg å være såpass omfattende at det er vanskelig å skille aktivitet i de to rollene fra hverandre og politiet også jevnlig benytter NNPF til ulike formål.

Det fremgår også av denne nyhetssaken at Stoutland benyttes til narkotikarelatert arbeide i sin rolle som politi:

https://www.nrk.no/hordaland/17-pagrepet...

Kommunikasjon mellom politiet og NNPF er eksemplevis naturlig nok omfattet av lovens virkeområde. Offentlighetsloven er dessuten ment for å avdekke nettopp denne formen for rolleblanding, som kan være kritikkverdig.

Minner om at offentlighetsloven også omfatter dokumenter som ikke er korrekt journalført, og ber om en gjennomgang også av dette.

Innsynsbegjæringer skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Hordaland, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.
E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

Venleg helsing
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.
E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

Vennlig hilsen
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Postmottak PDI Hordaland, Hordaland politidistrikt

Viser til anmodning om innsyn

Anmodningen om innsyn er avslått jfr Offl. 28.2 Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.

Meroffentlighet er vurdert.

Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt innen 3 - tre - uker fra mottak av avslag

Mvh
Postmottak Hordaland politidistrikt

[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

Hordaland politidistrikt

Politihuset i Bergen

Telefon: 55 55 63 00

E-post:
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

www.politi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #362]]
Sendt: 16. mai 2017 16:13
Til: Postmottak PDI Hordaland
Emne: innsyn etter Offentleglova - NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding

Kjære Hordaland politidistrikt,

Jeg krever innsyn i kommunikasjonen Christian Stoutland har hatt som gjelder Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i 2016 og 2017 gjennom sin epostadresse i politiet med medhold i offentlighetsloven.

I henhold til offentlighetsloven § 4 er dokumenter som «gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet» omfattet av lovens virkeområde. Narkotika er et av ansvarsområdene til politiet.

På tross av at samme paragraf foreskriver at «dokument som ein medarbeidar i organet har motteke i annan eigenskap enn som tilsett i organet» mener jeg denne korrespondansen er omfattet, da rolleblandingen mellom NNPF og politiet har vist seg å være såpass omfattende at det er vanskelig å skille aktivitet i de to rollene fra hverandre og politiet også jevnlig benytter NNPF til ulike formål.

Det fremgår også av denne nyhetssaken at Stoutland benyttes til narkotikarelatert arbeide i sin rolle som politi:

https://www.nrk.no/hordaland/17-pagrepet...

Kommunikasjon mellom politiet og NNPF er eksemplevis naturlig nok omfattet av lovens virkeområde. Offentlighetsloven er dessuten ment for å avdekke nettopp denne formen for rolleblanding, som kan være kritikkverdig.

Minner om at offentlighetsloven også omfatter dokumenter som ikke er korrekt journalført, og ber om en gjennomgang også av dette.

Innsynsbegjæringer skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #362]

Er [Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Hordaland politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

Innsynskravt ble avslått den 22. mai. Jeg påklager avslaget.

I avslaget viser dere til § 28(2) som foreskriver: «Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art. Dette gjeld ikkje når det blir kravd innsyn i ein journal eller liknande register.»

Både person, tema og tidsrom er definert. I alle moderne epostsystem er det mulig å søke, jeg er derfor av den oppfatning at dette også er snakk om et register som likner en journal.

Alle andre innsynsbegjæringer jeg har sendt andre offentlige instanser som ber om et bestemt tema, navngir dem det gjelder og ber om denne informasjonen i en periode på ett eller to år har blitt innfridd. Det er vanskelig å forstå at det skulle være annerledes i denne saken. Minner også om veiledningsplikten, i at dere plikter å veilede meg til informasjonen. Kan akseptere et innskrenket tidsrom, f.eks. om dere kan begrunne det, og ber i så fall om å bli veiledet.

Jeg er kjent med at tidligere innsynskrav som antakelig ville omfattet samme materiale er blitt avvist etter § 4 bokstav e, og finner det derfor oppsiktsvekkende at dere plutselig bruker § 28. I alle tilfelle er jeg av edn oppfatning at materialet heller ikke kan unntas etter § 4 bokstav e , all den tid materialet «gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet».

Viser i denne sammenheng til følgende artikkel i Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/kultur/politi-pa...

På bakgrunn av dette ber jeg om en ny vurdering.

Dersom avslaget opprettholdes, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans uten ugrunna opphold med kopi til meg, jf. § 32(3). Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg i første omgang kun om en ny vurdering med utvidet begrunnelse etter offl. § 31(2). Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/nnpf_l...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Hordaland, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.
E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

Venleg helsing
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.
E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

Vennlig hilsen
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Kjære Postmottak PDI Hordaland,

I forhold til klagen på avslag på innsyn vil jeg presisere at kravet ble avslått den 23. mai, ikke den 22. slik jeg skrev i klagen. Beklager skrivefeilen. Ber om at denne presiseringen tillegges klagen.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Postmottak PDI Hordaland,

Beklager, 22. mai var visst korrekt allikevel, så på en annen sak.

Ser frem til å få svar på klagen.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Hordaland politidistrikt

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova NNPF leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding.pdf

    190K Download View as HTML

Hei,

 

Politidirektoratet mottok 29. mai 2017 oversendelse fra Vest
politidistrikt av vedlagte klage over avslag på krav om dokumentinnsyn.
Saken er registrert hos Politidirektoratet med ref.nr. 201702307.

 

Utgangspunktet er at denne type saker behandles innen 2 uker. Grunnet stor
arbeidsmengde og andre prioriterte oppgaver må det imidlertid påregnes noe
lengre saksbehandlingstid.

 

Så snart saken er ferdigbehandlet vil du motta Politidirektoratets vedtak.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver
Politidirektoratet
Juridisk stab
Telefon: (+47) 41 50 71 50
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Jeg har en tilsvarende klagesak gående med Oslo politidistrikt. Som dere kan lese av korrespondansen i den saken på følgende lenke, forsøker distriktet å blokkere klagebehandling gjennom et forsøk på omgåelse av offentleglova.

https://www.mimesbronn.no/request/norsk_...

Jeg har ganske mye erfaring med innsynskrav. Denne typen oppførsel er relativt vanlig i saker det er det er knyttet sterke følelser til innsynskravet og organet ikke vil gi innsyn. Jeg kan ikke akseptere dette forsøket på å omgå og sabotere klagebehandling og formålet med offentleglova fra Oslo politidsitrikt, og ber derfor om at dere følger opp med distriktet for å sikre skikkelig saksgang i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

I forhold til innsynskravne som gjelder medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening tror jeg dere gjør saksbehandlingsfeil. Jeg viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, s. 36:

«Dei dokumenta som fell utanfor, vil særleg vere dokument som ein medarbeidar i forvaltningsorganet har på arbeidsplassen i annan eige- skap enn som tenestemann i organet, til dømes som privatperson, medlem av eit utgreiingsutval eller medlem eller tillitsvalt i ei fagforeining eller eit politisk parti. At slike dokument fell utanfor, er no uttrykkjeleg slått fast i § 4 tredje ledd bokstav e.

I praksis kan det av og til vere vanskeleg å trekkje grensa mellom saksdokument for organet og ulike private dokument som knyter seg til anna verksemd. Dette gjeld særleg i tilfelle der eit privat dokument også omhandlar eller inneheld opplysningar om eit saksområde som høyrer inn under forvaltningsorganet sitt ansvarsområde. I slike tilfelle må ein gjere ei konkret vurdering.

Utgangspunktet for vurderinga er innhaldet i dokumentet. Det er eit grunnvilkår at dokumentet inneheld opplysningar som etter sin art kan brukast i verksemda i organet. Dersom dokumentet fyrst inneheld slike opplysningar, skal det ikkje mykje til for at eit dokument som i utgangspunktet har ein privat karakter likevel må reknast for å vere eit saks- dokument for forvaltningsorganet. Til dømes vil eit dokument som ein tenestemann eller ein politikar har motteke som privatperson, og som inneheld opplysningar om ei sak som er til handsaming i forvaltnings- organet, normalt vere å rekne for eit saksdokument for organet dersom det er sendt på grunn av saka og inneheld opplysningar som kan vere av verdi for avgjerda i saka. Dersom det er fleire årsaker til at dokumentet er sendt, typisk både på grunn av saka og på grunn av det personlege tilhøvet mellom avsendaren og mottakaren, må det gjerast ei konkret vurdering som nemnt i førre avsnitt. Under alle omstende er det innhal- det i dokumentet som er avgjerande, og ikkje kvar det er sendt, kven det er adressert til eller andre formelle tilhøve ved dokumentet. Dersom eit dokument er av blanda karakter, slik at det inneheld både private opplysningar og saksopplysningar, kan dei private opplysningane strykast i den kopien som det blir gitt innsyn i.

Dei særlege spørsmål som oppstår i samband med dokument som blir sende til og frå den politiske leiinga i forvaltningsorgan er det gjort utførleg greie for i St.meld. nr. 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltninga2 punkt 5.6 (s. 66 følgjande). Utgreiinga i denne vil også vere retningsgivande for grensedragingane av kva dokument som inngår i slik korrespondanse som skal reknast som saksdokument for organet.

Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsa- ming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Ber dere ta hensyn til dette i klagebehandlingen.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

Hva er status på denne henvendelsen?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/nnpf_l...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Hordaland, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.
E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

Venleg helsing
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.
E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

Vennlig hilsen
Vest politidistrikt
[Hordaland politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

Viser til henvendelse datert 13.11.2017. Av henvendelsen fremgår det at den skal være en klage på Hordaland politidistrikt (nå Vest politidistrikt) sin håndtering av et innsysnskrav nærmere angitt som «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».
Dernest etterspørres status på samme innsynskrav.

Det er til slutt vist til en lengre URL i henvendelsen som skal inneholde mer informasjon om korrespondansen som ligger forut for denne henvendelsen.
Sistnevnte URL er ikke mulig å få åpnet og det fremstår ikke som klart om dette skyldes midlertidige eller mer permanente årsaker.

Henvendelsen kommer fra en @mimesbronn.no-adresse og det er oppgitt at svaret skal sendes til samme adresse.
Det er derfor å anta at dette må gjelde et innsynskrav (Hordaland) politidistriktet har mottatt fra pseudonymet "Rusinnsyn" fra tjenesten "mimesbronn.no" og som gjelder «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

På mimesbronn.no ser det ut til å være ett (1) innsynskrav som svarer til disse kriteriene.
I så fall gjelder det et innsynskrav politidistriktet mottok 16. mai, avslo 22. mai med henvisning til offll. § 28.2 og som ble påklaget samme dag.
Vest politidistrikt tok ikke klagen til følge og oversendte klagen til Politidirektoratet den 26. mai for behandling der.

Vest politidistrikt kjenner ikke status på Politidirektoratet sin behandling av akkurat denne klagen.
Av "mimesbronn.no" fremgår det at pseudonymet "Rusinnsyn" i ettertid har kommunisert med Politidirektoratet om denne klagen og burde være kjent med at status for klagen er at den er til behandling i Politidirektoratet..

Med hilsen

Vest politidistrikt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #362]]
Sendt: 28. oktober 2017 19:42
Til: Postmottak PDI Hordaland
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

Hva er status på denne henvendelsen?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #362]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

Jeg er ikke kjent med resultatet, og ber dere finne ut av det.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/nnpf_l...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Hordaland, Hordaland politidistrikt

Vest politidistrikt har fått ny e-post adresse - Neste gang vennligst bruk : [epostadresse]

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.
E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

Venleg helsing
Vest politidistrikt
[epostadresse]
www.politiet.no<http://www.politiet.no>

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.
E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

Vennlig hilsen
Vest politidistrikt
[epostadresse]
www.politiet.no<http://www.politiet.no>

Kjære Hordaland politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Hordaland politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «NNPF-leder Christian Stoutland sin mulige rolleblanding».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn.

Da det nå er gått over et halvt år uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/nnpf_l...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak Vest politidistrikt, Hordaland politidistrikt

Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke
e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringa 02800.

E-post vert opna kvardagar kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame vert ikkje registrert eller vidaresendt.

 

Venleg helsing

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[1]www.politi.no

 

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at Vest politidistrikt har mottatt
din e-post. Vi vil behandle den så snart som mulig. Du kan også kontakte
ditt lokale politidistrikt ved å ringe 02800.

E-post blir åpnet hverdager kl. 08.00 - 15.00.

 

Reklame blir ikke registrert eller videresendt.

 

Vennlig hilsen

Vest politidistrikt

[epostadresse]

[2]www.politi.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politi.no
2. file:///tmp/www.politi.no