Lønnsnivået i Statens vegvesen

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens vegvesen - Vegdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Statens vegvesen».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Aronsen Bente, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei

Jeg er usikker på om dette er feilsendt til Statens vegvesen, da det i mailen fra deg står at du ønsker opplysninger om lederlønn i departementet.

Skulle dette kravet om innsyn gått til departementet?

Med hilsen
Bente Aronsen

Kontor: Lønn
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Fr. Langesgate 19/21, TROMSØ
Telefon: +47 77617604 Mobil: +47 93246608 e-post/Skype: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 2. juli 2018 09:08
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Statens vegvesen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1161]]
Sendt: 1. juli 2018 19:18
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Statens vegvesen

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1161]

Er [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statens vegvesen - Vegdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Aronsen Bente,

Neida, jeg skrev feil, det er adressert til dere. Bare bytt ut departementet med Statens vegvesen og saksbehandle det.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Aronsen Bente, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Hei

Vedlagt er en oversikt over lederlønn i Statens vegvesen.

Med hilsen
Bente Aronsen

Kontor: Lønn
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Fr. Langesgate 19/21, TROMSØ
Telefon: +47 77617604 Mobil: +47 93246608 e-post/Skype: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1161]]
Sendt: 9. juli 2018 22:40
Til: Aronsen Bente <[epostadresse]>
Emne: Re: 16/1473-355 - Innsyn etter Offentleglova - L

Kjære Aronsen Bente,

Neida, jeg skrev feil, det er adressert til dere. Bare bytt ut departementet med Statens vegvesen og saksbehandle det.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Aronsen Bente,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Larsen Torild Hilde, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei

Din forespørsel om innsyn vil bli besvart når de som jobber med dette er
tilbake fra ferie.

Med hilsen
Torild Hilde Larsen

Kontor: Lønn
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706
Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Fr. Langesgate 19/21, TROMSØ
Telefon: +47 77617622  Mobil: +47 97717157  e-post/Skype: [1][epostadresse]
[2]www.vegvesen.no  e-post: [3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.vegvesen.no/
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Olsen Espen Skogly, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

2 Attachments

Hei.

Beklager sent svar pga ferieavvikling.

Vi har ikke elektronisk oversikt over vegdirektøren som var før Olav Søfteland. Søfteland var vegdirektør fra 1981 til 2007.

Når det gjelder det siste spørsmålet ditt:
«– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.»
Må vi komme tilbake til det. Vanligvis har vi kun informert om navn og lønnstrinn/ evt årslønn til de som har bedt om innsyn.

Med hilsen
Espen Skogly Olsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 11. juli 2018 09:10
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Statens vegvesen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1161]]
Sendt: 10. juli 2018 19:39
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Statens vegvesen

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1161]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Olsen Espen Skogly, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei.

 

Når det gjelder ditt siste spørsmål om  «– Gjennomsnittlig nåværende
årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.» så
viser vi til offentlighetslova §9 der «Alle kan krevje innsyn i ei
samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til
organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.»

 

Vi har ikke noen enkle framgangsmåter til å få frem det du spør om her, og
derfor vil vi heller ikke kunne gi deg svar på dette.

 

 

Med hilsen
Espen Skogly Olsen

Leder Lønn 
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142
Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Fr. Langesgate 19/21, TROMSØ
Telefon: +47 77617260  Mobil: +47 95759388  e-post/Skype: [1][epostadresse]
[2]www.vegvesen.no  e-post: [3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.vegvesen.no/
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]