Lovdata innsyn nytt forsøk del 1

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Ber med dette om innsyn i sakene i følgende liste: https://www.mimesbronn.no/request/1386/r...

Ber om snarlig svar.

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til e-post 26. oktober 2018 med krav om innsyn i mer enn 500
journalposter i perioden fra 1991 til 2018 som gjelder stiftelsen Lovdata.

 

Vi viser også til oversendelse 24. august 2018 av 59 dokumenter vedrørende
oppnevning av medlemmer til Lovdatas styre, og til kongelig resolusjon 28.
september 2018 om behandling av klage over avslag på begjæring om innsyn i
dokumenter som gjelder stiftelsen Lovdata. Journalpostene som ble vurdert
i forbindelse med klagesaken, vil ikke bli gjennomgått av departementet og
oversendt på nytt.

 

Som opplyst i brev 17. juli 2018, og som det fremgår av journaloversikten,
gjelder et større antall journalposter kvitteringer i forbindelse med
kunngjøringer i Norsk Lovtidend. For øvrig forekommer det en del
likelydende dokumenter med forskjellige mottakere, f.eks. brevene som
gjelder endringer i abonnementsordningen for Norsk Lovtidend. Vi ber deg
om å ta stilling til om du har behov for alle disse likelydende brevene,
og viser til at det fremgår av journaloversikten hvem brevene har vært
sendt til. For at vi skal kunne behandle innsynskravet på en effektiv og
god måte, ber vi deg om å angi hvilke dokumenter i journaloversikten som
er av interesse, eventuelt hvilke dokumenter som ikke er av interesse.

 

Vi gjør også oppmerksom på at dokumenter i perioden fra 1991 til 2004 har
blitt deponert til Riksarkivet. Dette gjelder 242 journalposter. Arbeidet
med disse journalpostene vil bli særlig ressurs- og tidkrevende for
Riksarkivet og departementet, og behandlingen vil derfor kunne ta
uforholdsmessig lang tid. Vi der deg derfor om å angi hvilke dokumenter
fra denne tidsperioden som har interesse for deg, slik at vi kan innhente
disse fra Riksarkivet før vi foretar en innsynsvurdering.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Innsyn
Seksjon for dokumentforvaltning
[1][epostadresse]

 

P Tenk miljø - Redd et tre!

Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

 

 

vis sitert seksjon

Kjære JD,

Jeg ønsker innsyn i alle dokumentene som jeg viste til i tidl e-post. Inkl. Likelydende e-poster/brev/dokumenter. Årsaken til det er for å vise hvor omfattende kontakt departementet har med den offentlig eide private stiftelsen Lovdata.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 14/7474-2 Forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/7411-4 Ny salærsats for advokater mv. og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/8317-7 Narkotikaprogram med domstolskontroll
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/7367-2 Høring - stykkprisforskrift - forskriftsendring
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/3614-2 Vedtak til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/8748-14 Samlesak - generelle henvendelser om pass - visum - ID-kort
Dokument: Henvendelse om lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/8748-19 Samlesak - generelle henvendelser om pass - visum - ID-kort
Dokument: Ad Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/4744-1 Fastsetting av forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved lokalstyrevalget i 2015
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/768-5 Departementsforeleggelse - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved lokalstyrevalget 2015
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 14/7047-43 Diverse immaterialrett 2014 - 2015
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring av endringer i planteforedlerforskriften (pant i patenter og planteforedlerretter)

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/7047-41 Diverse immaterialrett 2014 - 2015
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring av endringer i betalingsforskriften (pant i patenter og planteforedlerretter)

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/5977-1 Henvendelse om standardkontrakt for åremålsstillinger i staten - Statens personalhåndbok og lovdata
Dokument: Henvendelse om standardkontrakt for åremålsstillinger i staten - Statens personalhåndbok og lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/5977-2 Henvendelse om standardkontrakt for åremålsstillinger i staten - Statens personalhåndbok og lovdata
Dokument: Statens personalhåndbok og Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/5977-3 Henvendelse om standardkontrakt for åremålsstillinger i staten - Statens personalhåndbok og lovdata
Dokument: Statens personalhåndbok og lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/8454-22 Endringer i barnebortføringsloven - oppfølging av arbeidsgrupperapporten om internasjonal barnebortføring
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - forskrift og skjema

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/7282-17 Rundskriv om internasjonal barnebortføring - oppfølging av arbeidsgrupperapporten om internasjonal barnebortføring
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - forskrift og skjema

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/3145-46 Høring - utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/8235-4 Årlig heving av den offentlige salærsatsen og stykkprissatser for visse medisinske sakkyndige
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - forskrift og skjema

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/8556-3 Rundskriv om fri rettshjelp
Dokument: Rundskriv om fri rettshjelp

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/8317-17 Narkotikaprogram med domstolskontroll
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3180-1 Henvendelse om tilgang til lovdata
Dokument: Henvendelse om tilgang til lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3180-2 Henvendelse om tilgang til lovdata
Dokument: Henvendelse vedrørende Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3870-1 Henvendelse om Lovdata
Dokument: Henvendelse om tingslysningsavgjørelser og lovdata 1900-1989

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3822-2 Vedtak til lov om endringer i politiloven - utnevning av visepolitimestere på åremål
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3103-3 Nedleggelse av Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4341-1 Vedtatte politivedtekter 2011
Dokument: Vedtatte politivedtekter 2011 - spørsmål om fremgang for godkjennelse i Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4363-1 Kvittering fra Lovdata
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/2917-5 Konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker - Luganokonvensjonen av 30102007
Dokument: Endringer i Lugano-konvensjonen - orientering til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4053-4 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Norsk Lovtidend - avvikling av trykt utgave - overgang til digital versjon

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3073-8 Elektronisk kommunikasjon med domstolene - forskriftsendring
Dokument: Kvittering for mottatt forskrift og skjema - Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/3073-9 Elektronisk kommunikasjon med domstolene - forskriftsendring
Dokument: Kvittering for mottatt forskrift og skjema - Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/6952-2 Forskrift om register over befolkningen for Svalbard
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - Lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/7795-2 Sanksjon og ikraftsetting av lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/5671-3 Forskriftsendring - endring av gebyrer for famileinnvandringssaker
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/7581-3 Endringer i utlendingsforskriften - endret begrepsbruk som følge av ny skatteforvaltningslov og retting av inkurier
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/7885-2 Forskrift om endring i rettshjelpforskriften
Dokument: Forskrift om endringer i rettshjelpsforskriften

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/7730-7 Nasjonalt og tidsavgrenset våpenamnesti
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/1784-87 Direktoratet for nødkommunikasjon - DNK
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/2375-34 Høring - Sogn og Fjordane tingrett - sammenslåing
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/182-7 Departementsforeleggelse av utkast til kongelig resolusjon om forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/6129-14 Avtale mellom Norge og Russland om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere - Neiden grunnkrets
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti - Endring av vedlegg 19 til utlendingsforskriften - UdiSak 17/00439

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1926-60 Sammenslåing av Stokke - Andebu og Sandefjord kommuner
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4487-8 Kongelig resolusjon - ny instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet beredskap og krisehåndtering
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2251-7 Departementsforeleggelse - utkast til kgl res - endringer i politiregisterforskriften - nytt kapittel 74
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/661-27 Oversettelser av JDs sentrale lovverk til engelsk
Dokument: Søketreff på sentrale lover i Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/5104-27 Apostille - rundskriv
Dokument: Rundskriv om apostille

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 14/7752-21 Apostille - generelle henvendelser
Dokument: Apostille - generelle henvendelser

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/5104-28 Apostille - rundskriv
Dokument: Apostille - rundskriv

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4076-19 Departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat og forslag til ny forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll
Dokument: Kvittering for mottatt kunngjøring i Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/3398-14 Lov- og forskriftsteknikk og -forberedelse Lovdata mv.
Dokument: Lovdatas regelrapport - feil i ekteskapsloven § 36

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-1 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-3 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

6 Attachments

Sak: 17/6384-6 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/8136-3 Rettsgebyrforskriften
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2205-75 Svalbardbudsjettet 2018
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - Svalbardbudsjettet 2018 I

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2205-76 Svalbardbudsjettet 2018
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - Svalbardbudsjettet 2018 II

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/1852-23 Høring - Sammenslåing av fire tingretter i Vestfold
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/502-2 Sammenslåing av fire tingretter i Vestfold
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

13 Attachments

Sak: 17/6053-4 Vedrørende fastsetting av endring i ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten - kunngjøring
Dokument: Vedrørende oppdatering av strukturinformasjon på Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/6120-4 Inndrivelse av nordiske bøter i Danmark - forksriftsendring
Dokument: Kunngjøring - Forskrift odm endring om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv - Kvittering for mottatt fra Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2901-3 Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5171-4 Utkast til Prop L - endringer i lov om nordiske dommer på straff mv - Endringer i straffegjennomføringsloven
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-1 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/901-18 Departementsforeleggelse - Prop L om endringer i utlendingsloven som følge av ny personvernforordning
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3319-2 Forskrift om endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3184-6 Våpeninstruksen
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring - lti

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-3 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Spørsmål om innsyn vedrørende stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/3184-9 Våpeninstruksen
Dokument: Vedtak om endring i våpeninstruks for politiet - Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-6 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Begjæring om innsyn i avtalen mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-4 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Foreløpig svar på spørsmål om innsyn vedrørende stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/4001-2 Meddelelse til Lovdata om ikraftsetting av ny personopplysningslov
Dokument: Meddelelse til Lovdata om ikrafttredelse av ny personopplysningslov

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/3462-7 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Begjæring om innsyn i avtalen mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992 - Bestilling av dokumenter fra Riksarkivet

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-8 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-7 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Begjæring om innsyn i konkurransegrunnlag for avtale med Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-8 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Etterlyser svar på innsynskrav om konkurransegrunnlag for avtale med Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-10 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Svar på innsynsbegjæring i konkurransegrunnlaget for avtalen mellom Stiftelsen Lovdata og Justisdepartementet

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3462-11 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/4609-5 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319
Dokument: Begjæring om innsyn i avtalen mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/3462-12 Diverse krav om innsyn i dokumenter
Dokument: Innsynsbegjæring - avtale med Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/4901-2 Ikrafttredelse av lov 22052018 nr 79 og fastsetting av forskrift om opptak i retten
Dokument: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-12 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Foreløpgsvar - innsynsbegjæring i avtale mellom JD og Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/6384-13 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Svar på innsynsforespørsel - avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4053-7 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 15/6063-2 Europeisk konferanse for LOVDATA
Dokument: Europeisk konferanse - lovdata

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i Offl. § 14 1. ledd

Meirinnsyn er vurdert, jf. offentleglova § 11.

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/426-210 EU - Europeisk samarbeid på justis- og innenriksfeltet - Arbeidsgruppe for visumspørsmål - VISA 2015
Dokument: Visumfrihetsavtalen mellom EU og Colombia

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/5601-4 Visumfrihetsavtale mellom Norge og Colombia
Dokument: Visumfrihetsavtalen mellom EU og Colombia ble signert i dag og trer i kraft fra i morgen - UDI kan nå sende oppdatering av vedl 5 i utlf til Lovdata - Visa Waiver Agreement between the EU and Colombia

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/590-1 Spørsmål angående Lovdatas formulering av art. 6 & Forvatningslovens habilitetsregler
Dokument: Spørsmål angående Lovdatas formulering av art. 6 & Forvatningslovens habilitetsregler

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/4053-1 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Norsk Lovtidend - avvikling av trykt utgave - overgang til digital versjon

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/4053-3 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Norsk Lovtidend - avvikling av trykt utgave

Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med heimel i Offl. § 14 1. ledd
Meirinnsyn er vurdert. jf. offentleglova § 11.

Avslag på på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32.
Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 16/4053-2 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Brev vedrørende avvikling av trykt utgave av Norsk Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/661-1 Oversettelser av JDs sentrale lovverk til engelsk
Dokument: Lovdatas referat fra møtet 25012017

Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med heimel i Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Avslag på på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32.
Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/469-9 Forliksrådene 2017
Dokument: Tilgang til lovdata PRO for forliksrådets medlemmer samt SFN og økonomi

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/1242-12 Gjennomføring av Seveso III direktivet- ny storulykkesforskrift
Dokument: Lovdata - Ny storulykkeforskrift

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/469-13 Forliksrådene 2017
Dokument: Tilgang til lovdata PRO for forliksrådets medlemmer samt SFN og økonomi

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/469-14 Forliksrådene 2017
Dokument: Tilgang til lovdata PRO for forliksrådets medlemmer samt SFN og økonomi

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3398-5 Lov- og forskriftsteknikk og -forberedelse Lovdata mv.
Dokument: Hvordan endringer i EØS-henvisninger skal meldes inn til Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak: 17/6717-1 Forskriftsteknikk på forskrift om ansvarsfordeling etter kulturminneloven
Dokument: Forskrift om ansvarsfordeling etter kulturminneloven uten Lovdata-mal

Dykkar krav om innsyn i dokument er avslått med heimel i Offl. § 15 1. ledd 2. punktum.

Meirinnsyn er vurdert, jf. offentleglova § 11.

Avslag på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32. Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4053-5 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Norsk Lovtidend avregning av årgangen

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4053-6 Kunngjøring i Norsk Lovtidend
Dokument: Norsk Lovtidend avregning av årgangen

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/661-19 Oversettelser av JDs sentrale lovverk til engelsk
Dokument: Oversatt JD-regelverk hos Lovdata

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/661-7 Oversettelser av JDs sentrale lovverk til engelsk
Dokument: Tillegg til Lovdatas referat fra møtet 25012017 - Oversikt oversatte lover

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/1382-16 Forum for lovteknikk og lovforberedelse
Dokument: Dag Hoelseths presentasjon 12102017 - Kunngjøring i Lovtidend

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/1382-15 Forum for lovteknikk og lovforberedelse
Dokument: Ida Vangens presentasjon 12102017 - Lovdatas regelrapporter

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/6384-11 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Innsynskrav i konkurransegrunnlag for avtale mellom Lovdata og Justisdepartementet

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/6384-11 Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende avtale mellom Justisdepartmentet og Stiftelsen Lovdata
Dokument: Innsynskrav i konkurransegrunnlag for avtale mellom Lovdata og Justisdepartementet

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Vi gjør oppmerksom på at Jon Bings notat, «Gjenbruksdirektivet, rettsavgjørelser og rettslige informasjonstjenester» (2005), kan ha opphavsrettslig vern. Det følger av offentleglova § 7 første ledd at informasjon som det er gitt tilgang til etter offentleglova, kan brukes dersom ikke annen lovgivning eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. I veilederen til offentleglova heter det at «[n]år informasjonen er underlagt rettane til ein eller fleire tredjepersonar, må eventuell bruk klarerast med desse personane for å være lovleg. Er informasjonen verna etter åndsverklova er dette òg eit døme på at det vil kunne vere ulovleg å bruke informasjonen» (punkt 4.7 s. 57). Det vises derfor til åndsverkslovens regler om opphavsrett og opphavsrettens innhold.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 04/4314-4 og 07/6695-7

 

Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med
heimel i Offl. § 13 1. ledd jf. fvl. §13 1. ledd nr. 1

 

Avslag på på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i
offentleglova § 32.

Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet,
jf. forvaltningslova § 32.

Klageinstansen er Kongen i statsråd.

 

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd,
mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov
om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

 

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjonsavdelinga

Seksjon for dokumentforvaltning

[1][epostadresse]

 

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

62 Attachments

Sak:
07-4007-3-3
07-6920-5
08-1041-2
08-1858-5-1
08-1858-5-2
08-1858-5-3
08-7873-4
09-2226-1
09-3011-1-1
09-3011-1-2
09-3011-2-1
09-3011-2-2
09-6267-1
09-6267-2-1
09-6267-2-2
09-6267-3
09-6267-4
09-6267-5
09-6267-6
09-6267-7
09-6267-8
04-394-16
04-609-1
04-609-2
04-1151-2
04-1238-2
04-2950-3
04-4072-1
04-4453-30-1
04-4453-30-2
04-4453-30-3
04-5781-7
04-6589
04-10074-1-1
04-10074-1-2
04-11571-1
04-11571-4
04-11807-1-1
04-11807-1-2
04-11807-2
04-11807-3
04-11807-4-1
04-11807-4-2
04-11807-5
05-4496-1
05-6557-25-1
05-6557-25-2
06-785-1
06-785-2-1
06-785-2-2
06-785-3
06-785-4
06-785-5
06-785-6-1
06-785-6-2
06-4864-4
07-2958
07-4007-1-1
07-4007-1-2
07-4007-2
07-4007-3-1
07-4007-3-2

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumenta følgjer vedlagt.

Med helsing
Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/469-16 Forliksrådene 2017
Dokument: Informasjon Lovdata Pro-brukere

Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med heimel i
Meirinnsyn er vurdert. jf. offentleglova § 11.

Avslag på på innsynskrav kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32.
Ei eventuell klage skal sendast til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. forvaltningslova § 32.
Klageinstansen er Kongen i statsråd.

Vi gjer merksam på at dersom klaga blir handsama av Kongen i statsråd, mistar klagaren retten til å klage saka inn for Sivilombodsmannen, jf. lov om Stortingets ombodsmann for forvaltninga § 4 andre ledd bokstav b.

Klagefristen er tre veker, jf. forvaltningslova § 29.

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

21 Attachments

Vi viser til krav om innsyn 31. oktober 2018, som delvis ble besvart ved
oversendelser 28. november 2018, departementets ref. 18/3462.

 

Som opplyst i vår e-post 8. november 2018, kunne ikke departementet ta
stilling til innsynskravet i sin helhet, fordi flere av sakene hadde blitt
deponert til Riksarkivet. Departementet anmodet 19. november 2018
Riksarkivet om å oversende kopier av de deponerte dokumentene. Riksarkivet
oversendte 22. januar 2019 det etterspurte materialet. Departementet har
nå gjennomgått dokumentene, og en oversikt over departementets vurdering
fremgår av vedlagte dokument.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med offentleglova § 32. En
eventuell klage skal sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, jf.
forvaltningsloven § 32. Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven §
29. Klageinstansen er Kongen i statsråd. Dersom en klage behandles av
klageinstansen, mister klageren retten til å klage saken inn for
Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven § 4 annet ledd bokstav b.

 

 

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjonsavdelingen

Seksjon for dokumentforvaltning

[1][epostadresse]

 

 

vis sitert seksjon