Lønnsøkninger for ledere og lønn for stillingskodene i kommunene

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Oslo kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger etatsjefer og kommunalsjefer har hatt i løpet av sine ansettelsesperioder.

– Årslønn og navn på de to siste etatsjefene og kommunalsjefene i rekken som har hatt stillingene før dem.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Oslo kommune

1 Attachment

 Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [1][epostadresse]

 

 

 

[2]www.oslo.kommune.no  

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Kjære Oslo kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver for angående Oslo kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsøkninger for ledere og lønn for stillingskodene i kommunene».

Samtlige andre offentlige organ, nå et tosifret antall, har klart å utlevere dataene jeg har bedt om i løpet av én enkelt virkedag, noe som tyder på at det er meget enkelt for dere å fremskaffe dataene jeg har bedt om.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt.

Jeg ber dere konkret angi hva som er veldig forskjellig med deres regnskapsprogram, som gjør at dere ikke klarer å utlevere oppstillingen. Dere har ikke anledning til å bruke mer enn 10 virkedager på å utarbeide den utvidede begrunnelsen, og jeg kommer til å påklage avgjørelsen til Fylkesmannen dersom jeg ikke gis fullt innsyn, men trenger altså en begrunnelse fra dere først.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnso...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Oslo kommune

2 Attachments

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]