Lønnsnivået i Vinmonopolet

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og dere i tillegg selv har adgang til å publisere disse lønningene på internett, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Svensson, Ellen, AS Vinmonopolet

2 Attachments

Ref din henvendelse.

 

Vedlagt liste.

Til din orientering vil alle ansatte som er omfattet av innsynet bli
varslet i egen mail i tråd med personvernloven om at du har bedt om innsyn
i lønnsdata.

 

 

Med hilsen

 

Ellen Svensson

HR Sjef

 

AS VINMONOPOLET 

Akersgata 51, 0180 Oslo

Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

[mobilnummer]

Tlf: 22 01 50 00 

Web: [1]www.vinmonopolet.no

 

[2]cid:17F6A5D9-D50E-4482-83B6-D8AFD8E8702F

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[3][Innsyns-e-postadresse #1177]>
Sendt: mandag 2. juli 2018 00:10
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[4][AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Vinmonopolet

Kjære AS Vinmonopolet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for
lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover,
oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at
«opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje
underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av
noen av unntakene i loven og dere i tillegg selv har adgang til å
publisere disse lønningene på internett, jf. offentlegforskrifta § 7 andre
ledd bokstav e, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av
innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at
personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter
offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende
personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet
og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak
2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft
Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #1177]

Er  [6][AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.vinmonopolet.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1177]
4. mailto:[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1177]
6. mailto:[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
7. https://www.mimesbronn.no/change_request...
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Svensson, Ellen,

Dere må gjerne varsle dem, det bryr jeg meg fint lite om.

Åpenhet om dette er en grunnpillar i det norske demokratiet.

Jeg synes forøvrig øverste leders lønn var litt i overkant høy.

God sommer.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Svensson, Ellen,

Som en tilleggsopplysning kan jeg nevne at Mimes Brønn ikke lar søkemotorer som Google eller andre indeksere innholdet i dokumentene som publiseres. Personnavn i dokumentene vil dermed ikke bli søkbare på Google, med mindre dere limer dette inn i epostene når dere svarer.

Årsaken til at vi ber om innsyn er for å avdekke urimelig høye lønninger, men også i solidaritet med dem som eventuelt har urimelig lave lønninger, noe det kan se ut til at er tilfellet med hensyn til en del av Vinmonopolets butikksjefer. Det er også interessant å avdekke eventuelle kjønnsforskjeller, for å se om det kan være problematisk i forhold til likestilling.

Ønsker dere en god sommer.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Svensson, Ellen, AS Vinmonopolet

Jeg har ferie tom 3. august. Send sms om noe haster.

 

God sommer.

 

Hilsen Ellen - tlf 913 24196