Mina Gerhardsens korrespondanse om økonomiske misligheter i Norad

Ventar på klagehandsaming hos Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse Mina Gerhardsen og ledelsen i Norad har hatt om økonomiske mislighetssaker og rapporten om dette som er omtalt på deres nettsider i 2018.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Vi viser til deres henvendelse under.

Mina Gerhardsen har ikke hatt korrespondanse om sakene det etterspørres. «Norads ledelse» blir for uspesifikt til at det er mulig å behandle uten å bruke urimelig mye ressurser på søk og oppstilling.

Med vennlig hilsen
Norad-Post-Innsyn

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Tolker svaret deres som at dere ønsker å veilede meg slik dere er pliktige til i henhold til fvl. § 11.

Jeg kan ikke se at det er for ressurskrevende å gi innsyn i Norads ledelse sin korrespondanse om disse mislighetene, men dersom dere ønsker en begrensning vil jeg gjerne avgrense det til å gjelde avdelingslederne i de avdelingene som jobber med de aktuelle tilskuddsmottakere i de to sakene som har ført til høyest tilbakebetalingskrav samt Norads leder sin korrespondanse i disse to sakene.

Avslag på innsynskrav skal forøvrig begrunnes med henvisning til presis lovhjemmel, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31 første ledd.

Ber om et juridisk korrekt svar og en utvidet begrunnelse i samsvar med offl. § 31 andre ledd dersom mitt svar på deres anmodning om presisering ikke fører til at dere innsynsvurderer eller utleverer dokumenter..

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Mina Gerhardsens korrespondanse om økonomiske misligheter i Norad».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/mina_g...

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn